Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cabanas - ORDENANZA FISCAL N 6, REGULADORA DA TAXA POR ABASTECEMENTO DE AUGA

Publicación provisional : 03-12-2005 BOP N 277 -- Publicación definitiva : 27-01-2006 BOP N 22
Redacción Aplicable desde 01-01-2006

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. Fundamento e natureza
 - Artigo 2. Feito impoible.
 - Artigo 3. Suxeito pasivo.
 - Artigo 4. Responsables.
 - Artigo 5. Base impoible.
 - Artigo 6. Cota tributaria.
 - Artigo 7. Exencins e bonificacins.
 - Artigo 8. Devengo.
 - Artigo 9. Normas de xestin.
 - Artigo 10. Autorizacin do servicio.
 - Artigo 11. Usos.
 - Artigo 12. Gastos de conexin.
 - Artigo 13. Liquidacin e ingreso.
 - Artigo 14. Corte da subministracin.
 - Artigo 15. Limitacins de consumo.
 - Artigo 16. Infraccins e sancins tributarias.
 - Disposicin final.
 - Disposicin derrogatoria.
   
  Artigo 1. Fundamento e natureza  
 

Conforme autorizado polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin Espaola e artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases de Rxime Local, e de acordo co previsto 15 a 27 e 57 do Texto Refundido da Ley Reguladora das Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, este Concello establece a taxa por abastecemento de auga, dereitos de enganche e conservacin de acometidas e contadores que se regular pola presente Ordenanza, redactada conforme disposto no artigo 16 do referido Texto Refundido..

   
  Artigo 2. Feito impoible.  
 

Est constituido pola activiade municipal desenvolvida con motivo do abastecemento de auga potable a domicilio, enganche na rede xeral e a conservacin de acometidas e contadores.

   
  Artigo 3. Suxeito pasivo.  
 

1.Son suxeitos pasivos desta taxa en concepto de contribuntes, as persoas fsicas ou xurdicas, e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Ley 58/03 Xeral Tributaria, do 17 de decembro que soliciten ou resulten beneficiadas polos servicios a que se refire esta ordenanza.

2.Tern a consideracin de suxeitos pasivos substitutos do contribuinte os propietarios das vivendas ou locais nos que se preste o servicio, os cales podern repercutir, no seu caso, as cotas satisfeitas sobre os respectivos beneficiarios.

   
  Artigo 4. Responsables.  
 

1.Sern responsables de forma solidaria das obrigas tributarias establecidas nesta ordenanza toda persoa causante ou colaboradora na realizacin da infraccin tributaria. Nos supostos de declaracin consolidada, tdalas sociedades integrantes do grupo sern responsables solidarias das infraccins cometidas neste rxime de tributacin.

2. Os copartcipes ou cotitulares das herdanzas xacentes, comunidades de bens e demais entidades que, carentes de personalidade xurdica, constitan unha unidade econmica ou un patrimonio separado, susceptible de imposicin e respondern de forma solidaria e en proporcin s sas respectivas participacins das sobrigas tributarias de ditas entidades.

3. Sern responsables subsidiarios das infraccins simples e da totalidade da dbeda tributaria en caso de infraccins graves cometidas polas persoas xurdicas, os administradores daquelas que realicen os actos necesarios da sa incumbencia, para o cumprimento das obrigas tributarias infrinxidas, consentiran o incumprimento por quen dependan deles ou adopten acordos que fixesen posible as infraccins,. Asi mesmo, tales administradores responderan de forma subsidiaria das obrigas tributarias que estean pendentes de cumprimentar polas persoas xurdicas que cesaran nas sas actividades.

4.Os sndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, sern responsables subsidiarios cando por neglixencia ou mala fe non realicen as xestins necesarias para o total cumprimento das obrigacins tributarias devengadas con anterioridade a ditas situacins e que sexan imputables s respectivos suxeitos pasivos.

   
  Artigo 5. Base impoible.  
 

A base impoible do tributo estar constituida por:

a) Na subministracin de auga: os metros cbicos de auga consumido no inmoble onde est instalado o servicio.

b) No enganche rede xeral: o feito de conexin rede por cada local comercial, industria ou vivenda individual.

c) En conservacin de acometidas e contadores: a clase de acometida e contador.

   
  Artigo 6. Cota tributaria.  
 

1. A cota tributaria desta taxa por subministracin ser a fixada na seguinte tarifa:

Rede de Cabanas:
Concepto Tarifa
Abonados domsticos Consumo mnimo 36 m3/trimestre, a 0.31 euros metro cbico. Incremento consumo entre 36 e 60 metros cbicos/trimestre, a 0,34 euros metro cbico. Incremento consumo mais de 60 metros cbicos/trimestre, a 0,49 euros metro cbico.
Abonados comerciais industriais e obras. Consumo mnimo 120 m3/trimestre, a 0,32 euros metro cbico. Consumo de mais de 120 metros cbicos/trimestre, a 0,85 euros metro cbico.
Rede de Vilar do Colo:
Concepto Tarifa
Abonados domsticos, industriais e obras. Consumo mnimo 36 m3/trimestre, a 0,46 euros metro cbico.

2. Dereitos de enganche:

Sern esixidos por unha vez e o su importe ser de 90,15 euros por cada vivenda ou local comercial.

3. Conservacin de acometidas e contadores:

Dimetro contador Conservacin contador Conservacin acometida
13,15, 20 m/m 0,39 euros/trimestre 0,48 euros/trimestre
25, 30 m/m 0,84 euros/trimestre 0,48 euros/trimestre
40. 50 ,m/m 2,52 euros/trimestre 0,48 euros/trimestre

   
  Artigo 7. Exencins e bonificacins.  
 

De conformidade co disposto no artigo 9 do Texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, non se recoece beneficio tributario algn, ags os que sexan consecuencia do establecido nos Tratados ou Acordos Internacionais ou vean revistos en normas con rango de Lei, asi como, os establecidos nesta ordenanza.

Non obstante, de acordo co sinalado no artigo 24.4 do referido Texto refundido, establcense as seguintes bonificacins sobre o consumo mnimo:

1. Gozarn da bonificacin do 100 por 100 da cota no epgrafe 1, as familias que tean ingresos totais iguais ou inferiores salario mnimo interprofesional e que posan un patrimonio inmobiliario con valor catastral igual ou menor a 42.912,00 euros. Sendo o nico ben patrimonial a vivenda propia, o seu valor catastral poder superar dita conta.

2. Podern gozar de bonificacin do 50 por 100 da cota no epgrafe 1, aqueles suxeitos pasivos contribuntes que renan simultneamente as seguintes condicins:

a) Que os ingresos netos anuais por cada un dos residentes que habiten unha vivenda sexa inferior a 1.852,00 euros.

b) Que os ingresos netos procedentes de capital sexan inferiores 20 por 100 dos ingreos netos totais.

   
  Artigo 8. Devengo.  
 

Devngase a taxa e nace a obriga de contribuir no momento de comenzo da prestacin do servicio logo da correspondente solicitude ou desde que se utilice este sen ter obtido a correspondente licencia, debendo facerse o previo pagamento dos dereitos de enganche

   
  Artigo 9. Normas de xestin.  
 

1. O enganche na rede xeral de abastecemento de auga, ser solicitado de forma individual apra cada vivenda ou local. A referida solicitude presentarase no rexistro xeral do Concello e cada usuario establecer un contador individual para a vivenda ou local que dote de servicio.

2. Na solicitude de enganche, os interesado farn consta-lo fina a que se destina a auga, coa advertencia que calquera infraccin ou aplicacin diferente da solicitada, ser sancionada cunha multa na conta que acorde o Concello, sen prexuizo de retirarlle a subministracin da auga.

3. Ningn abonado poder dispoer da auga para uso distinto do que lle sexa concedido, quedando prohibida a cesin gratuita ou a revenda de auga.

   
  Artigo 10. Autorizacin do servicio.  
 

A concesin do servicio outorgarase por resolucin da Alcalda ou concelleiro-delegado, e quedar suxeito s disposicins da presente ordenanza e as que se fixen no regulamento do servicio e no correspondente contrato. Ser por tempo indefinido mentres que as partes non manifesten por escrito a sa vontade de rescindilo e se cumpran as condicins desta ordenanza.

   
  Artigo 11. Usos.  
 

As concesins sern das seguintes clases:

a)Usos domsticos, para atender necesidades da vida e hixiene persoal en vivendas unifamiliares.

b)Usos industriais, considerndose como tales, industrias, hoteis, bares, tabernas, garaxes, fbricas, colexios, perruqueras, residencias, restaurantes e outros locais semellantes que realicen actividades industriais ou comerciais.

c) Usos oficiais.

   
  Artigo 12. Gastos de conexin.  
 

Tdalas obras necesarias para conduci-la auga desde a rede xeral ata a toma do abonado, sern de cargo deste, pero os traballos realizaranse baixo direccin dos tcnicos municipais e na forma que sinale o Concello.

   
  Artigo 13. Liquidacin e ingreso.  
 

Os dereitos de engranche liquidarnse no momento da concesin do servicio na forma establecida na correspondente resolucin.

A oficina do servicio practicar trimestralmente, ou no prazo que se acorde por resolucin da Alcalda, as liquidacins correspondentes consumo de auga e de conservacin de acometidas e contadores que se poern cobramento dos abonados por un prazo de vinte das. Transcorrido este prazo, o Concello, logo da notificacin interesado, poder suspenderlle a subministracin da auga abonado que est en descuberto e retirarlle o servicio, causando baixa por falta de pagamento.

O cobramento farase preferentemente a travs de entidades bancarias colaboradoras, sen prexuizo de que a Administracin, en casos que o xustifiquen, poida establecer outra modalidade.

As dbedas non satisfeitas nos perodos citados esixiranse pola va de constrinximento, de acordo co establecido na Lei Xeral Tributaria e no Regulamento Xeral de Recadacin, computndose, no seu caso, como pagamentos a conta as cantidades pagadas fora de prazo.

   
  Artigo 14. Corte da subministracin.  
 

O Concello, mediante resolucin da Alcalda, poder corta-la subministracin de agua a un abonado cando este se negue entrada no domicilio para exame das instalacins, se proceda cesin gratuita ou onerosa a outra persoa, non realice o pagamento das cotas de consumo, exista rotura de precintos ou limitacins de consumo.

O corte de subministracin por falta de pago, levar implcito o pagamento de dereitos de nova acometida para proceder a novo enganche do servicio.

   
  Artigo 15. Limitacins de consumo.  
 

Se por motivos de escaseza de caudal, sequa, reparacins e outras causas semellantes, o Concello tivera que suspende-la subministracin de forma parcial ou total, os abonados non tern dereito a reclamacin algunha, nin indemnizacin por danos ou perdas, entendndose neste sentido que a concesin se fai a ttulo de precario.

   
  Artigo 16. Infraccins e sancins tributarias.  
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias,as como das sancins que s mesmas correspondan en cada caso, estarase disposto nos artigos 181 e seguintes da Lei Xeral Tributaria e outras normas que resulten de aplicacin.

   
  Disposicin final.  
 

A presente Ordenanza aprobada polo Pleno da Corporacin en sesin realizada o 24 de novembro de dous mil cinco, entrar en vigor unha vez aprobada definitivamente e publicada no Boletn Oficial da Provincia, e ser de aplicacin a partir da un de xaneiro do ano dous mil seis, continuando vixente ata que se acorde a sa modificacin ou derrogacin.

   
  Disposicin derrogatoria.  
 

A presente Ordenanza aprobada polo Pleno da Corporacin en sesin realizada o 24 de novembro de dous mil cinco, entrar en vigor unha vez aprobada definitivamente e publicada no Boletn Oficial da Provincia, e ser de aplicacin a partir da un de xaneiro do ano dous mil seis, continuando vixente ata que se acorde a sa modificacin ou derrogacin.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios