Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cabanas - ORDENANZA FISCAL N 10, REGULADORA DA TAXA POLO SERVICIO DE AXUDA NO FOGAR

Publicación provisional : 28-07-2014 BOP N 141 -- Publicación definitiva : 12-11-2014 BOP N 217
Redacción Aplicable desde 01-12-2014

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.Fundamento e natureza.
 - Artigo 2.Feito impoible.
 - Artigo 3.Suxeito pasivo.
 - Artigo 4.Cota tributaria.
 - Artigo 5.Exencins e bonificacins.
 - Artigo 6.Nacemento da obriga de pagamento e perodo impositivo.
 - Artigo 7.Normas de xestin.
 - Disposicin derrogatoria.
 - Disposicin final.
   
  Artigo 1.Fundamento e natureza.  
 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de rxime local, e de conformidade co disposto nos artigos do 15 o 27 e 57, do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais aprobado por Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 marzo, este Concello establece a taxa pola prestacin do servizo de axuda no fogar, que constite un servizo pblico municipal que se presta de acordo co establecido na Lei 13/2008 do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento, Decreto 149/2013, do 5 de setembro, polo que se define a carteira de servizos sociais para a promocin da autonoma persoal e a atencin s persoas en situacin de dependencia e se determina o sistema de participacin das persoas usuarias no financiamento do seu custo, Orde do 22 de xaneiro de 2009, pola que se regula o servizo de axuda no fogar, Regulamento municipal e disposicins da presente Ordenanza.

   
  Artigo 2.Feito impoible.  
 

Constite o feito impoible desta taxa a prestacin do servizo de axuda no fogar en rxime de libre concorrencia e a prestacin do servizo de axuda no fogar a persoas en situacin de dependencia recoecida pola Xunta de Galicia e que no programa individualizado de atencin de recursos tean o SAF como recurso asignado, ou como respiro complementario de outro recurso e/ou prestacin.

   
  Artigo 3.Suxeito pasivo.  
 

Sern suxeitos pasivos da taxa regulada na presente ordenanza:

a) As persoas recoecidas como dependentes ao abeiro da Lei 39/2006, do 14 de decembro, e tean resolucin do Plan Individualizado de Atencin (PIA) no que se lle recoeza o citado servizo (calquera que sexa a sa modalidade) sexan dadas de alta no servizo municipal de acordo co estipulado no Regulamento municipal do servizo de axuda no fogar.

b) As persoas que accedan ao servizo de axuda no fogar por libre concorrencia e que sexan dadas de alta no servizo municipal de acordo co estipulado no Regulamento municipal do servizo de axuda no fogar.

Se o/a beneficiario/a carece de capacidade para obrar, dita obriga recaer sobre quen ostente a sa representacin legal ou, no seu caso, sobre quen exerza de feito o seu coidado.

   
  Artigo 4.Cota tributaria.  
 

4.1. A base impoible estar constituda polo tempo de utilizacin do servizo, medido en horas, por parte da persoa usuaria.

4.2. O tempo de gravame o prezo unitario por hora de servizo ou fraccin.

4.3. Para os beneficiarios de libre concorrencia a cota tributaria integra ser o resultado de aplicar as porcentaxes recollidas na tboa do artigo 4.5 ao resultado de multiplicar a base impoible (nmero de horas de prestacin) polo tipo de gravame (prezo por hora do servizo).Para as persoas que acceden va dependencia aplicaranse as porcentaxes da tboa capacidade econmica en funcin da intensidade do servizo.

O prezo do servizo establecese en 12,00 euros hora.Non caso de non fixarse este prezo en exercicios futuros, dito prezo/hora incrementarase anualmente na porcentaxe en que se incremente o ndice xeral de prezos de consumo mediante resolucin de Alcalda que se publicar no Boletn Oficial da Provincia.

4.4. Para os beneficiarios de libre concorrencia, sobre a cota tributaria as establecida aplicaranse os coeficientes fixados na presente ordenanza para determinar a cota a pagar, determinadas en funcin do establecido no Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento.

Para os usuarios dependentes os coeficientes establcense en funcin da capacidade econmica da persoa usuaria, e estn calculados de conformidade co establecido no Decreto 149/2013, do 5 de setembro, polo que se define a carteira de servizos sociais para a promocin da autonoma persoal e a atencin s persoas en situacin de dependencia e se determina o sistema de participacin das persoas usuarias no financiamento do seu custo.

4.5 Porcentaxes a aplicar

A cota tributaria da taxa regulada nesta ordenanza ser o resultado de aplicar as seguintes porcentaxes:

a) Servizo das persoas dependentes valoradas, con dereito de atencin recoecido, usuarias do servizo de axuda no fogar:

No caso de que a capacidade econmica da persoa usuaria do servizo de axuda no fogar, para persoas dependentes valoradas con dereito de atencin recoecido, sexa igual ou inferior ao indicador pblico de rendas de efectos mltiples (IPREM), quedar exenta da obriga de participar no custo do servizo.

Nos demais supostos, para facer efectiva a obriga das persoas usuarias de participar no custo do servizo, aplicarase a tboa establecida polo Decreto 149/2013, na cal se expresa o copagamento en termos de porcentaxe sobre a capacidade econmica da persoa usuaria e en funcin da intensidade do servizo asignado. A tboa vixente segundo o anexo II, artigo 0102 do Decreto 149/2013 a seguinte:

Capacidade econmica (referida ao IPREM)

GRAO I

GRAO II

GRAO III

<= 20 horas

<= 45 horas

<= 70 horas

Inferior ou igual ao 100% do IPREM

0,00%

0,00%

0,00%

Maior do 100% e menor ou igual ao 115% do IPREM

4,52%

9,61%

14,70%

Maior do 115% e menor ou igual ao 125% do IPREM

5,41%

11,50%

17,58%

Maior do 125% e menor ou igual ao 150% do IPREM

5,55%

11,79%

18,03%

Maior do 150% e menor ou igual ao 175% do IPREM

5,65%

12,00%

18,35%

Maior do 175% e menor ou igual ao 200% do IPREM

5,72%

12,16%

18,60%

Maior do 200% e menor ou igual ao 215% do IPREM

5,81%

12,34%

18,87%

Maior do 215% e menor ou igual ao 250% IPREM

6,03%

12,82%

19,61%

Maior do 250% e menor ou igual ao 300% IPREM

6,24%

13,26%

20,29%

Maior do 300% e menor ou igual ao 350% IPREM

6,42%

13,63%

20,85%

Maior do 350% e menor ou igual ao 400% IPREM

6,54%

13,90%

21,25%

Maior do 400% e menor ou igual ao 450% IPREM

6,63%

14,09%

21,55%

Maior do 450% e menor ou igual ao 500% IPREM

6,70%

14,25%

21,79%

Superior ao 500% do IPREM

6,76%

14,36%

21,97%

Nos casos en que, por renuncia parcial expresa da persoa beneficiaria ao seu dereito de atencin co nmero de horas expresadas no PIA, ou cando por tratarse dun suposto de compatibilizacin do SAF con outro servizo ou prestacin do catlogo as horas reais prestadas de servizo de axuda no fogar sexan inferiores cantidade expresada en cada columna da tboa anterior para o grao e nivel correspondente, a cantidade por pagar ser minorada proporcionalmente diminucin das horas efectivas de servizo.

En ningn caso o importe da participacin econmica que deber ingresar a persoa beneficiaria en concepto de copagamento poder exceder o 90% do custo do servizo determinado en termos de prezo.

No caso das atencins e servizos complementarios do nivel bsico do servizo de axuda no fogar, prestados s persoas dependentes valoradas con dereito de atencin recoecido, para os efectos de facer efectiva a obriga de participar no custo do servizo por parte das persoas usuarias, aplicarase a seguinte tboa, na cal se expresa a sa participacin en termos de porcentaxe sobre a capacidade econmica da persoa usuaria e en funcin da intensidade e do tipo de atencin ou servizo asignado:

% Capacidade econmica (referenciada ao IPREM) Alta

GRAO I

GRAO II

GRAO III

Adaptacins funcionais do fogar, podoloxa, fisioterapia

Actividades de acompaamento, socializacin e desenvolvemento de hbitos saudables

Servizo de prstamo de axudas tcnicas

Adaptacins funcionais do fogar, podoloxa, fisioterapia

Actividades de acompaamento, socializacin e desenvolvemento de hbitos saudables

Servizo de prstamo de axudas tcnicas

Adaptacins funcionais do fogar, podoloxa, fisioterapia

Actividades de acompaamento, socializacin e desenvolvemento de hbitos saudables

Servizo de prstamo de axudas tcnicas

<= 15

<= 28

<= 45

100,00%

0,00%

12,87%

13,76%

0,00%

22,73%

24,29%

0,00%

35,51%

37,95%

115,00%

5,98%

13,10%

14,00%

10,56%

23,12%

24,71%

16,50%

36,13%

38,61%

125,00%

7,15%

13,39%

14,31%

12,63%

23,64%

25,26%

19,73%

36,94%

39,47%

150,00%

7,34%

13,52%

14,44%

12,95%

23,87%

25,50%

20,24%

37,29%

39,85%

175,00%

7,47%

13,61%

14,54%

13,18%

24,03%

25,67%

20,60%

37,54%

40,12%

200,00%

7,57%

13,76%

14,70%

13,36%

24,29%

25,96%

20,87%

37,96%

40,56%

215,00%

7,68%

13,83%

14,78%

13,56%

24,42%

26,09%

21,18%

38,16%

40,77%

250,00%

7,98%

13,96%

14,91%

14,09%

24,64%

26,33%

22,01%

38,50%

41,14%

300,00%

8,25%

14,06%

15,02%

14,57%

24,82%

26,52%

22,77%

38,78%

41,44%

350,00%

8,48%

14,16%

15,13%

14,98%

25,00%

26,72%

23,40%

39,07%

41,74%

400,00%

8,65%

14,35%

15,33%

15,27%

25,33%

27,06%

23,85%

39,57%

42,29%

>400,00%

8,77%

14,48%

15,48%

15,48%

25,57%

27,32%

24,19%

39,95%

42,69%

a) Servizo das persoas usuarias do servizo de axuda no fogar de libre concorrencia:

Para o servizo de axuda no fogar en rxime de libre concorrencia para as persoas que non tean o recoecemento da situacin de dependencia, ou non as asista o dereito de acceso efectivo ao catlogo de servizos de atencin dependencia segundo o calendario de implantacin que se establece na Lei 39/2006, establcese dentro dos lmites establecidos no artigo 62 do Decreto 99/2012, a seguinte tboa de copagamento en porcentaxe sobre a capacidade econmica:

CAPACIDADE ECONMICA

Participacin no custe do servizo de SAF bsico

Menor de 0,80 IPREM

0%

Maior de 0,80 e menor ou igual a 1 veces o IPREM

10%

Maior de 1 e menor ou igual a 1,25 o IPREM

15%

Maior de 1,25 e menor ou igual a 1,50 IPREM

20%

Maior de 1,50 e menor ou igual a 1,75 IPREM

25%

Maior de 1,75 e menor ou igual a 2,00 IPREM

30%

Maior de 2,00 e menor ou igual a 2,50 IPREM

40%

Maior de 2,50 e menor ou igual a 3,00 IPREM

60%

Maior de 3,00 e menor ou igual a 4,00 IPREM

65%

Maior de 4,00 e menor ou igual a 5,00 IPREM

75%

Maior de 5,00 IPREM

90%

Sen prexuzo do anterior, podern establecerse excepcins aos criterios xerais do referido copagamento nos casos en que a situacin causante da aplicacin do servizo de axuda no fogar sexa unha problemtica de desestruturacin familiar, exclusin social ou pobreza infantil, circunstancia que deber estar debidamente xustificada no correspondente informe social.

En calquera caso, establecerase un lmite mximo de participacin econmica das persoas usuarias do 40% da sa capacidade econmica.

Polo que respecta ao servizo de axuda no fogar de libre concorrencia, os Servizos Sociais municipais realizaran a revisin anual para a actualizacin da informacin relativa capacidade econmica das persoas usuarias.

   
  Artigo 5.Exencins e bonificacins.  
 

Ags o establecido no artigo 5, non podern recoecerse respecto a esta taxa outros beneficios que os expresamente previstos en normas con rango de Lei ou derivados de tratados internacionais, nos termos establecidos no artigo 9 do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.

   
  Artigo 6.Nacemento da obriga de pagamento e perodo impositivo.  
 

A obriga de pagamento da taxa regulada nesta ordenanza, nace dende o da en que se inicie a prestacin do servizo de axuda no fogar, ratendose cando se liquiden meses incompletos. As liquidacins practicaranse a posteriori, por meses naturais en funcin do servizo prestado.

   
  Artigo 7.Normas de xestin.  
 

1. Para a prestacin de axuda no fogar de libre concorrencia as solicitudes de prestacin do servizo sern presentadas polos interesados no Rexistro Xeral do Concello, e tras informe proposta da traballadora social e da Intervencin, sern resoltas pola Alcalda.

As contas esixibles de acordo coas tarifas establecidas nesta ordenanza, liquidaranse mensualmente, a tal efecto elaborarase un recibo individual onde se detalle o servizo prestado e o seu importe, realizndose o seu pagamento a travs da entidade bancaria elixida pola persoa usuaria onde o tea domiciliado; no caso de non ter domiciliado o pago, remitirase a persoa usuaria para que efecte o correspondente ingreso na conta bancaria do Concello, todo elo dentro dos vinte primeiros das do mes seguinte ao liquidado.

3. Como norma xeral o pagamento desta taxa realizarase polas persoas beneficiarias do servizo mediante domiciliacin bancaria.

4. Para o servizo de axuda no fogar de libre concorrencia, anualmente,antes do final do mes de febreiro realizarase as actualizacins ou no caso de producirse cambios na situacin persoal, as persoas usuarias do servizo requirirselles polos Servizos Sociais do Concello, para que xustifiquen documentalmente a sa situacin econmica e patrimonial, a efectos de actualizar a sa capacidade econmica e, no seu caso, a taxa a pagar, segundo se establece no Regulamento do servizo de axuda no fogar.

5. As cotas non satisfeitas polos obrigados ao seu pagamento no perodo voluntario, podern esixirse polo procedemento administrativo de constrinximento.

   
  Disposicin derrogatoria.  
 

Queda derrogada a actual ordenanza reguladora do prezo pblico do servizo de axuda a domicilio aprobada polo Pleno da Corporacin en data 30 de xaneiro de 2013 e publicada no Boletn Oficial da Provincia nmero 77, de data 23 de abril de 2013.

   
  Disposicin final.  
 

A presente ordenanza aprobada polo Pleno da Corporacin en sesin realizada o 10 de xullo de dous mil catorce, entrar en vigor unha vez aprobada definitivamente e publicada no Boletn Oficial da Provincia, e ser de aplicacin a partir da primeiro do mes seguinte a sa entrada en vigor, continuando vixente ata que se acorde a sa modificacin ou derrogacin.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios