Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

San Sadurnio - O.F. N T-9, REGULADORA DA TAXA POR UTILIZACIN PRIVATIVA OU APROVEITAMENTO ESPECIAL DO DOMINIO PBLICO LOCAL POR ENTRADAS DE VEHCULOS A TRAVS DAS BEIRARRAS E RESERVA DAS VAS PBLICAS PARA APARCAMENTO EXCLUSIVO, PARADA DE VEHCULOS, CARGA

Publicación provisional : 08-11-2007 BOP N 258 -- Publicación definitiva : 21-12-2007 BOP N 293
Aplicable desde 15-03-2019

Redacciones Redacciones
 - ARTIGO 1.. FUNDAMENTO E NATUREZA.
 - ARTIGO 2.. DOMINIO PBLICO LOCAL.
 - ARTIGO 3. FEITO IMPOIBLE.
 - ARTIGO 4..SUXEITO PASIVO.
 - ARTIGO 5..BASE IMPOIBLE E LIQUIDABLE.
 - ARTIGO 6..COTA.
 - ARTIGO 7..PERODO IMPOSITIVO E DEVENGO.
 - ARTIGO 8..NORMAS DE XESTIN.
 - ARTIGO 9..EXENCINS E BONIFICACINS.
 - ARTIGO 10..ADMINISTRACIN E COBRANZA.
 - Disposicin final.
   
  ARTIGO 1.. FUNDAMENTO E NATUREZA.  
 

En uso das facultades concedidas nos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Rxime Local, e de conformidade co disposto no artigo 58 en relacin cos artigos 15 19 e 20 do texto refundido da Lei de Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, o Concello de San Sadurnio establece a taxa por autorizacins administrativas por entradas de vehculos a travs das beirarras e reserva das vas pblicas para aparcamento exclusivo, parada de vehculos, carga e descarga de mercadoras de calquera clase, que se rexer pola presente Ordenanza Fiscal.

   
  ARTIGO 2.. DOMINIO PBLICO LOCAL.  
 

Entenderase como dominio pblico local pertencente Concello de San Sadurnio a efectos da aplicacin da presente Ordenanza Fiscal, os bens destinados a uso pblico definidos no artigo 74.1 do Real Decreto Lexislativo 781/1986, do 18 de abril, polo que se aproba o texto refundido das disposicins legais vixentes en materia de Rxime Local e os artigos 3 do Real Decreto 1372/1986, de 13 xuo polo que se aproba o Regulamento dos Bens das Entidades Locais.

   
  ARTIGO 3. FEITO IMPOIBLE.  
 

1.Constiten o feito impoible desta taxa as autorizacins administrativas para a utilizacin privativa ou aproveitamento especial do dominio pblico local consistente nas entradas de vehculos a travs de beirarras e reserva das vas pblicas para aparcamento exclusivo, parada de vehculos, carga e descarga de mercadoras de calquera clase, que se rexer pola presente Ordenanza Fiscal.
2.Ter a consideracin de Feito Impoible o outorgamento das autorizacins para realiza-las utilizacins privativas ou aproveitamentos especiais do dominio pblico local regulados na presente Ordenanza Fiscal.

   
  ARTIGO 4..SUXEITO PASIVO.  
 

1.Son suxeitos pasivos desta taxa, en concepto de contribuntes as persoas fsicas e
xurdicas e as Entidades a que se refire o artigo 33 da lei 230/1963, de 28 decembro, Xeral
Tributaria que resulten autorizadas para realiza-las utilizacins privativas ou os aproveitamentos especiais definidos no artigo 3 da presente Ordenanza Fiscal.
2.Son suxeitos pasivos desta taxa, en concepto de substitutos do contribunte os propietarios das fincas e locais que dean acceso s devanditas entradas de vehculos, os cales podern repercutir, no seu caso, as cotas sobre os respectivos beneficiarios.
3.Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo, as persoas fsicas e xurdicas a que se refiren os artigos 38.1 e 39 da Lei Xeral Tributaria que sexan causantes ou colaboren na realizacin dunha infraccin tributaria.
4.Sern responsables subsidiariarios os administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores das quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral nos supostos e alcance que sinala o artigo 40 da Lei Xeral Tributaria.

   
  ARTIGO 5..BASE IMPOIBLE E LIQUIDABLE.  
 

1.A determinacin da Base Impoible, que ser realizada con carcter xeral pola Administracin Municipal de acordo co procedemento establecido no artigo 48 da Lei 230/1963, de 28 de decembro Xeral Tributaria, efectuarase mediante a aplicacin do mdulo nico correspondente s utilizacins privativas ou aproveitamentos especiais definidos no artigo 3 da presente Ordenanza Fiscal.
2.Para a liquidacin da presente taxa, os solicitantes de autorizacins que constiten o feito impoible definido no artigo 3 da presente ordenanza, debern declara-la modalidade de utilizacin privativa ou aproveitamento especial que solicitan cuantificando o mdulo que rexer para a determinacin da base impoible, segundo o seguinte cadro:
MODALIDADE DE UTILIZACION PRIVATIVA OU APROVEITAMENTO ESPECIAL
MDULO
Epgrafe nico.Entrada de e vehculos a travs da beirarras e reserva das vas pblicas para aparcamento exclusivo, parada de vehculos, carga e descarga de mercadoras de calquera clase
Metros lineais
3.Placa. O importe da placa acreditativa ser aboado polo interesado, e o prezo ser o de compra, segundo o estipulado na correspondente factura.

   
  ARTIGO 6..COTA.   redacciones
 

1.- Utilizarase o sistema de cota aplicable base liquidable, exixndose a taxa conforme seguinte escala:

 

ESCALA DA BASE LIQUIDABLE

COTA BASE ANUAL

COTA ANUAL POR CADA METRO QUE EXCEDA DE 3 METROS

Ata 3 metros lineais

34,44

11,47

 

 

2.- A aplicacin da escala de base liquidable efectuarase, sen excepcins e para todos os casos, en unidades de metros lineais, redondendose a unidade superior no caso de que as solicitudes de autorizacins, que constiten o feito impoible definido no artigo 3 da presente ordenanza, contean fraccins inferiores unidade de metro lineal.

 

3.- As anteriores tarifas actualizaranse anualmente e de forma automtica segundo o ndice de prezos ao consumo (IPC) publicado polo Instituto Nacional de Estatstica.

   
  ARTIGO 7..PERODO IMPOSITIVO E DEVENGO.  
 

1.O perodo impositivo coincide co ano natural.
2.A taxa devngase o primeiro da do perodo impositivo e as cotas sern irreducibles.

   
  ARTIGO 8..NORMAS DE XESTIN.  
 

1.A autorizacin para realiza-las utilizacins privativas ou os aproveitamentos especiais consistentes nas autorizacins para entradas de vehculos a travs das beirarras e reserva das vas pblicas para aparcamento exclusivo, parada de vehculos, carga e descarga de mercadoras de calquera clase sern outorgadas polo Alcalde-Presidente do Concello de San Sadurnio ou pola Xunta de Goberno Local, de acordo co establecido no artigo 21.1 ll) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Rxime Local e 24 do Real Decreto Lexislativo 781/1986.
2.Cando se presente a solicitude ou se inicie o expediente os suxeitos pasivos polas autorizacins administrativas reguladas na presente Ordenanza Fiscal estarn obrigados a ingresa-lo importe de taxa en concepto de depsito previo, de acordo co artigo 26.1.a) da Ley 39/1988, de 28 de decembro reguladora das Facendas Locais. O importe de taxa en concepto de depsito previo ser autoliquidado polo suxeito coa cuantificacin do mdulo de metros lineais para a determinacin da base impoible e cota resultante. Non se tramitar o expediente nin se permitir a ultilizacin privativa ou aproveitamento especial sen que se tea efectuado o pagamento correspondente.
3.Ser preceptivo o informe do arquitecto municipal, no que se fixarn as condicins da autorizacin. Na sa determinacin terase en conta unicamente as necesidades xerais que ten que cumpri-la utilizacin privativa ou aproveitamento especial solicitado e as disposicins legais vixentes que poidan ser de aplicacin autorizacin solicitada.
4.Tramitado o correspondiente expediente, e comprobado o importe de taxa en concepto de depsito previo autoliquidado polo suxeito pasivo, procederase autorizacin para a utilizacin privativa ou o aproveitamento especial solicitado, elevndose o depsito previo liquidacin definitiva concederse a autorizacin solicitada
5.Os interesados, no suposto de denegacin da autorizacin podern solicita-la devolucin do importe do depsito previo.

   
  ARTIGO 9..EXENCINS E BONIFICACINS.  
 

Non se conceder exencin ou bonificacin ningunha respecto taxa regulada pola presente ordenanza.

   
  ARTIGO 10..ADMINISTRACIN E COBRANZA.  
 

1.As cotas esixibles liquidaranse polo aproveitamento solicitado ou realizado, sendo irreducibles polo perodo impositivo sinalado artigo 7. da presente Ordenanza Fiscal.
2.Autorizada a utilizacin privativa ou aproveitamento especial entenderase prorrogada automaticamente, ata que se solicite a baixa polo interesado, ou sexa declarada a sa caducidade. A tal fin a Administracin Municipal elaborar un padrn anual das persoas ou entidades obrigadas pagamento, que deber ser aprobado definitivamente antes do ltimo da do primeiro mes do perodo impositivo.
3.Os contribuntes debern ingresa-lo importe das cotas tributarias liquidadas mediante o referido padrn fiscal anual nas Oficinas deste Concello ou Entidades Financeiras colaboradoras no perodo comprendido entre o da 15 de febreiro e o ltimo da do mes de abril de cada ano.
4.Nos casos de presentacin da baixa por cese nas utilizacins privativas ou aproveitamento especial regulada na presente Ordenanza Fiscal, esta producir efectos a partir do ano seguinte data de presentacin. A non presentacin da baixa determinar a obriga de tributar pola presente a taxa.

   
  Disposicin final.  
 

A presente ordenanza fiscal entrar en vigor o da seguinte da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, e comezar a aplicarse a partir do da primeiro de xaneiro de 2008, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresas.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios