Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cabanas - ORDENANZA FISCAL N 18, REGULADORA DA TAXA POR ENTRADA DE VEHCULOS A TRAVS DE BEIRARRAS E RESERVA DE APARCADOIRO NA VA PBLICA

Publicación provisional : 04-06-2008 BOP N 127 -- Publicación definitiva : 07-08-2008 BOP N 181
Redacción Aplicable desde 08-08-2008

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. Fundamento e natureza
 - Artigo 2. Feito impoible
 - Artigo 3. Suxeito pasivo
 - Artigo 4. Responsables
 - Artigo 5. Categora das ras.
 - Artigo 6. Cota tributaria
 - Artigo 7. Exencins e bonificacins.
 - Artigo 8. Normas de xestin
 - Artigo 9. Devengo
 - Artigo 10. Infraccins e sancins tributarias
 - Disposicin final
   
  Artigo 1. Fundamento e natureza  
 

No uso das facultades outorgadas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin Espaola e artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Rxime Local, sobre potestade normativa en materia de tributos locais, e de conformidade co establecido nos artigos 15 a 19 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais (TRLRFL), este Concello establece a taxa por entrada de vehculos a travs de beirarras e reservas de va pblica para aparcamento exclusivo, parada de vehculos, carga e descarga de mercadoras de calquera clase que se rexer pola presente Ordenanza en concordancia co previsto nos artigos 20 a 27 e 57 do TRLRFL

   
  Artigo 2. Feito impoible  
 

Constite o feito impoible desta taxa a utilizacin privativa ou o aproveitamento especial das vas ou terreos pblicos derivada da entrada e sada de vehculos a travs da beirarra para acceder a calquera finca, ou do establecemento de reserva de va pblica para aparcamento exclusivo, prohibicin de estacionamento ou carga e descarga de mercadoras de calquera clase, con prohibicin de estacionamento a terceiros na parte da va pblica afectada.

   
  Artigo 3. Suxeito pasivo  
 

Son suxeitos pasivos desta taxa en concepto de contribuntes, as persoas fsicas ou xurdi-cas, as como as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei Xeral Tributaria, a cuxo favor se outorguen as licenzas, o quenes se beneficien do aproveitamento anda cando non obtivesen a oportuna autorizacin.
Tern a condicin de substitutos do contribunte por esta taxa, os propietarios das fincas e locais s que dean acceso as entradas de vehculos, os cales podern repercutir, no seu caso, as cotas sobre os respectivos beneficiar

   
  Artigo 4. Responsables  
 

1.-Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo conforme o establecido no artigo 42 da Lei Xeral Tributaria.
2.-Respondern subsidiariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo conforme o establecido no artigo 43 da Lei Xeral Tributaria.
3.-A responsabilidade esixirase en todo caso nos termos e con arranxo procedemento previstos na Lei 58/2003, Xeral Tributaria.

   
  Artigo 5. Categora das ras.  
 

A efectos de aplicacin desta ordenanza as vas pblicas deste Concello clasifcanse nunha sola categora.

   
  Artigo 6. Cota tributaria  
 

1.- A cota tributaria a aplicar pola taxa regulada nesta ordenanza establcese en funcin da lonxitude en metros lineais do aproveitamento e a duracin da reserva, e ser a resultante de aplica-las tarifas seguintes:
Concepto
Duracin
Prezo por metro
Entrada de vehculos a travs de beirarras para aparcamentos edificios vivendas
Permanente
25,50 euros/m lial/ano
Entrada de vehculos a travs de beirarras para talleres ou establecementos comerciais.
Permanente
25,50euros/m lial/ano
mis 0,16 euros/m2 local .
Limitada
8,00 a 20,00 h
25,50 euros/m lial/ano
mis 0,10 euros/m2 local
Limitada
21,00 a 9,00
25,50 euros/m lial/ano
mis 0,09 euros/m2 local
Reserva de va pblica para carga ou descarga
Permanente
18,00 euros /m lial/ano
Limitada
8,00 a 20,00 h
14,00 euros/m lial/ano
Limitada
21,00 a 9,00
12,00 euros/m lial/ano
Reserva de va pblica outros servizos
Temporal
5,00 euros/m lial/da
As tarifas anteriores incrementaranse co custo da placa de sinalizacin que facilitar o Concello prezo de custo.
2.- Cando a utilizacin privativa ou o aproveitamento especial leve aparellada a destruccin ou deterioro do dominio pblico local, o beneficiario, sen perxuicio do pago da taxa a que houbera lugar,estar obrigado reintegro do custe total dos respectivos gastos de reconstruccin ou reparacin e depsito previo do seu importe, segn conta que formule a oficina tcnica municipal.
Si os danos foran irreparables, a entidade ser indemnizada en conta igual valor dos bens destrudos ou a o importe do deterioro dos danados.
O Concello non poder condonar total ou parcialmente as indemnizacins e reintegros a que se refire o presente apartado.

   
  Artigo 7. Exencins e bonificacins.  
 

1.-O Estado, as Comunidades Autnomas e as Entidades locais non estarn obrigadas pago da taxa polos aproveitamentos especiais referidos no artigo 1 desta Ordenanza, sempre que sexan necesarios para os servicios pblicos de comunicacins que exploten directamente e para outros usos que inmediatamente interesen a seguridade cidadn ou a defensa nacional.
2.-Non se aplicarn bonificacins nin reduccins para a determinacin da dbeda, respecto da taxa regulada pola presente ordenanza.

   
  Artigo 8. Normas de xestin  
 

1. As persoas ou entidades interesadas na concesin da utilizacin privativa ou do aproveitamento especial do dominio pblico local regulado nesta ordenanza, tern que solicitar previamente a correspondente licencia e formular declaracin na que consten caractersticas do aproveitamento, achegando un plano detallado da superficie que se pretende utilizar e da sa situacin dentro do municipio.
2. No momento de presentacin da solicitude efectuarase unha liquidacin provisional que ter carcter de depsito previo e que se elevar a definitivo unha vez concedida a correspondente licenza ou autorizacin, previas as comprobacins que procederan por parte dos servicios municipais.
3.Os servicios tcnicos do Concello comprobarn e investigarn as declaracins formuladas polos interesados, emitindo o correspondente informe sobre a procedencia da solicitude presentada. As licencias sern concedidas pola Alcalda discrecionalmente e sen prexuzo de terceiro. No acordo de autorizacin fixarase o prazo de duracin e unha vez rematado interesado deber suprimi-lo aproveitamento, ags cando por causa xustificada alegada por este a ocupacin tivese que seguir por mais tempo do sinalado na autorizacin, suposto que requirir a aprobacin da Alcalda.
4. A licenza poder ser revogada polo uso indebido, cambio de circunstancias da concesin ou, en xeral, por incumprimento de calquera das obrigas impostas nesta ordenanza. Consideraranse caducadas as licenzas si, depois de concedidas, transcorreran trinta das sen ter comezado o aproveitamento, o cal deber realizarse sen interrupcin unha vez iniciado, ags que se especifique outro prazo na resolucin de concesin da respectiva licenza.
5. Salvo que no acordo de concesin da licenza se dispoa outra cousa, a autorizacin entenderase prorrogada mentres non se presente a declaracin de baixa polo interesado, ags que a falta de pagamento da taxa implicara a caducidade da autorizacin. A presentacin da baixa producir efectos a partir do da primeiro do mes seguinte o da sa presentacin, a non presentacin da baixa determinar a obriga de seguir pagando a taxa.
6. Non se permitir a ocupacin da va pblica ata que sexa ingresado o importe da taxa e fose concedida a autorizacin.

   
  Artigo 9. Devengo  
 

1. A obriga do pagamento desta taxa nace:
a) Tratndose de concesins de novos aproveitamentos da va pblica: cando se inicie o uso, se ben no momento de presenta-la solicitude que inicie a actuacin ou expediente deber realizarse o depsito previo da liquidacin.
b) Tratndose de concesin de aproveitamentos xa autorizados: dado o carcter peridico desta taxa o devengo producirase o 1 de xaneiro de cada ano e o perodo impositivo comprender o ano natural. Nos supostos de inicio ou cese na utilizacin privativa ou no aproveitamento especial, en cuxo caso o perodo impositivo se axustar a esa circunstancia co conseguinte prorrateo da cota, que se realizar por trimestres naturais.
Cando por causas non imputables suxeito pasivo, o dereito a utilizacin ou aproveitamento do dominio pblico non se preste ou desenvolva, proceder a devolucin.
2. O pagamento da taxa efectuarase:
a) Cando se trate de concesins de novos aproveitamentos: por ingreso directo na tesourera municipal ou na entidade bancaria que estableza efecto, con anterioridade entrega da correspondente autorizacin.
b) Tratndose de concesin de aproveitamentos xa autorizados e prorrogados: unha vez includos nos padrns ou matrculas da taxa por perodos anuais, nas oficinas de recadacin ou por domiciliacin bancaria, no perodo de cobranza que se estableza efecto.
c) Cando se liquide polo Concello en caso de aproveitamentos non autorizados, unha vez aprobada a liquidacin pola Alcalda e notificada interesado., deber proceder ingreso do seu importe na forma que se estableza na correspondente Resolucin.
As dbedas non satisfeitas nos perodos voluntarios esixiranse pola va de constrinximento, de acordo co que dispn a Lei Xeral Tributaria e o Regulamento Xeral de Recadacin, computndose no seu caso, como pagamentos conta as cantidades pagadas fora de prazo.

   
  Artigo 10. Infraccins e sancins tributarias  
 

En todo o relativo a infraccins e sancins tributarias, ser de aplicacin o establecido nos artigos 181 e seguintes da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Trigutaria e disposicins que a desenvolvan

   
  Disposicin final  
 

A presente Ordenanza fiscal aprobada polo pleno da Corporacin en data 8 de maio de 2008, derroga a publicada no BOP do 21 de novembro de 2001, entrar en vigor o da seguinte da publicacin de aprobacin definitiva no Boletn Oficial da Provincia, e comezar a aplicarse a partir da sa entrada en vigor, permanecendo vixente ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios