Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

San Sadurnio - ORDENANZA FISCAL N T-4, REGULADORA DA TAXA POR EXPEDICIN DE DOCUMENTOS

Publicación provisional : 18-10-2000 BOP N 239 -- Publicación definitiva : 18-10-2000 BOP N 239
Redacción Aplicable desde 03-02-2020

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.Fundamento e natureza.
 - Artigo 2.Feito impoible.
 - Artigo 3.Suxeito pasivo.
 - Artigo 4.Responsabilidades.
 - Artigo 5.Cota tributaria.
 - Artigo 6.Beneficios fiscais.
 - Artigo 7.Xeracin.
 - Artigo 8.Declaracin e ingreso.
 - Artigo 9.Infraccins e sancins.
 - Disposicin final
   
  Artigo 1.Fundamento e natureza.  
 

En aplicacin do disposto nos artigos 15 a 27 e 58 do texto refundido da Lei de Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, este Concello establece a exaccin da taxa por expedicin de documentos, que se rexer pola presente ordenanza fiscal.

   
  Artigo 2.Feito impoible.  
 

1. Constite o feito impoible da taxa a actividade administrativa desempeada con motivo da tramitacin, a instancia de parte, de toda clase de documentos que expidan e de expedientes de que entendan a Administracin ou as autoridades municipais.

2. Para tal efecto, considerarase tramitada a instancia de parte calquera documentacin administrativa que fose provocada pola persoa particular ou redunde no seu beneficio, anda que non mediara solicitude expresa da persoa interesada.

3. Non estar suxeita taxa a tramitacin de expedientes e documentos necesarios para o cumprimento dos deberes de colaboracin coa Administracin de Xustiza (entendidos estes no que se refire s certificacins e informes solicitados de oficio polas autoridades xudiciais).

4. Igualmente considerarase non suxeita presente taxa a expedicin de documentos administrativos de calquera clase solicitados por outras Administracin pblicas no exercicio das sas funcins, ou ben polos organismos autnomos ou sociedades mercants dependentes destas, sempre que acten no cumprimento de fins de interese pblico.

5. Tampouco estarn suxeitos a esta ordenanza os documentos que se tramiten directamente polas propias persoas administradas a travs da sede electrnica municipal.

   
  Artigo 3.Suxeito pasivo.  
 

Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas e xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei xeral tributaria, que insten ou soliciten, ou no interese da cal redunde, a tramitacin do documento ou expediente de que se trate.

   
  Artigo 4.Responsabilidades.  
 

1. Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas fsicas ou xurdicas a que se refiren os artigos 41 e 43 da Lei xeral tributaria.

2. Sern responsables subsidiarias as persoas administradoras das sociedades e as que asuman as tarefas de sindicacin, intervencin ou liquidacin de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 40 da Lei xeral tributaria.

   
  Artigo 5.Cota tributaria.  
 

1. A cota tributaria consistir nunha cantidade fixa, sinalada en funcin da natureza dos documentos ou expedientes a tramitar, de acordo coa seguinte tarifa:

Concepto

Tarifa

Epgrafe 1.Censos e padrns de poboacin

1. Certificacins de empadroamento:

Do padrn vixente

2,11

De padrns ou censos anteriores, ata 10 anos de antigidade

4,23

De padrns ou censos anteriores, de mis de 10 anos de antigidade

6,34

2. Informes e certificacins de residencia, convivencia, dedicacin profesional, conduta e similares, as como todos os informes non includos noutras epgrafes

3,17

Epgrafe 2.Certificacins, compulsas e cotexos

1. Compulsa ou cotexo de copias (por cada folla)

2,11

2. Por certificacin dos acordos adoptados polos rganos de goberno

10,57

3. Por certificacins feitas pola Secretara-Intervencin

5,29

4. Por certificacin de informes feitos por outros tcnicos municipais que non sexan dos servizos urbansticos

5,29

5. Por certificacin de informacins testificais feitas na Alcalda

5,29

6. Polo bastanteo de poderes que poidan surtir efecto nas tramitacins municipais

15,86

7. Por calquera outra certificacin non includa nos apartados anteriores

3,17

Epgrafe 3.Documentos relativos ao funcionamento do PIC e outros servizos catastrais

1. Consultas catastrais (copia de plano en A4)

2,11

2. Consultas catastrais (copia de plano en A3)

3,17

3. Certificados catastrais

6,34

4. Por expedicin de copias do catastro histrico

10,57

5. Modificacins de titularidade catastral

10,57

Epgrafe 4.Tramitacin de contratos administrativos

1. Todos os contratos de obras que deban ser formalizados, en cumprimento do establecido na lexislacin aplicable

5% do OEM (sen IVE)

2. Todos os contratos distintos dos de obras que deban ser formalizados, en cumprimento do establecido na lexislacin aplicable

3% do orzamento (sen IVE)

Epgrafe 5.Dereitos de exame

1. Prazas do Grupo A1/A2/B ou asimiladas

26,44

2. Prazas do Grupo C1 ou asimiladas

15,86

3. Prazas do Grupo C2 ou asimiladas

10,57

Epgrafe 6.Outros expedientes ou documentos

1. Presentacin de instancias xenricas non recollidas en ningn dos conceptos anteriores

1,06

2. Por fotocopias de documentos alleos a tramitacins municipais

Fotocopia tamao A4 B/N

0,11

Fotocopia tamao A4 en cor

0,26

Fotocopia tamao A3 B/N

0,21

Fotocopia tamao A3 en cor

0,53

3. Calquera outro documento ou actuacin municipal non includa en ningunha das epgrafes anteriores

3,17

2. As anteriores tarifas actualizaranse anualmente e de forma automtica segundo o ndice de prezos ao consumo (IPC) publicado polo Instituto Nacional de Estatstica.

   
  Artigo 6.Beneficios fiscais.  
 

Non sern aplicables outros beneficios fiscais que os que expresamente prevexan as normas con rango de lei e os derivados da aplicacin de tratados internacionais.

   
  Artigo 7.Xeracin.  
 

Xerarase a taxa, e nace a obriga de pagamento no momento en que se presente a solicitude que inicie a tramitacin dos expedientes e documentos suxeitos taxa. No caso de iniciacin de oficio, a taxa xerarase no momento da expedicin do documento, ou do inicio da tramitacin do expediente de que se trate.

   
  Artigo 8.Declaracin e ingreso.  
 

1. A taxa esixirase en rxime de autoliquidacin, segundo o modelo aprobado polo Concello, abonndose directamente na Administracin nos supostos dos epgrafes 1, 2, 3 e 6. No caso das epgrafes 4 e 5 tramitarase o pago da taxa mediante transferencia bancaria e entrega posterior do xustificante da mesma. Todos os xustificantes integrarn o rexistro de solicitudes.

2. Nos casos de expedientes iniciados ou documentos expedidos de oficio, esixirase no momento da notificacin ou entrega da documentacin persoa interesada. Ningunha actuacin do Concello pola que se xere a presente taxa xerar ningn efecto mentres non se realizara o abono correspondente.

3. As solicitudes recibidas polos medios sinalados no apartado 4. do artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo comn das Administracins Pblicas, nas que non se xustifique o pagamento da presente taxa, sern admitidas provisionalmente, pero non poder drselles curso sen que se emende esa deficiencia. A tal finalidade, requirirase persoa interesada para que, no prazo de dez das, aboe a cota correspondente, coa indicacin de que, en caso de non o facer, se lle ter por desistido na sa peticin, arquivndose sen mis trmite, de conformidade co establecido no artigo 68.1 da referida Lei 39/2015.

   
  Artigo 9.Infraccins e sancins.  
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como s sancins que a estas correspondan en cada caso, estarase ao disposto nos artigos 178 e seguintes da Lei xeral tributaria.

   
  Disposicin final  
 

A presente ordenanza fiscal entrar en vigor o da seguinte da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios