Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cabanas - ORDENANZA FISCAL NUMERO 15, REGULADORA DA TAXA POLA EXPEDICIN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Publicación provisional : 05-07-2013 BOP N 127 -- Publicación definitiva : 28-08-2013 BOP N 163
Redacción Aplicable desde 28-03-2017

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. Fundamento e natureza
 - Artigo 2. Feito impoible
 - Artigo 3. Suxeito pasivo
 - Artigo 4. Responsables
 - Artigo 5. Exencins
 - Artigo 6. Cota tributaria
 - Artigo 7. Tarifa
 - Artigo 8. Bonificacin da cota
 - Artigo 9. Remuneracin
 - Artigo 10. Declaracin e ingreso
 - Artigo 11. Infraccins e sancins
 - Disposicin final
   
  Artigo 1. Fundamento e natureza  
 

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 106 da Lei 7/1.985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Rxime Local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, este Concello establece a Taxa por Expedicin de Documentos Administrativos, que se rexer tanto pola presente Ordenanza Fiscal, as como, no seu caso, pola Ordenanza Xeral de Xestin, Recadacin e Inspeccin dos Tributos e outros Ingresos Pblicos, e demais normativa de aplicacin, as normas da cal atenden ao previsto no artigo 57 e concordantes do citado Real Decreto Lexislativo 2/2004.

   
  Artigo 2. Feito impoible  
 

1. Constite o feito impoible da Taxa a actividade administrativa desenvolvida con motivo da tramitacin, a instancia de parte, de toda clase de documentos que expida e de expedientes de que entenda a Administracin ou as Autoridades Municipais, e que non estean gravados especificamente por outras taxas municipais.

2. Para estes efectos entenderase tramitada a instancia de parte calquera documentacin administrativa que fose provocada pola persoa particular ou redunde no seu beneficio anda que non mediara solicitude expresa da persoa interesada.

3. Non estar suxeita a esta Taxa a expedicin de certificacins acreditativas das altas e baixas nos padrns fiscais dos distintos tributos de carcter local, do estado das dbedas tributarias e da prescricin de dereitos a favor desta entidade, as como a tramitacin de expedientes necesarios para o cumprimento dos deberes de colaboracin coa Administracin de Xustiza (entendidos estes no que se refire s certificacins e informes solicitados de oficio polas autoridades xudiciais), os expedientes de devolucin de ingresos indebidos, os recursos administrativos contra resolucins municipais de calquera ndole e os relativos prestacin de servizos ou realizacin de actividades de competencia municipal e utilizacin privativa ou o aproveitamento especial de bens de dominio pblico municipal, que estean gravados por outras Taxas Municipais ou polos que se esixa un prezo pblico por este Concello.

4. As mesmo, non estar suxeita taxa a obtencin de copias dos documentos integrantes dos expedientes administrativos por parte dos membros da Corporacin no exercicio das sas funcins como tales.

5. Igualmente considrase non suxeita presente taxa, a expedicin de documentos administrativos de calquera clase, solicitados por outras Administracins Pblicas no exercicio das sas funcins, ou ben polos organismos autnomos ou sociedades mercants dependentes destas sempre que acten no cumprimento de fins de interese pblico, as como aqueles que se expidan a efectos de Seguridade Social e Servizos Sociais.

   
  Artigo 3. Suxeito pasivo  
 

Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas e xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei Xeral Tributaria que soliciten, provoquen ou no interese da cal redunde a tramitacin do documento ou expediente de que se trate.

   
  Artigo 4. Responsables  
 

A responsabilidade, solidaria ou subsidiaria, das obrigas tributarias do suxeito pasivo, aplicarase nos supostos e co alcance que se sinala nos artigos 41 a 43 da Lei Xeral Tributaria.

   
  Artigo 5. Exencins  
 

S se admitirn os beneficios fiscais que vean establecidos nas normas con rango de Lei ou deriven de tratados ou acordos internacionais.

   
  Artigo 6. Cota tributaria  
 

1. A cota tributaria determinarase por unha cantidade fixa sinalada segundo a natureza dos documentos ou expedientes a tramitar, de acordo coa Tarifa que contn o artigo seguinte.

2. A cota da tarifa corresponde tramitacin completa, en cada instancia, do documento ou expediente de que se trate, dende a sa iniciacin ata a sa resolucin final, includa a certificacin e notificacin ao interesado do acordo recado.

   
  Artigo 7. Tarifa  
 

1. A Tarifa que se refire o artigo anterior, estrutrase nos seguintes epgrafes:

Concepto

Tarifa

Epgrafe 1. Certificacins, compulsas e cotexos.

1. Pola compulsa ou cotexo de documentos para outras Administracins, por cada folla.

Cando sexan mis de cinco documentos, aplicarase unha tarifa mxima de 5 euros.

1,00

2. Por certificados de convivencia e residencia , as como outros que requiran informe da polica local

3,00

3. Por certificacin dos acordos adoptados polos rganos de Goberno

3,00

Cando sexan de mis dun folio, por cada folio a maiores

0,50

4. Polo bastanteo de poderes que poidan surtir efecto nas tramitacins municipais

10,00

5. Por calquera outra certificacin non includa nos apartados anteriores

5,00

Epgrafe 2. Fotocopias e Copias expedidas por mquinas do Concello

1. Reproducin de documentos emitidos polo Arquivo Municipal

10,00

2. Por fotocopias de documentos alleos a tramitacins municipais

Fotocopia tamao A4 B/N

0,10

Fotocopia tamao A4 a cor

0,25

Fotocopia tamao A3 B/N

0,20

Fotocopia tamao A3 a cor

0,50

Epgrafe 3. Tramitacin de contratos administrativos

1. Formalizacin de contratos administrativos

Para todos os contratos que se formalicen at a conta de 50.000 euros de execucin material

150,00

Cota variable do 0,50% do orzamento de execucin material no caso de contratos entre 50.001 euros e 100.000 euros.

0,50%

orzamento

Cota variable do 1% do orzamento de execucin material no caso de contratos superiores a 100.001 euros.

1%

orzamento

2. Copias dos Pregos de Contratacin ou proxectos

20,00

Epgrafe 4. Dereitos de exame

1. Acceso a funcionarios/as de carreira e persoal laboral fixo, as como acceso a funcionarios/as internos/as ou persoal laboral interino/a non acollido a programas temporais de emprego.

Prazas do Grupo A, Subgrupo A1 ou persoal laboral equivalente

50,00

Prazas do Grupo A, Subgrupo A2 ou persoal laboral equivalente

45,00

Prazos do Grupo B ou persoal laboral equivalente

40,00

Prazas do Grupo C, Subgrupo C1 ou persoal laboral equivalente

30,00

Prazas do Grupo C, Subgrupo C2 ou persoal laboral equivalente

25,00

Prazas Grupo Agrupacins Profesionais ou persoal laboral equivalente

20,00

Epgrafe 5. Documentos expedidos ou estendidos polas Oficinas Municipais

1. Expedicin de permisos de armas

6,00

2. Expedicin de copias de atestados da Polica Local

8,00

3. Certificados sobre cuestins en materia de Urbanismo referentes a procedementos que deban surtir efectos noutros Organismos Pblicos

10,00

4. Pola copia de proxectos existentes nos expedientes do Arquivo Municipal

30,00

Epgrafe 6. Outros expedientes e documentos

1. Inscricin no Rexistro de parellas de feito

5,00

2. Certificacins catastrais

3,00

3. Por cada expediente de concesin de licenza ou autorizacin municipal non tarifado especificamente por outra taxa

20,00

4. Por calquera outro expediente ou documento certificado non tarifado expresamente

30,00

2. No caso de que na mesma instancia se soliciten varias certificacins ou a expedicin de varios documentos dos gravados coa presenta taxa, a tarifa a aplicar estar constituda pola suma das tarifas correspondentes a cada un dos documentos solicitados.

   
  Artigo 8. Bonificacin da cota  
 

Non se conceder bonificacin ningunha dos importes das cotas tributarias sinaladas na Tarifa desta Taxa.

   
  Artigo 9. Remuneracin  
 

1. Devengarase a taxa e nace a obriga de contribur cando se presente a solicitude que inicie a tramitacin dos documentos e expedientes suxeitos a tributo.

2. Nos casos a que se refire o nmero 2 do artigo 2, a remuneracin prodcese cando tean lugar as circunstancias que provean a actuacin municipal de oficio ou cando esta se inicie sen previa solicitude do interesado pero redunde no seu beneficio.

3. A obriga de contribur, unha vez nacida, non se ver alterada pola denegacin da peticin ou pola renuncia ou desestimento do solicitante, sempre que a actividade municipal se iniciase efectivamente, e independentemente de que o interesado retirara o correspondente documento administrativo.

   
  Artigo 10. Declaracin e ingreso  
 

1. De conformidade co previsto no artigo 26.1.b) do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, toda solicitude, para que poida ser admitida a trmite, deber acompaarse do xustificante do pagamento da presente taxa.

2. Ao amparo do establecido no artigo 27 do citado texto legal, o importe da taxa regulada na presente Ordenanza, esixirase en rxime de autoliquidacin, debendo presentarse simultaneamente coa oportuna solicitude, non causando dereito ningn naqueles casos en que do expediente se derive unha peticin de licenza ou autorizacin, que s podern levarse a cabo cando se obtean estas.

En todo caso, unha vez iniciado o expediente, a Administracin municipal poder comprobar a realidade dos datos achegados pola persoa interesaa as como calquera outros que haxan de servir de base para o clculo dos dereitos correspondentes e, vista dos resultados de tal comprobacin, practicar a liquidacin provisional, con deducin do, se o caso, ingresado mediante autoliquidacin.

A prctica da liquidacin, no seu caso, o sen prexuzo da potestade administrativa para a inspeccin dos datos declarados ou da actividade desenvolvida realmente polo suxeito pasivo, e para a aplicacin de sancins, se iso fose procedente.

3. Todas as liquidacins que se practiquen como consecuencia da regulado nos apartados anteriores sern notificadas aos obrigados ao pagamento da taxa, para o seu ingreso nas arcas municipais, a travs de entidade colaboradora correspondente, utilizando os medios de pagamento e os prazos que sinala a Lei Xeral Tributaria e normas ditadas no seu desenvolvemento.

4. Os escritos recibidos polos condutos distintos do Rexistro Municipal, a que fai referencia o artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro do Procedemento Administrativo Comn das Administracins Pblicas, que non vean acompaados do xustificante de ingreso dos dereitos correspondentes, sern admitidos provisionalmente pero non poder drselles curso sen que se emende a deficiencia ao fin da cal se requirir ao interesado para que no prazo de dez das contados a partir do seguinte a aquel en que lle sexa notificado o devandito requirimento, aboe as cotas correspondentes co apercibimento de que transcorrido o devandito prazo sen efectualo, se tern os escritos por non presentados e ser arquivada a solicitude, previos os trmites oportunos.

   
  Artigo 11. Infraccins e sancins  
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que por estas correspondan en cada caso, estarase ao disposto nos artigos 181 e seguintes da Lei Xeral Tributaria e na normativa regulamentaria ditada en desenvolvemento desta ltima.

   
  Disposicin final  
 

A presente Ordenanza fiscal, aprobada polo Pleno da Corporacin en sesin realizada o 25 de xaneiro de 2017, quedou definitivamente aprobada despois de transcorrido o perodo de exposicin pblica sen reclamacins; entrar en vigor ao da seguinte da sa publicacin definitiva no Boletn Oficial da Provincia, e ser de aplicacin a partires da sa entrada en vigor, mantndose vixente ata a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios