Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cabanas - ORDENANZA FISCAL NMERO 23, REGULADORA DA TAXA POR INSTALACIN DE POSTOS, BARRACAS E OUTROS EN TERREOS DE USO PBLICO.

Publicación provisional : 26-03-1999 BOP N 69 -- Publicación definitiva : 26-03-1999 BOP N 69
Redacción Aplicable desde 01-01-2002

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. Fundamento e natureza.
 - Artigo 2. Feito impoible.
 - Artigo 3. Obriga de contribur.
 - Artigo 4. Suxeito pasivo.
 - Artigo 5. Base impoible e a liquidar.
 - Artigo 6. Cota tributaria.
 - Artigo 7. Exencins e bonificacins.
 - Artigo 8. Normas de xestin.
 - Artigo 9. Responsables.
 - Artigo 10. Liquidacin e recadacin.
 - Artigo 11. Infraccins e sancins tributarias.
 - Disposicin final.
   
  Artigo 1. Fundamento e natureza.  
 

Conforme autorizado polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases de Rxime Local, e de acordo co previsto nos artigos 15 a 19 da Lei 39/1988, do 28 de decembro, reguladora das Facendas Locais, este Concello establece a taxa por instalacin de postos, barracas e outros, en terreos de uso pblico, que se rexer pola presente Ordenanza, redactada conforme disposto no artigo 16 da referida Lei 39/1988.

   
  Artigo 2. Feito impoible.  
 

Est constitudo pola utilizacin privativa ou os aproveitamentos especiais derivados da ocupacin da va pblica ou terreos de uso pblico con postos, barracas, casetas de venda, espectculos ou atraccins e industrias ambulantes de rodaxe cinematogrfica.

   
  Artigo 3. Obriga de contribur.  
 

A obriga de contribur nace no momento de outorgarse a correspondente licencia.

   
  Artigo 4. Suxeito pasivo.  
 

Son suxeitos pasivos desta taxa en concepto de contribuntes, as persoas fsicas ou xurdicas, e as entidades a que se refire o artigo 33 da Lei Xeral Tributaria, que resulten autorizadas ou as beneficiadas polos aproveitamentos especiais a que se refire esta ordenanza, incluso cando non obtivesen a oportuna autorizacin.

   
  Artigo 5. Base impoible e a liquidar.  
 

A base impoible do tributo estar constituda polo valor da superficie ocupada, tomada en metros cadrados e polos elementos instalados.

   
  Artigo 6. Cota tributaria.  
 

1. A cota tributaria a aplicar pola taxa reguladora nesta ordenanza ser a fixada nas tarifas seguintes:

a) Ocupacin de terreo pblico con bares de tempada no pieiral da Magdalena, por cada m2 ou fraccin 0,03 euros da.

b) Ocupacin na zona do pieiral e praia da Magdalena con hidropatns ou embarcacin anlogas, 12,00 euros por unidade e mes.

c) Postos de xeados, churros e anlogos que non excedan de 10 m2, 3,00 euros da.

d) Outras ocupacins temporais en terreos de uso pblico, por cada metro cadrado ou fraccin 0,03 euros da cun mnimo de 3,00 euros da.

   
  Artigo 7. Exencins e bonificacins.  
 

De conformidade co disposto no artigo 9 da Lei 39/1988, de 28 de decembro, non se recoece beneficio tributario algn, salvo os que sexan consecuencia do establecido nos Tratados ou Acordos Internacionais ou vean previstos en normas con rango de Lei.

   
  Artigo 8. Normas de xestin.  
 

1. Para ocupar terreos de uso pblico para o exercicio das actividades sinaladas anteriormente, ser preciso como norma xeral que os interesados soliciten previamente e por escrito a correspondente licencia. Na solicitude farase consta-la superficie ou espacio e lugar a ocupar, actividade que se pretende exercer, da no que se levar a cabo a ocupacin e da no que finalizar. Asemade acreditarn estar da no pagamento do I.A.E. e cotas da Seguridade Social.

2. As licencias sern concedidas pola Alcalda discrecionalmente e sen prexuzo de terceiro. No acordo de autorizacin fixarase o prazo de duracin da mesma, unha vez rematado interesado deber suprimi-lo aproveitamento, ags cando por causa xustificada alegada por este a ocupacin tivese que seguir por mais tempo do sinalado na autorizacin, suposto que requirir a aprobacin da Alcalda.

3. As autorizacins tern carcter persoal e non podern ser cedidas ou alugadas a terceiros. O incumprimento deste mandato dar lugar a anulacin da licencia. A licencia poder ser revogada polo uso indebido, cambio de circunstancias da concesin ou, en xeral, por incumprimento de calquera das obrigas impostas nesta ordenanza.

   
  Artigo 9. Responsables.  
 

Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo establecidas nesta Ordenanza as persoas fsicas ou xurdicas a que se refiren os artigos 38.1 e 39 da Lei Xeral Tributaria.

Os copartcipes ou cotitulares das herdanzas, comunidades de bens e demais entidades que, carentes de personalidade xurdica constitan unha unidade econmica ou un patrimonio separado, susceptible de imposicin, respondern solidariamente e en proporcin s sas respectivas participacins das obrigas tributarias de ditas entidades.

Sern responsables subsidiarios das infraccins simples e da totalidade da dbeda tributaria no caso de infraccins graves cometidas por persoas xurdicas, os administradores daquelas que non realicen os actos necesarios da sa competencia, para cumpri-las obrigas tributarias infrinxidas, consintan o incumprimento por aqueles que dependan deles ou adopten acordos que fagan posibles as infraccins. Os referidos administradores respondern subsidiariamente das obrigas tributarias que estean pendentes de cumprimentar polas persoas xurdicas que fosen destitudas nas sas actividades.

Os sndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, sern responsables subsidiarios cando por mala fe non realicen as xestins necesarias para o total cumprimento das obrigas tributarias producidas con anterioridade s referidas situacins e que sexan imputables s respectivos suxeitos pasivos.

   
  Artigo 10. Liquidacin e recadacin.  
 

O pagamento das tarifas desta taxa realizarase:

a) Tratndose de concesins de novos aproveitamentos, por ingreso directo na Tesourera Municipal ou en entidade bancaria na conta a nome do Concello, pero sempre antes de retira-la correspondente licencia.

b) Cando se liquide polo Concello en caso de aproveitamentos non autorizados, unha vez aprobada a liquidacin pola Alcalda e notificada interesado., deber proceder ingreso do seu importe na forma que se estableza na correspondente Resolucin.

As dbedas non satisfeitas nos perodos voluntarios esixiranse pola va de constrinximento, de acordo co que dispn a Lei Xeral Tributaria e o Regulamento Xeral de Recadacin, computndose no seu caso, como pagamentos conta as cantidades pagadas fora de prazo.

   
  Artigo 11. Infraccins e sancins tributarias.  
 

En todo o relativo a infraccins e sancins tributarias, ademais do previsto nesta ordenanza, aplicarase o disposto nos artigos 77 e seguintes da Lei Xeral Tributaria e disposicins concordantes.

   
  Disposicin final.  
 

Apresente Ordenanza aprobada polo Pleno da Corporacin en sesin celebrada o trece de novembro de dous mil un, entrar en vigor unha vez aprobada definitivamente e publicada no Boletn Oficial da Provincia, e ser de aplicacin a partir da un de xaneiro do ano dous mil dous,continuando vixente ata que se acorde a sa modificacin ou derrogacin.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios