Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

San Sadurnio - ORDENANZA FISCAL N T-8, REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIN DE SERVIZOS CULTURAIS E DEPORTIVOS E UTILIZACIN DE INSTALACINS

Publicación provisional : 18-10-2000 BOP N 239 -- Publicación definitiva : 10-02-1999 BOP N 239
Aplicable desde 01-03-2018

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1.- Fundamento e Natureza.
 - Artigo 2.- Feito Impoible
 - Artigo 3.- Suxeitos Pasivos.
 - Artigo 4.- Responsables.
 - Artigo 5.- Bases de imposicin e tipos de gravamen.
 - Artigo 6.- Exencins.
 - Artigo 7.-Bonificacins.
 - Artigo 8.- Liquidacin e recadacin.
 - Artigo 8.- Normas de xestin.
 - Artigo 9.- Infraccins e Sancins.
 - Disposicin adicional:
 - Disposicin Final.-
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
   
  Artigo 1.- Fundamento e Natureza.  
 

En uso das facultades concedidas polos artigos 131.2 e 142 da Constitucin e polo artigo 105 da Ley 7/1995, do 2 de abril, reguladora das Bases de Reximen Local, e de acordo co disposto na Seccin III de Tasas do Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, este Concello establece a Taxa pola prestacin de servicios consistentes na utilizacin das Instalacins Deportivas Municipais, que se rexer pola presente Ordenanza Fiscal, atndose as sas normas previsto no artigo 20 -apartado 1, letra B.b) e apartado, 4, letra o),- e no artigo 57 do xa citado R.D. Lexislativo 2/2004.

   
  Artigo 2.- Feito Impoible  
 

Constite o feito impoible da Taxa a prestacin de servicios consistentes na utilizacin do Centro Cultural, do Polideportivo, da Piscina Municipal e do Ximnasio.

   
  Artigo 3.- Suxeitos Pasivos.  
 

Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades a que se refiere o artigo 36 de Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, que sexan usuarios dos servicios das instalacins deportivas municipais citadas anteriormente e as que resulten beneficiadas ou afectadas polos mesmos.

   
  Artigo 4.- Responsables.  
 

1.- Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas fsicas e xurdicas a que se refire o artigo 42 da Lei Xeral Tributaria.

2.- Sern responsables subsidiarios os Administradores das sociedades e os Sndicos, Interventores ou Liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 43 da Lei Xeral Tributaria.

   
  Artigo 5.- Bases de imposicin e tipos de gravamen.   redacciones
 

1.- As tarifas en canto asistencia a espectculos e utilizacin de instalacins culturais e deportivas son os comprendidos nas seguintes tarifas:

A) Casa da Cultura

Conceptos

Importe (euros)

Asistencia a eventos cun cachet de menos de 500

3,14

Asistencia a eventos cun cachet de 501 a 1000

5,24

Asistencia a eventos cun cachet de 1001 a 3000

8,37

Asistencia a eventos cun cachet de mis de 3000

10,47

Bono 3 actuacins para ano natural independentemente do cachet

12,57

B) Polideportivo Municipal (tarifas por hora ou fraccin)

Conceptos

Importe (euros)

Utilizacin para usos deportivos por entidades deportivas rexistradas no Concello de San Sadurnio

1,04

Utilizacin para usos deportivos por vecios/as do Concello

6,28

Utilizacin para usos deportivos por entidades ou grupos de fora do Concello

15,71

Utilizacin para competicins non organizadas polo Concello de San Sadurnio

20,94

Espectculos ou actos non deportivos (ata 5 horas de duracin

99,39

C) Piscina Municipal

Conceptos

Importe (euros)

Entrada individual diaria de persoas adultas

3,30

Entrada individual diaria de persoas menores de 14 anos

1,66

Abono de tempada para persoas adultas empadroadas (maiores de 18 anos)

29,23

Abono de tempada para persoas adultas non empadroadas (maiores de 18 anos)

37,58

Abono de tempada familiar (ata 4 membros dos cales o 50% ou mis estean empadroados no Concello)

52,20

Abono de tempada familiar (ata 4 membros dos cales menos dos 50% estean empadroados no Concello)

62,64

No Abono de tempada familiar, por cada persoa a partires da 5. (independente do empadroamento)

5,22

Abono mensual para cursos de natacin para nenos e nenas empadroados (ata 14 anos)

12,53

Abono mensual para cursos de natacin para nenos e nenas non empadroados (ata 14 anos)

15,66

Abono mensual para cursos de natacin para persoas maiores de 14 anos empadroadas no Concello

20,88

Abono mensual para cursos de natacin para persoas maiores de 14 anos non empadroadas no Concello

26,10

D) Ximnasio Municipal

Conceptos

Importe (euros)

Entrada diaria

3,31

Abono mensual para empadroados

16,57

Abono mensual para non empadroados

27,61

Entrada entidades con 10 ou menos usuarios/as

11,05

Entrada entidades con mis de 10 usuarios/as

16,57

E) Utilizacin do Campo de Ftbol dos Currs

Concepto

Importe ()/hora

Utilizacin do Campo de Ftbol dos Currs, para as entidades e persoas usuarias en xeral. Estn exentas desta tarifa as entidades locais inscritas no Rexistro municipal de asociacins cuxo obxecto social sexa a promocin do ftbol.

Non se regulan franxas horarias intermedias, polo que a superacin da hora de duracin no uso da instalacin supn o pagamento das das horas de uso, e as sucesivamente.

A dita cota satisfarase, consonte indique a Recadacin municipal, con anterioridade utilizacin do recinto deportivo, polo que ser preciso presentar unha solicitude no modelo habilitado ao efecto.

31,32

F) SERVIZOS CULTURAIS E DEPORTIVOS

Feito impoible

Matrcula

Cota trimestral ()

Escolas culturais e deportivas municipais, para maiores de 18 e menores de 65 anos, por cada trimestre ou fraccin de duracin

15,71

30,24

Escolas Culturais e Deportivas Municipais, para menores de 18 e maiores de 65 anos, as como titulares de carn xove, estudantes, pensionistas e familias numerosas

15,05

20,17

2.As anteriores tarifas actualizaranse anualmente e de forma automtica segundo o ndice de prezos ao consumo (IPC) publicado polo Instituto Nacional de Estatstica.

   
  Artigo 6.- Exencins.  
 

Non se conceder exencin nin bonificacin ningunha na exaccin da presente Taxa, ags a prevista en normas con rango de lei ou as derivadas de aplicacin dos tratados internacionais, resultando de aplicacin, en todo caso, canto se dispn co artigo 9 da Lei Reguladora de Facendas Locais.

   
  Artigo 7.-Bonificacins.  
 

Concederase unha bonificacin do 50% aos suxeitos pasivos que presenten solicitude de prestacin do servizos regulados mediante a presente ordenanza, que tean entre 12 e 30 anos e que acrediten ser posuidores do carnet xove. Esta bonificacin ser solicitada polo usuario en cada anualidade de exaccin da presente taxa e acreditada ante cada nova solicitude de prestacin dun novo servizo.

   
  Artigo 8.- Liquidacin e recadacin.   redacciones
 

1.- Devngase a Taxa e nace a obriga de contribuir cando se inicie a prestacin do servicio.

2.- O pago da Taxa realizarase por ingreso directo na Tesourera Municipal.

3.- Este ingreso ter carcter de depsito previo, consonte co disposto no artigo 26.1.a) do R.D. Lexislativo 2/2004, quedando elevado a definitivo concederse a licencia ou autorizacin correspondente, no seu caso.

   
  Artigo 8.- Normas de xestin.  
 

1.- A utilizacin do pabelln polideportivo municipal solicitarase no modelo normalizado que se facilitar nas oficinas municipais.

2.- O inicio e duracin de cada escola deportiva municipal anunciarase oportunamente nos lugares de costume, facndose constar no anuncio as escolas deportivas que se ofertan e o seu posible horario, as como o prazo para a presentacin de solicitudes de admisin s mesmas.

Fra do prazo que se estableza no anuncio, as persoas interadas podern presenta-las sas solicitudes de admisin, sempre e cando existan prazas na escola ou escolas deportivas por aquelas elexidas.

3.- Presentada a instancia no Rexistro Xeral do Concello, os intereados deber ingresar o importe do depsito previo que se fai referencia no artigo 7, desta ordenanza, segundo liquidacin que se practique pola Secretara-Intervencin vista de dita solicitude.

4.- Rematado o prazo para a presentacin de solicitudes de admisin s escolas deportivas municipais, a Alcalda aprobar a lista provisional de admitidos e excludos, que se far pblica no Taboleiro de Anuncios desta Corporacin, concedndose un prazo de cinco das hbiles, s efectos de reclamacins, contados a partir do da seguinte a dita publicacin.

Rematado dito perodo de exposicin, a Alcalda-presidencia resolver as reclamacins que se presentasen e aprobar a lista definitiva de admitidos e excludos, elevando a definitivos os depsitos previos efectuados polos interesados. No caso de que non se presenten reclamacins, considerase definitiva a lista provisional e elevaranse a definitivos os depsitos previos efectuados polos interesados.

5.- As persoas que presentansen as sas solicitudes de admisin s escolas deportivas fra do prazo fixado sern admitidas por resolucin da Alcalda, s no caso de que existiran prazas na escola ou escolas elexidas polos interesados, e previo cumprimento do requisito sinalado no punto 3 deste artigo.

6. As entradas para a piscina municipal obteranse nas taquillas ubicadas no acceso instalacin. Os abonos solicitaranse do Concello no modelo normalizado que se facilitar nas oficinas municipais.

7. A xestin do Ximnasio Municipal rexerase por unha normativa propia.

   
  Artigo 9.- Infraccins e Sancins.   redacciones
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que as mesmas correspondan en cada caso, estarse previsto nos captulos III e IV do Ttulo IV da Potestade Sancionadora da Lei 58/2003 Xeral Tributaria e disposicins concordantes.

   
  Disposicin adicional:  
 

Para o caso de que houbera varias peticins para un mesmo da solicitando a utilizacin do pabelln polideportivo, seguirase a seguinte orde:

1.- Escolas deportivas municipais.

2.- Equipos federados do Concello.

3.- Equipos non federados do Concello.

4.- Deportes individuais practicados por vecios deste Concello.

5.- Equipos federados doutro Concello.

6.- Equipos non federados de outro Concello.

7.- Deportes individuais practicados por vecios de outro Concello.

En caso de coincidencia de prioridades ter preferencia a solicitude que tea entrada en primer lugar no rexistro xeral deste Concello, e as sucesivamente.

   
  Disposicin Final.-  
 

A presente Ordenanza entrar en vigor o da seguinte de publicacin do seu texto ntegro no Boletn Oficial da Provincia, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresas.

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios  
 

BOP n 57 de 23/03/2018:

Correccin dun erro detectado na actualizacin da ordenanza fiscal n T-8, reguladora da taxa pola prestacin de servizos culturais e deportivos e utilizacin de instalacin, sendo preciso realizar unha modificacin de erros.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios