Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cabanas - Ordenanza Fiscal n 11, Reguladora da Taxa por utilizacin de instalacin deportivas municipais

Publicación provisional : 03-12-2014 BOP N 230 -- Publicación definitiva : 21-03-2014 BOP N 55
Redacción Aplicable desde 01-08-2018

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. Fundamento e natureza.
 - Artigo 2. Feito impoible.
 - Artigo 3. Obriga de contribur.
 - Artigo 4. Suxeito pasivo.
 - Artigo 5. Base impoible e a liquidar.
 - Artigo 6. Cota tributaria.
 - Artigo 7. Exencins e bonificacins.
 - Artigo 8. Normas de xestin.
 - Artigo 9. Responsables.
 - Artigo 10. Liquidacin e recadacin.
 - Artigo 11. Infraccins e sancins tributarias.
 - Disposicin final.
   
  Artigo 1. Fundamento e natureza.  
 

Conforme ao autorizado polo artigo 133.2 e 142 da Constitucin Espaola e artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Rxime Local, e de acordo co previsto nos artigos 15 a 27 e 57 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, este Concello establece a taxa por utilizacin de instalacins deportivas municipais, que se rexer pola presente ordenanza, redactada conforme ao disposto no artigo 16 do referido texto refundido.

   
  Artigo 2. Feito impoible.  
 

Est constitudo pola utilizacin de inmobles e instalacins deportivas municipais.

   
  Artigo 3. Obriga de contribur.  
 

A obriga de contribur nace no momento de presenta-la solicitude de utilizacin das instalacin.

   
  Artigo 4. Suxeito pasivo.  
 

Son suxeitos pasivos desta taxa, en concepto de contribuntes, as persoas fsicas ou xurdicas, e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei Xeral Tributaria, que resulten autorizadas ou as beneficiadas polos aproveitamentos especiais a que se refire esta ordenanza, incluso cando non obtivesen a oportuna autorizacin.

   
  Artigo 5. Base impoible e a liquidar.  
 

A base impoible do tributo estar constituda polo tempo de utilizacin e tipo de actividade a desenvolver nas instalacin.

   
  Artigo 6. Cota tributaria.  
 

A cota tributaria a aplicar pola taxa reguladora nesta ordenanza ser a fixada nas tarifas seguintes:

a) Utilizacin de calquera das instalacins para adestramento, partidos amistosos ou de competicin, con entrada gratuta: no pavilln de Porto ou campo de ftbol de A Veiga 26,00 /hora, e no pavilln polideportivo de Lavandeira, 15,00 /hora.

b) Utilizacin de calquera das instalacins para adestramento, partidos amistosos ou de competicin, con cobro de entrada: no pavilln de Porto ou campo de ftbol de A Veiga 41,00/hora, e no pavilln polideportivo de Lavandeira 26,00 /hora.

c) Utilizacin de pistas de pdel de A Veiga, 9,00 /hora. Establcese un mnimo dunha hora, a partires da cal poderase fraccionar por perodos de media hora.

d) Utilizacin da iluminacin nas pistas de pdel de A Veiga, 1,50 /hora. Establcese un mnimo dunha hora, a partires da cal poderase fraccionar por perodos de media hora, cun custo de 0,50 cada perodo. Sobre esta tarifa non se aplicarn as bonificacins previstas nesta ordenanza.

e) Utilizacin do Circuto de Motocross, segundo a tboa descrita a continuacin:

Actividade

Con reserva

Sbados, domingos e festivos

Con reserva

Das laborables

Sen reserva

Pago no Circuto (s con tarxeta)

Utilizacin do Circuto en pista compartida

20/Da vern *

15/Da inverno**

20/Da vern *

15/Da inverno**

25/Da

Utilizacin do Circuto para competicin non oficial

400/Da

250/Da

Non dispoible

Utilizacin en exclusiva Circuto para espectculos deportivos

600/Da

400/Da

Non dispoible

Presentacin de vehculos

400/Da

300/Da

Non dispoible

Cursos de conducin de motos***

45/alumno da

25/alumno da

Non dispoible

* Perodo vern, comprendido entre o 1 de xuo e o 30 de setembro

** Perodo de inverno, resto do ano.

*** Para un mnimo de 8 alumnos e un mximo de 15 por cada curso.

Nas tarifas dos apartados a) e b) entndese includo o uso do resto das instalacins, como duchas e vestiarios.

   
  Artigo 7. Exencins e bonificacins.  
 

Establcese a exencin da cota tributaria para a utilizacin do Circuto de Motocross cando dita instalacin se precise para a celebracin de competicins deportivas oficiais organizadas ou promovidas pola Secretara Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia, en virtude da clusula dcima do convenio de cooperacin entre o Concello de Cabanas e a Secretara Xeral para o Deporte, formalizado en data 8 de xuo de 2017, co obxecto da construcin do devandito Circuto de Motocross.

De acordo co sinalado no artigo 24.4 do referido Texto Refundido, establcense as seguintes exencins e bonificacins:

A) Estarn exentos do pagamento da taxa:

a) Os colexios pblicos do municipio que carezan de instalacins deportivas suficientes e demanden a utilizacin de instalacins deportivas.

b) Os alumnos das escolas deportivas municipais pertencentes a unidades familiares que non superen o importe do IPREM de renda anual.

c) As actividades deportivas organizadas polo propio Concello de Cabanas, ben directamente ou en colaboracin con outras institucins ou entidades (persoas fsicas ou xurdicas), pero sempre baixo a organizacin municipal e con aprobacin da Alcalda.

d) As asociacins deportivas que asinen convenios para o desenvolvemento dun programa de colaboracin e utilizacin das infraestruturas deportivas municipais, segundo o establecido no artigo 5. do Regulamento de utilizacin de instalacins deportivas municipais.

B) Bonificacins:

a) Establcese unha bonificacin do 25 por 100 da tarifa establecida no artigo 6, a favor de persoas inscritas no padrn municipal de habitantes no Concello de Cabanas para utilizacin de pistas de pdel de A Veiga, para promocionar e facilitar a participacin da vecianza do Concello de Cabanas en dita actividade deportiva.

b) Establcese unha bonificacin do 20 por 100 da tarifa establecida no artigo 6, a favor de persoas inscritas no padrn municipal de habitantes no Concello de Cabanas para utilizacin do Circuto de Motocross a ttulo persoal, para promocionar e facilitar a participacin da vecianza do Concello de Cabanas en dita actividade deportiva.

c) O Concello, mediante resolucin da Alcalda, poder establecer bonificacins de ata 50% das tarifas cando se trate de escolas deportivas ou clubs deste municipio, sempre e cando a maiora dos participantes figuren inscritos no padrn municipal de habitantes e se xustifique o interese social da actividade.

   
  Artigo 8. Normas de xestin.  
 

A utilizacin de instalacins deportivas municipais rexerase polo establecido no Regulamento de utilizacin de instalacins deportivas municipais deste Concello.

O persoal necesario para o desenvolvemento da actividade, como porteiros, vixiantes e outros, ser de conta do organizador, sendo responsable do mesmo as obrigas laborais, fiscais e outras que se deriven da actividade. As necesidades de persoal sern fixadas pola Alcalda ou concelleiro delegado tendo en conta a actividade a realizar.

   
  Artigo 9. Responsables.  
 

Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo establecidas nesta Ordenanza as persoas fsicas ou xurdicas que sexan causantes ou colaboren na realizacin dunha infraccin tributaria. A responsabilidade esixirase en todo caso, nos termos e consonte co procedemento previsto na Lei Xeral Tributaria.

Os co partcipes ou co titulares das herdanzas, comunidades de bens e demais entidades que, carentes de personalidade xurdica constitan unha unidade econmica ou un patrimonio separado, susceptible de imposicin, respondern solidariamente e en proporcin s sas respectivas participacins das obrigas tributarias de ditas entidades.

Sern responsables subsidiarios das infraccins simples e da totalidade da dbeda tributaria no caso de infraccins graves cometidas por persoas xurdicas, os administradores daquelas que non realicen os actos necesarios da sa competencia, para cumpri-las obrigas tributarias infrinxidas, consintan o incumprimento por aqueles que dependan deles ou adopten acordos que fagan posibles as infraccins. Os referidos administradores respondern subsidiariamente das obrigas tributarias que estean pendentes de cumprimentar polas persoas xurdicas que fosen destitudas nas sas actividades.

Os sndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, sern responsables subsidiarios cando por mala fe non realicen as xestins necesarias para o total cumprimento das obrigas tributarias producidas con anterioridade s referidas situacins e que sexan imputables s respectivos suxeitos pasivos.

   
  Artigo 10. Liquidacin e recadacin.  
 

O pagamento das tarifas desta taxa realizarase, por ingreso directo na Tesourera Municipal ou en entidade bancaria na conta a nome do Concello, pero sempre antes de retira-la correspondente licenza.

Este ingreso ter carcter de depsito previo, consonte co disposto no artigo 26.1.a) do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, quedando elevado a definitivo ao concede-la licenza correspondente.

As dbedas non satisfeitas nos perodos non voluntarios esixiranse pola va de constrinximento, de acordo co que dispn a Lei Xeral Tributaria e o Regulamento Xeral de Recadacin, computndose no seu caso, como pagamentos a conta as cantidades pagadas fora de prazo.

   
  Artigo 11. Infraccins e sancins tributarias.  
 

En todo o relativo a infraccins e sancins tributarias, ademais do previsto nesta ordenanza, aplicarase o disposto no artigo 181 e seguintes da Lei Xeral Tributaria e disposicins concordantes.

   
  Disposicin final.  
 

A presente Ordenanza fiscal, aprobada polo Pleno da Corporacin en sesin ordinaria celebrada o 30 de maio de 2018, entrar en vigor no momento da sa publicacin ntegra no Boletn Oficial da Provincia, sendo de aplicacin a partir do da seguinte, permanecendo en vigor at a sa modificacin ou derrogacin expresa.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios