Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cabanas - ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR OCUPACIN DO SUBSOLO, SOLO E VOO SOBRE VAS PBLICAS OU OUTROS TERREOS DE DOMINIO PBLICO LOCAL.

Publicación provisional : 10-12-1998 BOP N 282 -- Publicación definitiva : 26-03-1999 BOP N 69
Redacción Aplicable desde 01-01-2002

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. Fundamento e natureza.
 - Artigo 2. Feito impoible.
 - Artigo 3. Obriga de contribur.
 - Artigo 4. Suxeito pasivo.
 - Artigo 5. Base impoible e a liquidar.
 - Artigo 6. Cota tributaria.
 - Artigo 7. Exencins e bonificacins.
 - Artigo 8. Responsables.
 - Artigo 10. Liquidacin e recadacin.
 - Artigo 11. Infraccins e sancins tributarias
 - Disposicin final.
   
  Artigo 1. Fundamento e natureza.  
 

Conforme autorizado polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases de Rxime Local, e de acordo co previsto nos artigos 15 a 19 e 20 da Lei 39/1988, do 28 de decembro, reguladora das Facendas Locais, este Concello establece a taxa por ocupacin do subsolo, solo e voo sobre vas pblicas ou outros terreos de dominio pblico local que se rexer pola presente Ordenanza, redactada conforme disposto no artigo 16 da referida Lei 39/1988.

   
  Artigo 2. Feito impoible.  
 

Est constitudo pola utilizacin privativa ou os aproveitamentos especiais por ocupacin do subsolo, solo e voo de terreos de uso pblico local.

   
  Artigo 3. Obriga de contribur.  
 

A obriga de contribur nace cando se inicie a utilizacin privativa ou aproveitamento especial do dominio pblico.

   
  Artigo 4. Suxeito pasivo.  
 

Son suxeitos pasivos desta taxa en concepto de contribuntes, as persoas fsicas ou xurdicas, e as entidades a que se refire o artigo 33 da Lei Xeral Tributaria, que resulten autorizadas ou as beneficiadas polos aproveitamentos especiais a que se refire esta ordenanza, incluso cando non obtivesen a oportuna autorizacin.

   
  Artigo 5. Base impoible e a liquidar.  
 

A base impoible do tributo estar constituda pola superficie ocupada. Cando se trate de aproveitamentos constitudos a prol de empresas explotadoras de servicios de subministracins que afecten a xeneralidade ou a unha parte importante do vecindario, tomarase como base os ingresos brutos procedentes da facturacin que obtean anualmente no termo municipal ditas empresas.

   
  Artigo 6. Cota tributaria.  
 

cota tributaria a aplicar pola taxa reguladora nesta ordenanza ser a fixada nas tarifas seguintes:

Por cada metro cadrado ou fraccin de superficie de ocupacin de solo, ocupada con mesas e cadeiras, 0,03 euros da, cunha conta mnima anual de 18,00 euros.

Cando se trate da taxa por utilizacin privativa ou aproveitamentos especiais constitudos no solo, subsolo e voo das vas pblicas municipais, a prol de empresas explotadoras de servicios de subministracins que afecten a xeneralidade ou a unha parte importante do vecindario, consistir, en todo caso e sen excepcin ningunha, no 1,5% dos ingresos brutos procedentes da facturacin que obtean anualmente en cada termo municipal as referidas empresas. Ditas taxas son compatibles con outras que poidan establecerse pola prestacin de servicios ou realizacin de actividades de competencia local, das que as mencionadas empresas deban ser suxeitos pasivos conforme establecido no artigo 23 da Lei 39/1988, do 28 de decembro, Reguladora das Facendas Locais.

A conta desta taxa que puidera corresponder a Telefnica de Espaa S.A., est englobada na compensacin en metlico de periodicidade anual a que se refire o apartado 1 do artigo 4 da Lei 15/1987, do 30 de xullo.

   
  Artigo 7. Exencins e bonificacins.  
 

De conformidade co disposto no artigo 9 da Lei 39/1988, de 28 de decembro, non se recoece beneficio tributario algn, salvo os que sexan consecuencia do establecido nos Tratados ou Acordos Internacionais ou vean previstos en normas con rango de Lei.

   
  Artigo 8. Responsables.  
 

Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo establecidas nesta Ordenanza as persoas fsicas ou xurdicas a que se refiren os artigos 38.1 e 39 da Lei Xeral Tributaria.

Os copartcipes ou cotitulares das herdanzas, comunidades de bens e demais entidades que, carentes de personalidade xurdica constitan unha unidade econmica ou un patrimonio separado, susceptible de imposicin, respondern solidariamente e en proporcin s sas respectivas participacins das obrigas tributarias de ditas entidades.

Sern responsables subsidiarios das infraccins simples e da totalidade da dbeda tributaria no caso de infraccins graves cometidas por persoas xurdicas, os administradores daquelas que non realicen os actos necesarios da sa competencia, para cumpri-las obrigas tributarias infrinxidas, consintan o incumprimento por aqueles que dependan deles ou adopten acordos que fagan posibles as infraccins. Os referidos administradores respondern subsidiariamente das obrigas tributarias que estean pendentes de cumprimentar polas persoas xurdicas que fosen destitudas nas sas actividades.

Os sndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, sern responsables subsidiarios cando por mala fe non realicen as xestins necesarias para o total cumprimento das obrigas tributarias producidas con anterioridade s referidas situacins e que sexan imputables s respectivos suxeitos pasivos.

   
  Artigo 10. Liquidacin e recadacin.  
 

1. As cantidades esixibles de acordo as tarifas liquidaranse por cada aproveitamento solicitado ou realizado e sern irreductibles polo perodo autorizado, procedendo interesado o ingreso do importe na forma que sinale Concello no acordo de autorizacin.

2. As empresas explotadoras afectadas virn obrigadas a presentar a administracin municipal, durante os primeiros quince das de cada mes ou de cada trimestre, unha certificacin dos ingresos brutos polas operacins practicadas durante o mes ou trimestre anterior, xunto cunha copia autorizada do balance e memoria, as como calquera outro dato que, para comproba-lo total dos ingresos brutos, lle sexa reclamado pola administracin. Presentados os documentos indicados, polo Concello practicarase unha liquidacin que ser comunicada empresa afectada, a cal vir obrigada a efectua-lo ingreso dentro dos trinta das seguintes a data na que se lle comunicase dita liquidacin na conta corrente da entidade bancaria que se indique na referida comunicacin.

3. A falta ou demora na presentacin de documentacin pola empresa afectada, entenderase como actos de ocultacin ou actitude negativa da empresa, que poden entorpecer ou imposibilita-lo cobramento da taxa, sendo sancionable esta actitude , estndose disposto na Lei 39/1988, do 28 de decembro reguladora das facendas locais.

   
  Artigo 11. Infraccins e sancins tributarias  
 

En todo o relativo a infraccins e sancins tributarias, ademais do previsto nesta ordenanza, aplicarase o disposto nos artigos 77 e seguintes da Lei Xeral Tributaria e disposicins concordantes.

   
  Disposicin final.  
 

A presente Ordenanza aprobada polo Pleno da Corporacin en sesin celebrada o trece de novembro de dous mil un, entrar en vigor unha vez aprobada definitivamente e publicada no Boletn Oficial da Provincia, e ser de aplicacin a partir da un de xaneiro do ano dous mil dous,continuando vixente ata que se acorde a sa modificacin ou derrogacin.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios