Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

San Sadurnio - ORDENANZA FISCAL N T-2: REGULADORA DA TAXA DO SERVIZO DE RECOLLIDA E TRATAMENTO DAS AUGAS RESIDUAIS

Publicación provisional : 08-11-2007 BOP N 258 -- Publicación definitiva : 21-12-2007 BOP N 293
Aplicable desde 15-03-2019

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1..Fundamento e natureza.
 - Artigo 2..Feito impoible.
 - Artigo 3..Suxeitos pasivos.
 - Artigo 4..Responsables.
 - Artigo 5..Cota tributaria.
 - Artigo 6..Bonificacins.
 - Artigo 7..Exencins.
 - Artigo 8..Xeracin.
 - Artigo 9..Declaracin, liquidacin e ingresos.
 - Artigo 10..Infraccins e sancins.
 - Disposicin adicional
 - Disposicin final
   
  Artigo 1..Fundamento e natureza.  
 

En aplicacin do disposto nos artigos 15 a 27 e 58 do texto refundido da Lei de Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, este Concello establece a taxa da rede de sumidoiros, que se rexer pola presente ordenanza fiscal.

   
  Artigo 2..Feito impoible.  
 

1. Constite o feito impoible da taxa:

1. A actividade municipal, tcnica e administrativa, tendente a verificar se se dan as condicins necesarias para autorizar a acometida rede de sumidoiros municipal

2. A prestacin dos servizos de evacuacin de excretas, augas pluviais, negras e residuais, a travs da rede de sumidoiros municipal

3. O tratamento das augas residuais recollidas, para a sa correcta depuracin.

2. Non estarn suxeitos taxa os edificios derrudos, declarados ruinosos ou os que tean a condicin de soar ou terreo.

3. Si estarn suxeitos taxa as persoas que soliciten, e se lles autorice, a descarga na EDAR dos residuos de pozos negros particulares. Neste caso as persoas solicitantes empregarn os seus medios propios para trasladar os residuos, e se encargarn de realizar a descarga, baixo control dos servizos municipais.

4. Para os efectos da aplicacin da taxa, diferenciaranse 2 tipos de usos:

1. Usos domsticos: os vinculados aos edificios e propiedades particulares que tean a condicin de vivenda

2. Usos comerciais ou industriais: os vinculados a baixos comerciais e demais edificacins na que se desenvolvan actividades econmicas.

   
  Artigo 3..Suxeitos pasivos.  
 

1. Son suxeitos pasivos contribuntes as persoas fsicas ou xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 33 da Lei xeral tributaria, que:

a) No momento da concesin da licenza da acometida rede, sexan propietarias, usufrutuarias ou titulares do dominio til do terreo.

b) No caso de prestacin de servizos dos nmeros 1.b) e 1.c) do artigo anterior, sexan as ocupantes ou usuarias dos terreos do termo municipal beneficiarias dos devanditos servizos, calquera que sexa o subttulo: propietarias, usufrutuarias, habitacionistas ou arrendatarias, mesmo en precario.

2. Asemade, ter condicin de suxeito pasivo a persoa solicitante de descarga na EDAR de residuos de pozos negros.

3. En todo caso, ter a consideracin de suxeito pasivo substituto da persoa ocupante ou usuaria das vivendas ou locais a persoa propietaria destes inmobles, as que podern repercutir, se o caso, as cotas satisfeitas sobre as respectivas beneficiarias do servizo.

   
  Artigo 4..Responsables.  
 

1. Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas fsicas ou xurdicas a que se refiren os artigos 41 e 43 da Lei xeral tributaria.

2. Sern responsables subsidiarias as persoas administradoras das sociedades e as que asuman as tarefas de sindicacin, intervencin ou liquidacin de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 40 da Lei xeral tributaria.

   
  Artigo 5..Cota tributaria.   redacciones
 

1. A cota tributaria correspondente concesin da licenza ou autorizacin de acometida rede de rede de sumidoiros esixirase por unha soa vez e consistir na cantidade fixa de 137,85 euros, que se reducir a 71,48 euros para as acometidas que deban utilizar sistemas de bombeo para o vertido rede municipal.

 

2. A cota tributaria a esixir pola prestacin dos servizos de vertido na rede de sumidoiros consistir nunha cantidade fixa que se determinar segundo o uso ao que se destine a edificacin que se preste o servizo, segundo a seguinte tarifa:

 

1. Vivendas (usos domsticos):

 

o 10,21 /ano para as acometidas que non precisen bombeo para o vertido rede municipal

 

o 5,11 /ano para as acometidas que deban utilizar sistemas de bombeo para o vertido rede municipal

 

2. Usos comerciais ou industriais: 15,32 /ano

 

3. A cota tributaria a esixir pola prestacin dos servizos de depuracin das augas residuais consistir nunha cantidade fixa que se determinar segundo o uso ao que se destine a edificacin que se preste o servizo, segundo a seguinte tarifa:

 

1. Vivendas (usos domsticos):

 

o 10,21 /ano para as acometidas que non precisen bombeo para o vertido rede municipal

 

o 5,11 /ano para as acometidas que deban utilizar sistemas de bombeo para o vertido rede municipal

 

2. Usos comerciais ou industriais: 15,32 /ano

 

3. Descarga de residuos particulares de pozos negros na EDAR: 5,11 /m3

 

4. As anteriores tarifas actualizaranse anualmente e de forma automtica segundo o ndice de prezos ao consumo (IPC) interanual.

   
  Artigo 6..Bonificacins.  
 

Concederase unha bonificacin do 50% aos suxeitos pasivos usuarios do servizo obxecto da presente ordenanza, que tean entre 12 e 30 anos e que acrediten ser posuidores do Carn Xove. Esta bonificacin ser solicitada pola persoa usuaria canda as solicitudes de acometidas ou descargas, as como en cada anualidade de cobramento da presente taxa.

   
  Artigo 7..Exencins.  
 

Non se conceder ningunha exencin nin bonificacin na exaccin da presente taxa.

   
  Artigo 8..Xeracin.  
 

1. Xerarase a taxa e nacer a obriga de contribur cando se inicie a actividade municipal que constite o seu dereito impoible, entendndose a mesma:

a) Na data de presentacin da oportuna solicitude da licenza de acometida, se o suxeito pasivo a formulase expresamente.

b) Dende que tea lugar a efectiva acometida rede de rede de sumidoiros municipal. A remuneracin por esta modalidade da taxa producirase con independencia de que se obtivera ou non a licenza de acometida e sen prexuzo da iniciacin do expediente administrativo que poida instrurse para a sa autorizacin.

c) No momento da concesin da autorizacin para a descarga na EDAR de residuos de pozos negros.

2. Os servizos de evacuacin de excretas, augas pluviais, negras e residuais, e da sa depuracin teen carcter obrigatorio para todos os edificios do municipio que tean fachada ra, prazas ou vas pblicas en que exista rede pblica de sumidoiros, e xerarase a taxa anda cando as persoas interesadas non procedan a efectuar a acometida rede.

   
  Artigo 9..Declaracin, liquidacin e ingresos.  
 

l) Os suxeitos pasivos substitutos da persoa contribunte formularn as oportunas declaracins de alta e baixa no censo de suxeitos pasivos da taxa, no prazo que media entre a data en que se produza a variacin na titularidade do terreo e o ltimo da do mes natural seguinte. Estas ltimas declaracins producirn efecto a partir da primeira liquidacin que se practique unha vez finalizado o prazo de presentacin das devanditas declaracins de alta e baixa.

m) A inclusin inicial no censo farase de oficio unha vez concedida a licenza de acometida rede.

n) As cotas esixibles por esta taxa liquidaranse e recadaranse nun s recibo anual.

o) No suposto da obtencin da licenza de acometida, a persoa contribunte formular a oportuna solicitude e os servizos tributarios deste Concello, unha vez concedida aquela, practicarn a liquidacin que proceda, que ser notificada para ingreso en directo na forma e prazos que sinala o Regulamento xeral de recadacin.

p) No caso das descargas directas na EDAR, os servizos municipais farn unha liquidacin, correspondente ao volume real de residuos depositados na instalacin municipal.

   
  Artigo 10..Infraccins e sancins.  
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, as como das sancins que as mesmas correspondan en cada caso, estarase ao previsto na Lei xeral tributaria e disposicins concordantes.

   
  Disposicin adicional  
 

De cara regulamentacin da xestin do servizo, ser de aplicacin supletoria o recollido no Decreto 141/2012, do 21 de xuo, polo que se aproba o regulamento do servizo pblico de saneamento e depuracin de augas residuais de Galicia, nomeadamente ao referido aos vertidos e ao rxime sancionador.

   
  Disposicin final  
 

A presente ordenanza fiscal entrar en vigor o da seguinte da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresas.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios