Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cabanas - ORDENANZA FISCAL NUMERO 7, REGULADORA DA TAXA POR REDE DE SUMIDOIROS E DEPURACIN DE AUGAS RESIDUAIS.

Publicación provisional : 03-12-2005 BOP N 277 -- Publicación definitiva : 27-01-2006 BOP N 22
Redacción Aplicable desde 01-01-2006

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. Fundamento e natureza.
 - Artigo 2. Feito impoible.
 - Artigo 3. Suxeito pasivo
 - Artigo 4. Responsables.
 - Artigo 5. Base impoible.
 - Artigo 6. Cota tributaria.
 - Artigo 7. Exencins e bonificacins.
 - Artigo 8. Devengo.
 - Artigo 9. Declaracin.
 - Artigo 10. Liquidacin e ingreso.
 - Artigo 11. Infraccins e sancins tributarias.
 - Disposicin final.
 - Disposicin derrogatoria.
   
  Artigo 1. Fundamento e natureza.  
 

Conforme autorizado polos artigos 133.2 e 142 da Constitucin Espaola e artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases de Rxime Local, e de acordo co previsto nos artigos 15 a 27 e 57 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, este Concello establece a taxa por rede de sumidoiros e depuracin de augas residuais que se regular pola presente Ordenanza, redactada conforme disposto no artigo 16 do referido Texto Refundido.

   
  Artigo 2. Feito impoible.  
 

1.Constite o feito impoible desta taxa:

a) A actividade municipal, tcnica e administrativa tendente a verificar se se dan as condicins necesarias para autoriza-la acometida rede de sumidoiros municipal.

b) A prestacin do servicio de evacuacin de excrementos, augas pluviais negras e residuais, a travs da rede de sumidoiros municipal e o seu tratamento para depuralas.

2. Non estn suxeitas taxa as edificacins derrubadas e as declaradas ruinosas non ocupadas as como os terreos que tean a condicin de soar edificable.

   
  Artigo 3. Suxeito pasivo  
 

1.Son suxeitos pasivos desta taxa en concepto de contribuntes, as persoas fsicas ou xurdicas, e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei Xeral Tributaria, que sexan:

a) Cando se trate da concesin de licencia de acometida rede, o propietario, usufructuario ou titular do dominio til sobre a finca.

b) No caso de prestacin do servicios do apartado b) do apartado anterior, os ocupantes ou usuarios das fincas do termo municipal beneficiarias dos ditos servicios calquera que sexa o seu ttulo, propietarios, usufructuarios, arrendatarios ou inclusive en precario.

2.En todo caso, ter a consideracin de suxeito pasivo substituto do ocupante ou usuario das vivendas ou locais, os propietarios destes inmobles quen podern repercutir, no seu caso, as cotas satisfeitas sobre os respectivos beneficiarios do servicio.

   
  Artigo 4. Responsables.  
 

1.Respondern de forma solidaria das obrigas tributarias do suxeito pasivo, as persoas fsicas e xurdicas a que se refire o artigo 42.1 da Lei Xeral Tributaria.

2. Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 43.1 apartados a), b) e c) da Lei Xeral Tributaria.

   
  Artigo 5. Base impoible.  
 

A base impoible do tributo vira determinada no suposto de licencia ou autorizacin para a acometida rede de sumidoiro, polo nmero de locais ou vivendas que desauguen conxuntamente a travs da acometida para a que se solicita autorizacin.

No referente evacuacin de excrementos , augas negras, residuais e pluviais, e depuracin, a base impoible ven constituda polo metro cbico de auga consumida

   
  Artigo 6. Cota tributaria.  
 

1. A cota tributaria correspondente concesin de licencia ou autorizacin de acometida rede de sumidoiros esixirase por unha soa vez e seu importe consistir na cantidade de 90,15 euros.

2.- A cota tributaria que se esixir pola prestacin dos servicios de sumidoiros e depuracin determinarase en funcin da cantidade de auga medida en metros cbicos, utilizada na finca tomando como referencia o volume de auga consumido segundo o contador de abastecemento, no suposto de que non exista abastecemento de auga liquidarase tomando com base o consumo mnimo establecido na ordenanza de abastecemento, segundo a seguinte tarifa:

A) Rede de Cabanas:
a) Tarifa para fincas con abastecemento de auga da rede municipal:
Tipo de finca Por rede sumidoiros Por depuracin
Todas 0,15 euros por m3 de auga consumida, consumo mnimo 36 m3/trimestre 0.45 euros por m3 de auga consumida, consumo mnimo 36 m3/trimestre.
b) Tarifa para fincas sen abastecemento de auga da rede municipal:
Tipo de finca Por rede sumidoiros Por depuracin
Vivenda 5,40 euros /trimestre 16,20 euros /trimestre
Talleres e semellantes 11.27 euros/trimestre 33,74 euros /trimestre
Hoteis, hoteis-apartamentos, de tres ou mais estrelas e residencias de mais de 40 prazas 108,18 euros/trimestre 173,36 euros/trimestre
Bares, restaurantes, e outros establecemen-tos de restauracin 11.27 euros/trimestre 33,74 euros/trimestre
Outros locais comerciais e industriais 5,40 euros/trimestre 16,20 euros/trimestre

B) Rede de Vilar do Colo:
a).Tarifa para fincas con rede de abastecemento de auga:
Tipo de finca Por rede sumidoiros
Todas 0.15 euros por m3 de auga consumida, consumo mnimo 36 m3/trimestre.
b).Tarifa para fincas sen rede de abastecemento de auga:
Tipo de finca Por rede sumidoiros
Vivenda 5,40 euros/trimestre
Talleres e semellantes 11,27 euros/trimestre
Hoteis, hoteis-apartamentos, de tres ou mais estrelas e residencias de mais de 40 prazas 108,18 euros/trimestre
Bares, restaurantes, e outros establecementos de restauracin 11,27 euros/trimestre
Outros locais comerciais e industriais 5,40 euros/trimestre

   
  Artigo 7. Exencins e bonificacins.  
 

De conformidade co disposto no artigo 9 do Texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, non se recoece beneficio tributario algn, ags os que sexan consecuencia do establecido nos Tratados ou Acordos Internacionais ou vean revistos en normas con rango de Lei, asi como, os establecidos nesta ordenanza.

Non obstante, de acordo co sinalado no artigo 24.4 do referido Texto refundido, establcense as seguintes bonificacins sobre o consumo mnimo:

1. Gozarn da bonificacin do 100 por 100 da cota no epgrafe 1, as familias que tean ingresos totais iguais ou inferiores salario mnimo interprofesional e que posan un patrimonio inmobiliario con valor catastral igual ou menor a 42.912,00 euros. Sendo o nico ben patrimonial a vivenda propia, o seu valor catastral poder superar dita conta.

2. Podern gozar de bonificacin do 50 por 100 da cota no epgrafe 1, aqueles suxeitos pasivos contribuntes que renan simultneamente as seguintes condicins:

a) Que os ingresos netos anuais por cada un dos residentes que habiten unha vivenda sexa inferior a 1.852,00 euros.

b) Que os ingresos netos procedentes de capital sexan inferiores 20 por 100 dos ingreos netos totais.

   
  Artigo 8. Devengo.  
 

1. Devngase a taxa e nace a obriga de contribur, cando se inicie a actividade municipal que constite o seu feito impoible, entendndose iniciada:

a) Na data de presentacin da oportuna solicitude da licencia da acometida, cando o suxeito pasivo a formulase expresamente.

b) Desde que tea lugar a efectiva acometida rede de sumidoiros municipal. O devengo por esta modalidade da taxa producrase con independencia de que se obtivera ou non a licencia de acometida e sen prexuzo da iniciacin do expediente administrativo que poida instrurse para a sa autorizacin.

2. Os servicios de evacuacin de excrementos, augas pluviais, negras e residuais, e da sa depuracin, teen carcter obrigatorio para tdalas fincas do municipio que tean fachadas s ras, prazas ou vas pblicas nas que exista rede de sumidoiros, sempre que a distancia entre a rede e a finca non exceda de 100 m., devengndose a taxa anda cando os interesados non procedan efectua-la acometida rede.

   
  Artigo 9. Declaracin.  
 

Os suxeitos pasivos substitutos do contribunte formularn as declaracins de alta e baixa no censo dos suxeitos pasivos da taxa no prazo que media entre a data na que se produza a variacin da titularidade da finca e o ltimo da do mes natural seguinte. Estas ltimas declaracins producirn efecto a partir da primeira liquidacin que se practique finalizado o prazo de presentacin de declaracin de altas e baixas.

A inclusin inicial no censo farase de oficio unha vez concedida a licencia de acometida rede.

   
  Artigo 10. Liquidacin e ingreso.  
 

1. As cotas esixidas por esta taxa liquidaranse e recadaranse nos mesmos perodos e prazos que os recibos de consumo da auga. No caso de contribuntes que non dispoen da rede de abastecemento de auga o importe da presente taxa poderase liquidar nos mesmos perodos que a auga ou por perodos anuais.

2. No suposto de licencia de acometida, o contribunte formular a correspondente solicitude., e unha vez concedida practicarase a liquidacin que proceda que ser notificada para ingreso directo na forma e prazos que se sinala no Regulamento xeral de recadacin.

3. As dbedas por este tributo poderanse esixir polo procedemento administrativo de constrinximento de acordo co establecido no Regulamento xeral de recadacin.

   
  Artigo 11. Infraccins e sancins tributarias.  
 

En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias,as como das sancins que s mesmas correspondan en cada caso, estarase disposto nos artigos 181 e seguintes da Lei Xeral Tributaria e outras normas que resulten de aplicacin.

   
  Disposicin final.  
 

A presente Ordenanza aprobada polo Pleno da Corporacin en sesin realizada o vintecatro de novembro de dous mil cinco, entrar en vigor unha vez aprobada definitivamente e publicada no Boletn Oficial da Provincia, e ser de aplicacin a partir da un de xaneiro do ano dous mil dous,continuando vixente ata que se acorde a sa modificacin ou derrogacin.

   
  Disposicin derrogatoria.  
 

A partir da entrada en vigor desta Ordenanza Fiscal queda derrogada a anterior publicada no B.O.P. n 267 do 21 de novembro de 2001, aprobada polo Pleno da Corporacin en sesin do 13 de novembro de 2001.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios