Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

San Sadurnio - ORDENANZA FISCAL N T-5, REGULADORA DA TAXA POR LICENZA DE APERTURA DE ESTABLECEMENTOS

Publicación provisional : 16-10-2003 BOP N 238 -- Publicación definitiva : 11-12-2003 BOP N 283
Aplicable desde 15-03-2019

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1..Fundamento e natureza.
 - Artigo 2..Feito impoible.
 - Artigo 3..Suxeito pasivo.
 - Artigo 4..Responsables.
 - Artigo 5..Base impoible.
 - Artigo 6..Cota tributaria.
 - Artigo 7..Exencins.
 - Artigo 8..-Bonificacins.
 - Artigo 9..Devengo.
 - Artigo 10..Infraccins e sancins.
 - Disposicin final.
   
  Artigo 1..Fundamento e natureza.  
 

En aplicacin do disposto nos artigos 15 a 27 e 58 do texto refundido da Lei de Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, este Concello establece a exaccin da taxa por expedicin de licenzas de apertura de establecementos, que se rexir pola presente ordenanza fiscal.

   
  Artigo 2..Feito impoible.  
 

Constite o feito impoible da taxa a actividade municipal, tanto tcnica como administrativa, tendente a verificar se os establecementos comerciais, industriais e mercantis renen as condicins de solidez, salubridade, sanidade e calesqueira outras esixidas pola normativa aplicable, como condicin previa e necesaria para o otorgamento polo Concello da preceptiva licenza de apertura, as como para a modificacin das circunstancias e condicins de funcionamento de esos establecementos.
s efectos do establecido no presente artigo, quedan configurados como feitos impoibles os seguintes:
1.A instalacin por vez primeira do establecemento para dar comezo as sas actividades.
2.Os cambios de titularidade do establecemento.
3.As variacins ou modificacins da actividade desenrolada no establecemento.
4.As ampliacins ou reformas que se leven a cabo no local sede do establecemento e que afecten s condicins referidas no pargrafo primeiro do presente artigo.

   
  Artigo 3..Suxeito pasivo.  
 

Son suxeitos pasivos contribuintes as persoas fsicas e xurdicas e as entidades a que se refire o artigo 33 da Lei Xeral Tributaria, titulares da actividade que se pretende desenrolar mediante a apertura do establecemento.

   
  Artigo 4..Responsables.  
 

Respondern solidariamente das obligacins tributarias do suxeito pasivo as persoas fsicas ou xurdicas a que se refiren os artigos 38-1 e 39 da Lei Xeral Tributaria.
Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de quebra, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que seala o artigo 49 da Ley Xeral Tributaria.

   
  Artigo 5..Base impoible.  
 

Constite a base impoible da taxa reguladora pola presente ordenanza fiscal a cota do imposto sobre actividades econmicas que corresponda establecemento obxeto da licenza.

   
  Artigo 6..Cota tributaria.   redacciones
 

1.- A cota aplicable ser a seguinte, para o feito impoible previsto na epgrafe 1 do artigo 2.:

 

Licenzas de tramitacin ordinaria:

 

Para establecementos cuxa superficie non exceda de 50 m2: 174,58

 

Por cada m2 que exceda de 50: 1,15

 

Licenzas de tramitacin especial, para actividades molestas, insalubres, nocivas ou perigosas:

 

Para establecementos cuxa superficie non exceda de 50 m2: 349,17

 

Por cada m2 que exceda de 50: 2,33

 

2.- As anteriores tarifas actualizaranse anualmente e de forma automtica segundo o ndice de prezos ao consumo (IPC) publicado polo Instituto Nacional de Estatstica.

   
  Artigo 7..Exencins.   redacciones
 

Non se conceder exencin algunha na exaccin da presente taxa.

   
  Artigo 8..-Bonificacins.  
 

Concederase unha bonificacin do 50% aos suxeitos pasivos titulares do ben obxecto da presente taxa, que tean entre 12 e 30 anos e que acrediten ser posuidores do carnet xove. Esta bonificacin ser solicitada polo usuario que vai ser titular do obxecto da taxa.

   
  Artigo 9..Devengo.   redacciones
 

Devengase a taxa, e nace a obrigacin de pago no momento de presentar a solicitude de otorgamento da licenza de que se trate nas oficinas do Concello, liquidndose con carcter de depsito previo, en aplicacin do establecido no artigo 26 da Lei 39/1988. O pago da cota da presente taxa ser requisito necesario para a tramitacin do correspondente expediente polo Concello.
Cando a apertura tivera lugar sin obter a preceptiva licenza, a taxa devengarase cando se inicie efectivamente a actividade municipal necesaria para determinar se o establecemento rene ou non as condicins esixibles, con independencia do resultado de esa actividade.

   
  Artigo 10..Infraccins e sancins.   redacciones
 

En tdolo relativo calificacin de infraccins tributarias, as como s sancins que s mesmas correspondan en cada caso, estarase disposto nos artigos 77 e seguintes da Lei Xeral Tributaria.

   
  Disposicin final.  
 

A presente ordenanza fiscal entrar en vigor o da seguinte da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, e comezar a aplicarse a partir do da primeiro de xaneiro de 2008, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresas.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios