Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cabanas - ORDENANZA FISCAL N 14, REGULADORA DA TAXA POR LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECEMENTOS

Publicación provisional : 04-12-1999 BOP N 279 -- Publicación definitiva : 25-01-2000 BOP N 19
Redacción Aplicable desde 01-01-2002

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. Fundamento e natureza.
 - Artigo 2. Feito impoible.
 - Artigo 3. Suxeito pasivo.
 - Artigo 4. Responsables.
 - Artigo 5. Base impoible.
 - Artigo 6. Tipo de gravame.
 - Artigo 7. Exencins e bonificacins.
 - Artigo 8. Devengo.
 - Artigo 9. Declaracin.
 - Artigo 10. Liquidacin e ingreso.
 - Artigo 11. Infraccins e sancins tributarias.
 - Disposicin final.
   
  Artigo 1. Fundamento e natureza.  
 

Conforme autorizado polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases de Rxime Local, e de acordo co previsto 15 a 19 da Lei 39/1988, do 28 de decembro, reguladora das Facendas Locais, este Concello establece a taxa por outorgamento da licencia de apertura de establecementos, que se regular pola presente Ordenanza, redactada conforme disposto no artigo 16 da referida Lei 39/1988.

   
  Artigo 2. Feito impoible.  
 

1. Constite o feito impoible desta taxa a actividade municipal, tanto tcnica como administrativa, para comprobar se os establecementos industriais e mercants renen as condicins de tranquilidade, sanidade, salubridade e calesqueira outras esixidas polas correspondentes ordenanzas e regulamentos municipais ou xerais, para o seu normal funcionamento, como trmite previo para o outorgamento polo Concello da necesaria licencia de apertura.

2. Os efectos desta taxa, considrase como apertura:

e) A instalacin por primeira vez do establecemento para comeza-las sas actividades.

f) A variacin ou ampliacin da actividade desenvolvida no establecemento, anda que contine o mesmo titular.

g) A ampliacin do establecemento e calquera alteracin que se leve a cabo neste e que afecte as condicins sinaladas no nmero 1 deste artigo, esixindo nova comprobacin das mesmas.

3. Entenderase por establecemento industrial ou mercantil:

a) Todo establecemento dedicado exercicio habitual de comercio. Presumirase dita habitualidade nos casos a que se refire o artigo 3 do Cdigo de Comercio, ou cando para a realizacin dos actos ou contrato obxecto de trfico da actividade desenvolta sexa necesario contribur polo imposto sobre actividades comerciais e industriais.

b) Toda edificacin habitable, este ou non aberta pblico, que non se destine de forma exclusiva a vivenda, e que se dedique o exercicio dalgunha actividade empresarial de fbrica, artesn, da construccin, comercial ou de servicios, suxeita Imposto sobre Actividades econmicas, ou que anda sen desenvolverse ditas activades, sirvan de auxilio, complemento ou lles proporcionen beneficios, como, sedes sociais, axencias, delegacins, sucursais de entidades xurdicas, escritorios, oficinas, postos de informacin, caixeiros, despachos ou servicios.

   
  Artigo 3. Suxeito pasivo.  
 

Son suxeitos pasivos desta taxa en concepto de contribuntes, as persoas fsicas e xurdicas, e as entidades a que se refire o artigo 33 da Lei Xeral Tributaria, titulares da actividade da actividade que se pretende desenvolver, ou no seu caso, se desenvolva en calquera establecemento industrial ou mercantil.

   
  Artigo 4. Responsables.  
 

1. Respondern de forma solidaria das obrigas tributarias do suxeito pasivo, as persoas fsicas e xurdicas a que se refiren os artigos 38.1 e 39 da Lei Xeral Tributaria.

2. Sern responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os sndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 40 da Lei Xeral Tributaria.

   
  Artigo 5. Base impoible.  
 

A base impoible do tributo estar constituda pola tarifa aplicable actividade no Imposto sobre Actividades Econmicas e o presuposto de maquinaria e instalacin que figure no proxecto de instalacin previsto para a actividade pola normativa vixente aplicable.

   
  Artigo 6. Tipo de gravame.  
 

1. Epgrafe a). Establecementos ou locais non suxeitos Regulamento de Actividades, Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas ou Regulamentos de Espectculos Pblicos e Actividades Recreativas: o 100 por 100 da tarifa anual aplicable actividade no Imposto sobre Actividades Econmicas.

2. Epgrafe b). Establecementos ou locais suxeitos s citados Regulamentos, as como, bancos, caixas de aforro e entidades financeiras: o 150 por 100 da tarifa anual aplicable actividade no Imposto sobre Actividades Econmicas.

3. Epgrafe c). Outras instalacins non contempladas nos apartados anteriores: o 1 por 100 do importe do presuposto de execucin material, maquinaria e instalacins que figure no proxecto de que deben presentar os titulares de acordo coa lexislacin vixente.

4. Establcese para tdolos epgrafes unha cota mnima de 65 euros. No caso de supresin do imposto sobre actividades econmicas aplicaranse a conta das tarifas vixentes nesa data.

   
  Artigo 7. Exencins e bonificacins.  
 

De conformidade co disposto no artigo 9 da Lei 39/1988, de 28 de decembro, non se recoece beneficio tributario algn, salvo os que sexan consecuencia do establecido nos Tratados o Acordos Internacionais ou vean revistos en normas con rango de Lei.

   
  Artigo 8. Devengo.  
 

1. Devngase a taxa e nace a obriga de contribur, cando se inicie a actividade municipal que constite o feito impoible. A estes efectos, entenderase iniciada a devandita actividade na data de presentacin da solicitude de licencia de apertura, se o suxeito pasivo formulase esta de forma expresa.

2. Cando a apertura tivese lugar sen ter obtida a oportuna licencia, a taxa devengarase cando se inicie a actividade municipal encamiada a determinar se o establecemento rene as condicins esixibles, sen prexuzo da iniciacin do expediente administrativo que poida iniciarse para autoriza-la apertura do establecemento ou decreta-lo seu pechamento, se non puidese concedrselle a referida apertura.

3. A obriga de contribur, unha vez nacida, non se ver afectada pola denegacin da licencia solicitada ou pola concesin desta condicionada modificacin das condicins do establecemento, nin pola renuncia ou desestimento do solicitante unha vez concedida a licencia.

   
  Artigo 9. Declaracin.  
 

1. As persoas interesadas en obter licencia de apertura dun establecemento industrial ou mercantil, presentarn no Rexistro Xeral do Concello a oportuna solicitude, na que especificarn a actividade ou actividades a desenvolver no local e coa que achegarn os documentos xustificativos das circunstancias que servirn de base para a liquidacin da taxa.

2. Se despois de formulada a solicitude de licencia de apertura variase ou se ampliase a actividade a desenvolver no establecemento, ou se alterasen as condicins proxectadas, ou se ampliase o local inicialmente previsto, estas modificacins debern poerse en coecemento da Administracin municipal co mesmo detalle e condicins que se esixen na declaracin prevista no nmero anterior.

   
  Artigo 10. Liquidacin e ingreso.  
 

1. Finalizada a actividade municipal e despois de dictada a resolucin municipal que proceda sobre a licencia de apertura , practicarase a liquidacin correspondente pola taxa, que ser notificada suxeito pasivo para o seu ingreso na Tesourera municipal utilizando os medios de pago e os prazos que se establezan de acordo co establecido no Regulamento Xeral de Recadacin.

2. Ata que non se dicte resolucin municipal sobre concesin da licencia, os interesados podern renunciar expresamente a esta, quedando reducidas as taxas 20 por 100, sempre e cando o Concello non efectuase as correspondentes inspeccins do local; noutro caso non proceder practicar reduccin algunha da taxa.

3. Concedranse caducadas as licencias se despois de concedidas transcorren mis de tres meses sen producirse a apertura dos locais,ou se despois de abertos, pechasen por un perodo superior a seis meses consecutivos.

   
  Artigo 11. Infraccins e sancins tributarias.  
 

1. Constiten casos especiais de infraccin grave:

a) A apertura de locais comerciais ou industriais sen obte-la correspondente licencia.

b) A falsidade dos datos necesarios para determinacin da base de gravame ou da actividade a desenvolver.

2. En todo o relativo cualificacin de infraccins tributarias, ademais do previsto nesta Ordenanza, estarase o disposto nos artigos 77 e seguintes da Lei Xeral Tributaria e outras normas que resulten de aplicacin.

   
  Disposicin final.  
 

A presente Ordenanza aprobada polo Pleno da Corporacin en sesin celebrada o trece de novembro de dous mil un, entrar en vigor unha vez aprobada definitivamente e publicada no Boletn Oficial da Provincia, e ser de aplicacin a partir da un de xaneiro do ano dous mil dous,continuando vixente ata que se acorde a sa modificacin ou derrogacin.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios