Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cabanas - ORDENANZA FISCAL NMERO 21, REGULADORA DA TAXA POR APERTURA DE GABIAS, PROSPECCINS OU BURATOS EN TERREOS DE USO PBLICO.

Publicación provisional : 10-12-1998 BOP N 282 -- Publicación definitiva : 26-03-1999 BOP N 69
Redacción Aplicable desde 01-01-2002

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. Fundamento e natureza.
 - Artigo 2. Feito impoible.
 - Artigo 3. Obriga de contribur.
 - Artigo 4. Suxeito pasivo.
 - Artigo 5. Base impoible e a liquidar.
 - Artigo 6. Cota tributaria.
 - Artigo 7. Exencins e bonificacins.
 - Artigo 8. Normas de xestin.
 - Artigo 9. Responsables.
 - Artigo 10. Pagamento.
 - Artigo 11. Infraccins e sancins tributarias.
 - Disposicin final.
   
  Artigo 1. Fundamento e natureza.  
 

Conforme autorizado polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases de Rxime Local, e de acordo co previsto 15 a 19 da Lei 39/1988, do 28 de decembro, reguladora das Facendas Locais, este Concello establece a taxa por utilizacins privativas ou aproveitamentos especiais do dominio pblico por apertura de gabias, prospeccins ou buratos en terreos de uso pblico e calquera remocin de pavimento ou beirarras na va pblica, que se rexer pola presente Ordenanza, redactada conforme disposto no artigo 16 da referida Lei 39/1988.

   
  Artigo 2. Feito impoible.  
 

Est constitudo pola utilizacin privativa ou os aproveitamentos especiais por apertura de gabias, prospeccins ou buratos en terreo de uso pblico e calquera remocin de pavimento ou beirarras na va pblica.

   
  Artigo 3. Obriga de contribur.  
 

A obriga de contribur nace cando se inicie o aproveitamento, unha vez obtida a correspondente licencia, ou desde que se inicie o aproveitamento no caso de realiza-lo sen autorizacin.

   
  Artigo 4. Suxeito pasivo.  
 

Son suxeitos pasivos desta taxa en concepto de contribuntes, as persoas fsicas e xurdicas, e as entidades a que se refire o artigo 33 da Lei Xeral Tributaria, que resulten autorizadas ou as beneficiadas polos aproveitamentos especiais a que se refire esta ordenanza, incluso cando non obtivesen a oportuna autorizacin.

Estn obrigados pagamento da taxa regulada nesta ordenanza as persoas ou entidades a prol das que se outorguen as licencias, ou que se beneficien do aproveitamento, de producirse sen a oportuna autorizacin.

As mesmo estn obrigados pagamento desta taxa, as persoas ou entidades que destran ou deterioren o dominio pblico local, de conformidade co regulado no artigo 46 da Lei 39/1988 do 28 de decembro, anda cando fosen as mesmas persoas ou entidades interesadas as que efecten a sa reposicin, as como os gastos que orixine o control de calidade dos pavimentos e a comprobacin de densidades alcanzadas compacta-las gabias.

   
  Artigo 5. Base impoible e a liquidar.  
 

A base impoible do tributo estar constituda polos metros lineais de beirarras ou metros cadrados de ras pavimentadas, sen pavimentar, ou terreos de uso pblico local en xeral.

   
  Artigo 6. Cota tributaria.  
 

1. A cota tributaria a aplicar pola taxa reguladora nesta ordenanza comprender, no seu caso, a suma dos seguintes apartados:

a) Epgrafe A), concesin de licencia.

b) Epgrafe B), aproveitamento da va pblica.

c) Epgrafe C), reposicin de pavimento, sempre que esta non se realice pola persoa autorizada, no caso de que o realizase non estara obrigada a aboar cota por este epgrafe.

d) Epgrafe D), indemnizacins por depreciacin ou deterioro do pavimento.

2. As tarifas da taxa sern as seguintes:

Epgrafe A), concesin de licencia: por cada autorizacin 15,00 euros.

Epgrafe B), aproveitamento da va pblica:

-Construr ou suprimir pasos de vehculos, por cada m2 ou fraccin 3,00 euros.

-Construr ou reparar beirarras destrudas polos particulares, por cada metro en lia ou fraccin, 3,00 euros.

-Apertura de gabias para reparacins de avaras e para novas acometidas de gas, electricidade, auga, e outros semellantes, por cada metro en lia ou fraccin, 3,00 euros.

Epgrafe C), reposicin de pavimento:

-Por cada m2 de beirarra, 21,00 euros

-Por metro en lia de bordo de beirarra, 12,00 euros.

-Por m2 de calzada pavimentada, 37,50 euros.

-Por m3 de movemento de terra, 3,00 euros.

-Arquetas, por m2, 157,50 euros.

-Sumidoiros, por metro en lia, 111,20 euros.

-Pozos de rexistro, por m2, 187,52 euros.

Epgrafe D), indemnizacin por depreciacin ou deterioro pavimento:

-Por cada m2 de pavimento, 1,50 euros.

   
  Artigo 7. Exencins e bonificacins.  
 

De conformidade co disposto no artigo 9 da Lei 39/1988, de 28 de decembro, non se recoece beneficio tributario algn, salvo os que sexan consecuencia do establecido nos Tratados ou Acordos Internacionais ou vean previstos en normas con rango de Lei.

   
  Artigo 8. Normas de xestin.  
 

1. De conformidade co previsto no artigo 26.1.a) da Lei 39/1988, do 28 de decembro, modificado pola Lei 25/1988, do 13 de xullo, e co fin de garantir en todo caso os dereitos da Administracin, toda solicitude de licencia para que poida ser admitida a trmite, deber achegarse dun xustificante de depsito previo desta taxa.

2. A liquidacin do depsito previo practicarase tendo en conta os datos formulados polo interesado.

3. O depsito provisional non causar dereito ningn e non faculta para realiza-las obras, que soamente podern levarse a cabo cando se obtea a autorizacin.

4. A liquidacin, practicada conforme s normas anteriores, elevarase a definitiva unha vez que se outorgue a licencia por resolucin da Alcalda, e se esta fora denegada, o interesado poder solicita-la devolucin dos dereitos pagados.

5. Considranse caducadas as licencias se despois de concedidas transcorren dous meses sen comeza-las obras. Unha vez iniciadas as obras, debern continuarse sen interrupcin..

6. Cando se trate de obras que deban ser executadas inmediatamente polos graves prexuzos que a demora puidera producir (fugas de gas, fusin de cables e outros) podern iniciarse sen ter obtido a autorizacin municipal, coa obriga de poe-lo en coecemento do Concello de forma inmediata e solicita-la autorizacin dentro das vintecatro horas seguintes comezo das mesmas e xustifica-la razn da urxencia.

7. A reparacin do pavimento ou terreo removido ser, en todo caso, de cargo e conta de quen sexa beneficiario dos mesmos. Como garanta de que o interesado proceder reparacin daqueles, para poder tramita-la solicitude deber acreditar ter constitudo a correspondente fianza. Se a garanta constituda non fora suficiente para cubri-lo importe das obras a executar, o interesado aboar a diferencia conforme conta formulada polo tcnico municipal.

8. O recheo de gabias e reposicin do pavimento realizaranse polo Concello ou, cando este o considere oportuno polo concesionario, debendo facerse constar neste ltimo caso dita circunstancia no documento da autorizacin ou no volante de urxencia que resulte preciso utilizar.

9. No caso de que efectuada a reposicin polo concesionario da licencia, os servicios tcnicos municipais estimen que as obras non se realizaron de acordo cas esixencias tcnicas correspondentes, o Concello poder proceder demolicin das obras defectuosas, estando obrigado o concesionario aboamento dos gastos ocasionados.

10. Os servicios tcnicos municipais comunicarn Intervencin municipal o prazo concedido para a utilizacin de prospeccin; transcorrido o mesmo sen estar totalmente reparado o pavimento e en condicins de uso normal, liquidaranse novos dereitos, de conformidade coa tarifa e sen prexuzo das sancins que procedan pola Alcalda.

   
  Artigo 9. Responsables.  
 

Respondern solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo establecidas nesta Ordenanza as persoas fsicas ou xurdicas a que se refiren os artigos 38.1 e 39 da Lei Xeral Tributaria.

Os copartcipes ou cotitulares das herdanzas, comunidades de bens e demais entidades que, carentes de personalidade xurdica constitan unha unidade econmica ou un patrimonio separado, susceptible de imposicin, respondern solidariamente e en proporcin s sas respectivas participacins das obrigas tributarias de ditas entidades.

Sern responsables subsidiarios das infraccins simples e da totalidade da dbeda tributaria no caso de infraccins graves cometidas por persoas xurdicas, os administradores daquelas que non realicen os actos necesarios da sa competencia, para cumpri-las obrigas tributarias infrinxidas, consintan o incumprimento por aqueles que dependan deles ou adopten acordos que fagan posibles as infraccins. Os referidos administradores respondern subsidiariamente das obrigas tributarias que estean pendentes de cumprimentar polas persoas xurdicas que fosen destitudas nas sas actividades.

Os sndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, sern responsables subsidiarios cando por mala fe non realicen as xestins necesarias para o total cumprimento das obrigas tributarias producidas con anterioridade s referidas situacins e que sexan imputables s respectivos suxeitos pasivos.

   
  Artigo 10. Pagamento.  
 

O pagamento da taxa realizarase por ingreso directo na Tesourera do Concello ou na conta que o mesmo tea establecida para tal efecto en entidade bancaria.

   
  Artigo 11. Infraccins e sancins tributarias.  
 

En todo o relativo a infraccins e sancins tributarias, ademais do previsto nesta ordenanza, aplicarase o disposto nos artigos 77 e seguintes da Lei Xeral Tributaria e disposicins concordantes.

   
  Disposicin final.  
 

A presente Ordenanza aprobada polo Pleno da Corporacin en sesin celebrada o trece de novembro de dous mil un, entrar en vigor unha vez aprobada definitivamente e publicada no Boletn Oficial da Provincia, e ser de aplicacin a partir da un de xaneiro do ano dous mil dous,continuando vixente ata que se acorde a sa modificacin ou derrogacin.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios