Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

San Sadurnio - ORDENANZA FISCAL N T-11, REGULADORA DA TAXA POLOS SERVICIOS ASOCIADOS CELEBRACIN DE MATRIMONIOS

Publicación provisional : 08-11-2007 BOP N 258 -- Publicación definitiva : 21-12-2007 BOP N 293
Aplicable desde 15-03-2019

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1..Fundamento e natureza.
 - Artigo 2..Feito impoible.
 - Artigo 3..Suxeito pasivo.
 - Artigo 4..Cota tributaria.
 - Artigo 5..-Bonificacins.
 - Artigo 6..Obriga de pagamento.
 - Disposicin final.
   
  Artigo 1..Fundamento e natureza.  
 

De conformidade co previsto no artigo 20.4 do texto refundido da Lei de Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, o Concello de San Sadurnio establece a seguinte taxa reguladora dos servicios asociados celebracin de matrimonios civs nas dependencias municipais, que se rexer pola presente Ordenanza.

   
  Artigo 2..Feito impoible.  
 

1.Ser obxecto desta taxa o conxunto de servicios asociados celebracin de matrimonios nas dependencias municipais do Concello de San Sadurnio, especialmente a organizacin do acto polo departamento da Secretara da Alcalda-Protocolo.
2.Non se incle nesta taxa nin a tramitacin do expediente gobernativo previo matrimonio civil nin a expedicin porsterior do libro de familia.

   
  Artigo 3..Suxeito pasivo.  
 

Estn obrigados pagamento da taxa regulada nesta ordenanza os beneficiarios do servicio, entendndose por tales os contraentes, que quedan obrigados solidariamente.

   
  Artigo 4..Cota tributaria.   redacciones
 

1.- A cota pola prestacin do servizo sinalada no artigo 2 da presente ordenanza ascende:

 

a) Si algn dos contraentes est empadroado no Concello de San Sadurnio: 116,39

 

b) Noutro caso: 209,50

 

2.- As anteriores tarifas actualizaranse anualmente e de forma automtica segundo o ndice de prezos ao consumo (IPC) publicado polo Instituto Nacional de Estatstica.

   
  Artigo 5..-Bonificacins.  
 

Concederase unha bonificacin do 50% aos suxeitos pasivos que presenten solicitude de prestacin do servizos regulados mediante a presente ordenanza, que tean entre 12 e 30 anos e que acrediten ser posuidores do carnet xove. Esta bonificacin ser solicitada polo usuario no momento de solicitar a prestacin do servizo.

   
  Artigo 6..Obriga de pagamento.   redacciones
 

1.A obrigacin de pagamento da taxa reguladora nesta ordenanza nace no momento no que se inicia a prestacin do servicio, entendndose por tal a presentacin da solicitude que sempre facilitar o Negociado da Secretara Particular da Alcalda e Protocolo no Rexistro Xeral do Concello.
2.Os solicitantes do servicio estn obrigados a presentar a pertinente declaracin nos impresos habilitados efecto pola Administracin Tributaria Local e a realiza-lo ingreso da liquidacin resultante na Tesourera Municipal ou nas entidades bancarias debidamente autorizadas, o que se deber acreditar tamn no momento de presenta-la correspondente solicitude.
3.No suposto de que con posterioridade presentacin da solicitude, e antes da comunicacin da fixacin da data da ceremonia, os solicitantes desistisen do servicio solicitado, precederase devolucin de oficio do 75 por 100 do importe sinalado no artigo 4 desta ordenanza.
4.A celebracin de vodas civs estar supeditado s actos propios do Concello. A Alcalda, mediante resolucin, aprobar el reglamento no que se dispondr o calendario, o rxime de delegacins nos membros da Corporacin, e demis extremos relativos a prestacin do servicio.

   
  Disposicin final.  
 

A presente ordenanza fiscal entrar en vigor o da seguinte da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, e comezar a aplicarse a partir do da primeiro de xaneiro de 2008, permanecendo en vigor ata a sa modificacin ou derrogacin expresas.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios