Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Cabanas - ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR DISTRIBUCIN DE AUGA, INCLUDOS DEREITOS DE ENGANCHE E CONSERVACIN DE ACOMETIDAS E CONTADORES.

Publicación provisional : 26-03-1999 BOP N 69 -- Publicación definitiva : 26-03-1999 BOP N 69
Redacción Aplicable desde 01-01-1999

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. Fundamento e natureza.
 - Artigo 2. Feito imponible.
 - Artigo 3. Obriga de contribur.
 - Artigo 4. Suxeitos pasivos.
 - Artigo 5. Base imponible e a liquidar.
 - Artigo 6. Cotas tributarias.
 - Artigo 7. Exencins, reduccins e beneficios aplicables.
 - Artigo 8. Normas de xestin.
 - Artigo 9. Autorizacin do servicio.
 - Artigo 10. Usos.
 - Artigo 11. Gastos de conexin.
 - Artigo 12. Liquidacin e recadacin.
 - Artigo 13. Corte da subministracin.
 - Artigo 14. Limitacins de consumo.
 - Artigo 15. Responsables.
 - Artigo 16. Infraccins e sancins tributarias.
 - Disposicin final.
   
  Artigo 1. Fundamento e natureza.  
 

No uso das atribucins conferidas polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases de Rxime Local, e de acordo co disposto nos artigos 15 a 19 e 20 da Lei 39/1988, do 28 de decembro, reguladora das Facendas Locais, este Concello establece a taxa por distribucin de auga, dereitos de enganche e conservacin de acometidas e contadores, que se rexer pola presente ordenanza.

   
  Artigo 2. Feito imponible.  
 

Est constitudo pola actividade municipal desenvolvida con motivo da distribucin de auga potable a domicilio, enganche na rede xeral e a conservacin de acometidas e contadores.

   
  Artigo 3. Obriga de contribur.  
 

A obriga de contribur nace no momento de comezo da prestacin do servicio logo da correspondente solicitude ou desde que se utilice este sen ter obtido a correspondente licencia, debendo facerse o previo pagamento dos dereitos de enganche.

   
  Artigo 4. Suxeitos pasivos.  
 

Son suxeitos pasivos da taxa en concepto de contribuntes, as persoas fsicas ou xurdicas, as como as entidades a que se refire o artigo 33 da Lei Xeral Tributaria, que soliciten ou resulten beneficiadas polos servicios a que se refire esta ordenanza.

Tern a consideracin de substitutos do contribunte os propietarios das vivendas ou locais nos que se preste o servicio, as cales podern repercutir, se o caso, as cotas sobre os respectivos beneficiarios.

   
  Artigo 5. Base imponible e a liquidar.  
 

A base do presente tributo estar constituda por:

- Na subministracin ou distribucin de auga: os metros cbicos de auga consumida no inmoble onde est instalado o servicio.

- No enganche rede xeral: o feito de conexin rede por cada local comercial, industria ou vivenda individual.

- En conservacin da acometidas e contadores: a clase de acometida e contador.

   
  Artigo 6. Cotas tributarias.  
 

1. Abonados domsticos:

Consumo mnimo 12 metros cbicos/mes, a 28 pesetas metro cbico: 386 pesetas mes.

Incremento consumo entre 12 e 20 metros cbicos/mes, a 35 pesetas metro cbico.

Incremento consumo mis de 20 metros cbicos/mes, a 60 pesetas metro cbico.

2.Abonados industriais e obras:

Consumo mnimo 40 metros cbicos/mes, a 31 pesetas metro cbico: 1.240 pesetas mes.

Consumo de mis de 40 metros cbicos/mes, a 120 pesetas metro cbico.

3. Dereitos de enganche:

Ser esixida por unha soa vez e o seu importe de 12.000 pesetas.

4. Conservacin de acometidas e contadores:

Dimetro contador Conservacin contador Conservacin acometida
13, 15, 20 m/m 20 pesetas/mes 24 pesetas/mes
25 e 30 m/m 42 pesetas/mes 24 pesetas/mes
40 e 50 m/m 130 pesetas/mes 24 pesetas/mes

   
  Artigo 7. Exencins, reduccins e beneficios aplicables.  
 

De conformidade co disposto no artigo 9 da Lei 39/1988, do 28 de decembro, non se recoecen beneficios tributarios, ags os que sexan consecuencia do establecido nos tratados ou acordos internacionais, ou os previstos expresamente en normas con rango de lei.

   
  Artigo 8. Normas de xestin.  
 

1. Cada usuario establecer un contador individual para a vivenda ou local que dote de servicio.

2. O enganche na rede xeral de abastecemento de auga, ser solicitado individualmente para cada vivenda ou local. A referida solicitude ser presentada no rexistro xeral do Concello.

3. Na solicitude de enganche, os interesados farn constar o fin a que se destina a auga, coa advertencia que calquera infraccin ou aplicacin diferente da solicitada, ser sancionada cunha multa na conta que acorde o Concello, sen prexuzo da retirarlle a subministracin da auga.

4. Ningn abonado pode dispoer de auga para uso distinto do que lle sexa concedido, quedando prohibida a cesin gratuta ou a revenda de auga.

   
  Artigo 9. Autorizacin do servicio.  
 

A concesin do servicio outorgarase por resolucin da Alcalda ou concelleiro-delegado, e quedar suxeito s disposicins da presente ordenanza e as que se fixen no regulamento do servicio e no correspondente contrato. Ser por tempo indefinido mentres que as partes non manifesten por escrito a sa vontade de rescindilo e se cumpran as condicins desta ordenanza.

   
  Artigo 10. Usos.  
 

As concesins sern das seguintes clases:

1. Usos domsticos, para atender necesidades da vida e hixiene privada en vivendas unifamiliares.

2. Usos industriais, considerndose como tales, industrias, hoteis, bares, tabernas, garaxes, fbricas, colexios, perruqueras, residencias, restaurantes e outros locais que realicen actividades industriais ou comerciais.

3. Usos oficiais.

   
  Artigo 11. Gastos de conexin.  
 

Tdalas obras necesarias para conduci-la auga desde a rede xeral ata a toma do abonado, sern de cargo deste, pero os traballos realizaranse baixo direccin dos tcnicos municipais e na forma que sinale o Concello.

   
  Artigo 12. Liquidacin e recadacin.  
 

Os dereitos de enganche liquidarnse no momento da concesin do servicio na forma establecida na correspondente resolucin.

A oficina do servicio practicar trimestralmente as liquidacins correspondentes consumo de auga e de conservacin de acometidas e contadores que se poern cobramento dos abonados por un prazo de vinte das. Transcorrido este prazo, o Concello, logo da notificacin interesado, poder suspenderlle a subministracin da auga abonado que est en descuberto e retirarlle o servicio, dndoo de baixa por falta de pagamento.

O cobramento farase preferentemente a travs de entidades bancarias colaboradoras, sen prexuzo de que a Administracin, en casos que o xustifiquen, poida establecer outra modalidade.

As dbedas non satisfeitas nos perodos citados esixiranse pola va de constrinximento, de acordo co que dispn a Lei Xeral Tributaria e o Regulamento Xeral de Recadacin, computndose, no seu caso, como pagamentos a conta as cantidades pagadas fra de prazo.

   
  Artigo 13. Corte da subministracin.  
 

O Concello, mediante resolucin da Alcalda, poder corta-la subministracin de auga a un abonado cando este se negue entrada no domicilio para exame das instalacins, se proceda cesin gratuta ou onerosa a outra persoa, non realice o pagamento das cotas de consumo, exista rotura de precintos ou limitadores de consumo.

O corte de subministracin por falta de pago, levar implcito o pagamento de dereitos de nova acometida para proceder a novo enganche de servicio.

   
  Artigo 14. Limitacins de consumo.  
 

Se por motivos de escaseza de caudal, sequa, reparacins e outras causas semellantes, o Concello tivera que suspende-la subministracin de forma parcial ou total, os abonados non tern dereito a reclamacin ningunha, nin indemnizacin por danos ou perdas, entendndose neste sentido que a concesin se fai a ttulo de precario.

   
  Artigo 15. Responsables.  
 

Sern responsables solidariamente das obrigas tributarias establecidas nesta ordenanza toda persoa causante ou colaboradora na realizacin da infraccin tributaria.

Os copartcipes ou cotitulares das herencias, comunidades de bens e demais entidades que, carentes de personalidade xurdica constitan unha unidade econmica ou un patrimonio separado, susceptible de imposicin, respondern solidariamente e en proporcin s sas respectivas participacins das obrigas tributarias de ditas entidades.

Sern responsables subsidiarios das infraccins simples e da totalidade da dbeda tributaria no caso de infraccins graves cometidas por persoas xurdicas, os administradores daquelas que non realicen os actos necesarios da sa competencia, para cumpri-las obrigas tributarias infrinxidas, consintan o incumprimento por aqueles que dependan deles ou adopten acordos que fagan posibles as infraccins. Os referidos administradores respondern subsidiariamente das obrigas tributarias que estean pendentes de cumprimentar polas persoas xurdicas que fosen destitudas nas sas actividades.

Os sndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, sern responsables subsidiarios cando por mala fe non realicen as xestins necesarias para o total cumprimento das obrigas tributarias producidas con anterioridade s referidas situacins e que sexan imputables s respectivos suxeitos pasivos.

   
  Artigo 16. Infraccins e sancins tributarias.  
 

En todo o relativo a infraccins e sancins tributarias, ademais do previsto nesta ordenanza, aplicarase o disposto nos artigos 77 e seguintes da Lei Xeral Tributaria e disposicins concordantes.

   
  Disposicin final.  
 

A presente ordenanza aprobada polo Pleno da corporacin en sesin celebrada o vintesete de novembro de mil novecentos noventa e oito, entrar en vigor unha vez publicada no Boletn Oficial da Provincia e ser de aplicacin a partir do un de xaneiro de mil novecentos noventa e nove, continuando vixente ata que se acorde a sa modificacin ou derrogacin.

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios