LIBROS

BASSAT, L. (1999): El libro rojo de las marcas. Como construir marcas con éxito. Madrid, Espasa.

Unha lectura recomendada para obter unha visión actual de como comunicar hoxe. O seu autor é un dos máis prestixiosos publicistas. Moi claro e práctico. 

 
 

RIES, A. e L. (2003): La caída de la publicidad y el auge de las relaciones públicas. Barcelona, Activa.

Suxestivo manual arredor das relacións públicas, aspecto moi importante na comunicación. 

 
 
 

GRUPO XABIDE (edit.) (2005): La comunicación en la gestión cultural. Xabide, Vitoria-Gasteiz.

A experiencia nas estratexias de comunicación global desenvolvidas polo GRUPO XABIDE avalan unha obra nada a partir das Xornadas Iniciativa Privada e Sector Público na Xestión da Cultura, que periodicamente veñen sendo realizadas no País Vasco. 

 
 

CELAYA, J. y HERRERA, P. (2006): Los blogs en la comunicación empresarial en España. Grupo BPMO, http://www.grupobpmo.com/.

O estudo presentado polo grupo BPMO ofrece novas ferramentas de comunicación aos directivos de marketing e comunicación, para axudarlles a determinar o papel que poden ter nas súas respectivas estratexias de comunicación corporativa, nas relacións cos medios de comunicación e nas súas políticas de comunicación interna.

 
 

KOTLER, N. e Ph. (2001): Estrategias y marketing de museos. Barcelona, Ariel.

Moi útil para xestores de museos. Repasa as diversas técnicas de comunicación para este tipo de equipamentos. 

 
 

KOTLER, Ph. (2003): Los 80 conceptos esenciales de marketing de la A a la Z. Pearson, Madrid.

Excelente libro de mercadotecnia. Diáfano e moi práctico para as organizacións culturais.

 
 

VERDÚ, V. (2005): Yo y tú, objetos de lujo. El personismo: la primera revolución cultural del siglo XXI. Barcelona, Debate.

Na súa obra máis recente, o xornalista Vicente Verdú amósanos unha particular interpretación da revolución cultural á que asistimos con perplexidade, reflectindo a personificación do obxecto cultural que é paralela á cosificación do suxeito social, ao intercambiar o natural polo seu artificio e a réplica polo seu orixinal. 

 
 

INNERARITY, D. (2006): El nuevo espacio público. Madrid, Espasa.

Neste título examínase a idea do espazo público e as súas transformacións na sociedade contemporánea, desvelando o actual significado da cultura pública e a súa relación coas esixencias democráticas dunha sociedade capaz de configurar a súa identidade plural no escenario común. 

 
 

MURGA, M. A. (coord.) (2006): Desarrollo local y agenda 21. Madrid, Pearson Prentice Hall.

Obra impulsada dende a Cátedra UNESCO de Educación Ambiental da UNED, co obxecto de reflectir arredor das contribucións das Axendas 21 ao desenvolvemento local, entendido como un proceso global, económico, social, educativo, cultural e político que procura mellorar a calidade de vida de toda a poboación. 

 
 

CARIDE, J. A. e VIEITES, M. F. (coords.) (2006): De la educación social a la animación teatral. Trea, Gijón.

Agardada novidade editorial que fornece aos seus lectores dun variado conxunto de materiais cunha natureza teórica, meto-dolóxica e práctica, de utilidade para poñer en marcha proxectos de animación teatral. 

 
 
 

GRUPO XABIDE (edit.) (2005): Acción pedagógica en organizaciones artísticas y culturales. Xabide, Vitoria-Gasteiz.

Obra que reflicte as achegas das ciencias da educación ás diversas entidades que desenvolven o seu quefacer no eido da cultura, e, máis especificamente, nos sectores das artes plásticas, escénicas, musicais, visuais etc. 

 
 

Sociedade Iberoamericana de Pedagogía Social (2006): Pedagogía Social, globali-zación y desarrollo humano. I Congreso Iberoameri-cano de Pedagogía Social, noviembre 2004, Universidade Mayor de Chile.

Unha vez máis, as diversas vertentes sociais, políticas, educativas e propiamente culturais da Pedagoxía Social son obxecto de reflexión por cantas persoas conforman a súa comunidade científica. 

 
 

Longueira,M. e Villalta, L. (2006): Papagaio.

Deputación da Coruña, Edicións Laiovento. A Coruña.

 
 
 

Pernas G. (2006): Final de película

Deputación da Coruña. A Coruña. Premio de Teatro Rafael Dieste 2005.

 
 
 

REVISTAS

 
 

BDbanda

http://www.bdbanda.com/

Galardoada en varias ocasións, BDbanda é unha revista galega dedicada á banda deseñada que sorprende pola súa ilustración. Imprescindible! 

 
 

TEMPOS NOVOS

http://www.vieiros.com/temposnovos

Consolidada revista mensual de información para o debate que está dedicada ao pensamento e á opinión. De obrigada lectura. 

 
 

Raigame

http://www.depourense.es/web/cultura/
varios/raigame.htm

Revista de arte, cultura e tradicións populares editada pola Deputación Provincial de Ourense, dispoñible on-line en formato pdf. 

 
 

Revista de Comunicación, Arte y Literatura

www.dosdoce.com

Revista de comunicación, arte e literatura, nada en marzo de 2004, por iniciativa do Grupo Dosdoce de Comunicación, que aspira a converterse nun nexo entre tódolos profesionais do sector da comunicación. 

 
 

Revista ñaque

http://www.naque.es/

Oferta especializada no sector das artes escénicas onde se dan cita as diversas complementariedades e interrelacións entre teatro, expresión e educación. Para especialistas e amadores. 

 
 

Animación sociocultural: revista iberoamericana

http://www.lazer.eefd.ufrj.br/
animadorsociocultural/

Xornal electrónico semestral de recente creación onde son publicadas diversas referencias e críticas bibliográficas, páxinas de reflexión, boas prácticas e demais novas relacionadas co quefacer da Animación Sociocultural no espazo iberoamericano.

 
 

Chasqui

http://www.comunica.org/chasqui/index.php

Revista Latinoamericana de Comunicación de periodicidade trimestral dispoñible on-line en formato pdf, que dedica parte das súas páxinas as relacións entre xornalismo, cultura e cidadanía, entre outros temas de interese.

 
 

Revista Galega de Educación, publicación da Asociación Pedagóxica Nova Escola Galega

Sae a rúa o nº 35 desta nova etapa da publicación cun formato actualizado e un amplo sumario que inclúe seccións dirixidas preferentemente ao mundo do ensino, pero tamén incorpora algúns espazos pensados desde e para a perspectiva sociocultural. O tema son Os museos, con distintas achegas, desde os ámbitos educativo e cultural.

 
 

CADERNOS

O Equipo interea vén de editar dúas novas publicacións fundamentalmente dirixidas a responsables políticos e técnicos municipais de educación e cultura, que foron tematicamente artellados arredor do planeamento estratéxico na acción cultural local, por unha banda, e, pola outra, da participación cidadá na vida municipal da provincia. Ámbalas dúas obras, elaboradas por diversos especialistas e investigadores, dan continuidade á colección de cadernos temáticos, emprendida no marco do Proxecto interea que vén promovendo a área de Cultura, Educación e Patrimonio Histórico-Artístico da Deputación da Coruña, en conxunto coas universidades de Santiago de Compostela e da Coruña.

 
 


INTERNET

 
 

Fundación Carles Pi i Sunyer de Estudios Autonómicos y Locales

http://www.pisunyer.org/CA/bienvenida.htm

Entidade dedicada á análise de cuestións relacionadas co Estado das Autonomías e cos gobernos locais, nada ao abeiro dun conxunto de administracións locais, como unha plataforma de estudo e debate arredor dos gobernos municipais. Con descargas de interese…

 
 

Comunicación cultural

http://www.comunicacion-cultural.com

Bitácora que pretende canalizar o diálogo entre tódolos profesionais do sector cultural, xa sexan xornalistas, libreiros, editores, responsables de comunicación etc.

 
 

FORTE

http://www.forteproject.org/eng/

Proxecto europeo coordinado pola Fundación Interarts que ten por obxecto de promover a formación, o intercambio e a experimentación no sector da educación cultural da mocidade.

 
 

Proxecto-Edición

http://www.proxecto-edicion.net/

Colaboración multifacética, procesual e evolutiva entre CGAC, MARCO e Fundación Luis Seoane, dedicada a investigar, producir e distribuír traballos centrados na información, na edición e na comunicación como soportes creativos. En marcha…

 
 
 
 
 

 
   interea visual. NORMAS PARA A ADMISIÓN DE COLABORACIÓNS

1. A extensión máxima dos artigos presentados para a revista non poderá exceder en 3 páxinas, en DIN A4 numeradas, dobre espazo, en caracteres Times New Roman, incluídos gráficos, cadros ou bibliografía. As imaxes entregaranse por separado indicando con claridade no texto o lugar en que deben ser incluídas. Xunto a unha copia impresa en palpel, enviarase outra en disquete de 3,5 pulgadas, preferiblemente no programa WORD para PC. Na presentación do traballo non se utilizarán tabuladores e sangrías, evitando en todo momento, unha maquetación previa deste, responsabilidade dos editores de interea visual.
 
2. Cada traballo debe ir acompañado duna páxina que conteña o título do traballo, nome completo do autor/a ou autores/as, centro de traballo, enderezo completo.
 
3. Para as referencias bibliográficas, os autores mencionarán en texto o apelido do autor, data e páxina, con remisión a unha bibliografía final das obras citadas, sexan libros (Brook, 1993, 32) ou publicacións periódicas (Pérez Rasilla, 7001, 45). Brook, P. (1993): There are no secrets, London, Methuen Books. Pérez Rasilla, E (2001): "¿Somos tan malos os críticos?", Revista Galega de Teatro 28, Cangas do Morrazo, pp.44-46
 
4. Os autores/as poden utilizar notas a rodapé en función das necesidades de exposición, pero as referencias bibliográficas seguirán sempre a norma anterior, incluindo o apelido ou apelidos do autor/a, ano de publicación da obra e páxina ou páxinas se fose o caso. No caso de varios traballos nun mesmo ano, utilizaranse letras para diferenciala (Brook, 1993º, 1993b). Na bibliografía final tamén se incluirá a mesma letra.
 
5. As citas, cando sexan curtas, irán incluídas entre comiñas no corpo central do texto, precedidas igualmente da referencia bibliográfica (Brook, 1993, 12-13).
 
6. Os artigos que non reúnan estes requisitos, serán devoltos aos seus autores/as para a súa adecuación ás normas de edición da revista.
 
7. Os orixinais recibidos serán sometidos a revisión, cando menos, por dous avaliadores do Consello Científico-Asesor, en función dos seus coñecementos sobre a materia de que trata o traballo, garantíndose o anonimato de todos eles. A aceptación definitiva dos materiais depende do Consello Científico-Asesor de interea visual.
 
8. Os traballos enviaranse ao enderezo da revista: interea visual, Facultade de Educación, Despacho PB08, Campus Elviña, 15071 A Coruña. Tel: 981 167 000 ext. 1897.

 
 

   Atrás       Subir