Editorial

Editorial

Tema: comunicar en cultura

A literacidade electrónica: un novo paradigma comunicacional / Manuel Bragado

Os públicos e a mensaxe / Rosa Aneiros

Os blogs como ferramentas comunicativas / Ana Belén Fernández

Sempre en Rianxo / Barro - Salgado - Santana

A cultura dixital, cara a un modelo de comunicación descentralizado e distribuído / Pere Báscones

Breves apuntamentos de comunicación cultural

Opinión

Cultura, comunicación e castración / Julián Hernández

Manexados / Xulio L. Varcárcel

Chaves

As políticas culturais na administración local galega: a situación dos municipios da Comarca da Mariña Central / Pilar López

A xente non quere teatro: unha breve reflexión sobre como estimular a asistencia de público aos espectáculos teatrais / Marcos Lorenzo

Conversa entre...

Comunicar en cultura
Diego Seixo (creativo)
Luis Álvarez Pousa (xornalista e editor)
José L. Estévez (editor)
Daniel Romero (técnico cultural municipal)

Referentes

Fundación Pedro Barrié de la Maza

A Nasa: unha aproximación ás salas alternativas

Fundación Wenceslao Fernández Flórez

Boas prácticas

Comunicación e patrimonio histórico: unhas liñas de actuación no concello de Culleredo / Carlos Pereira

A Deputación da Coruña cos creadores locais / Celestino Poza

A Casa da Xuventude de Ourense, unha xestión compartida / Benito Losada

As rutas urbanas animadas / Ana Judel - Laura Cedrón - Alberto Míguez

Colaboracións

Escolas Culturais do Concello de Culleredo / Pablo Bouza

Recursos

Recursos

Artes

Capa, contracapa e páxina cero: Vari Caramés

Moise Dikoff

Daniel Montero

Roi Paz Collazo

Maruxa Fernández Llamazares

Yolanda Martínez Dorda

Anxos Sumai

Andrea Costas

Xosé Cobas

Colectivo Ravar de gravado

Arquivo

Arquivo

Créditos
 

Presidente da Comisión de Cultura, Educación e Patrimonio Hco-Artístico: Celestino Poza Domínguez
Director: Héctor M. Pose
Secretaría técnica: Manuel P. Rúa
Consello Científico-Asesor: José A. Caride, Raúl Fraguela, Belén Caballo, Francisco Candia, Jesús Pérez
Apoio Técnico: Pablo Montero
Colaboran neste número: Pepe Barro, Xosé Salgado, Lía Santana, Julián Hernández, Xulio López Valcárcel, Manuel Bragado, Ana Belén Fernández, Pere Báscones, Rosa Aneiros, Anxos Sumai, Carlos Pereira, Pablo Bouza, Luís Álvarez Pousa, Marcos Lorenzo, Pilar López, Celestino Poza Domínguez, Daniel Romero, Diego Seixo, José L. Estévez, Benito Losada, Ana Judel, Laura Cedrón, Alberto Míguez, Xesús Ron, Fundación Pedro Barrié de la Maza, Antonio Montero, Alex Piñeiro
Colaboracións visuais: Vari Caramés, Moise Dikoff, Yolanda Martínez Dorda, Xosé Cobas, Maruxa Fernández Llamazares, Andrea Costas, Roi Paz, Daniel Montero, Mon22sa, Lola Oviedo, Katús Otero, Manoel Bonabal, Inma Doval, Sindo Cerviño, Carmen Cierto, Joan Ondategu, Xacobe Melendrez, Branda, Stéphane Lutier
Corrección Lingüística: Servizo de Normalización Lingüística da Universidade da Coruña
Deseño e maquetación: Grupo Ókino
Edita: Deputación da Coruña
Imprime: Imprenta Provincial
Depósito Legal: C-2589-2006
ISSN: 1885-2882


 

 
 

 

 
 

As opinións emitidas en interea visual 07 son de exclusiva responsabilidade dos autor@s.
Esta publicación establece intercambios científicos con outras revistas.

 
 

   Atrás       Subir