Chaves

Das bondades e riscos inherentes aos obxectivos extrínsecos no planteamento
da acción cultural
/ Xan Bouzada

A avaliación institucional / Antonio Javier González Rueda

Federalismo, nacionalismo e racionalidade / Pedro Puy