LIBROS

Pose, H. (coord.) (2007): As necesidades edemandas formativas dos profesionais da acción cultural pública en Galicia. Informe. Xunta de Galicia: Santiago de Compostela.
Resume da investigación desenvolvida por profesores e investigadores das tres universidades galegas por encargo da Dirección Xeral de Creación e Difusión Cultural da Xunta de Galicia.
 
 

 
 
Segura, S. e Cuenca, M. (2007): El ocio en la Grecia
Clásica.
Universidad de Deusto: Bilbao.
Excelentemente editado, este manual repasa dende a antigüedade o devir do lecer e os tempos libres das persoas. De agradable e mena lectura, sen carecer da debida erudición.

 
 

 
 
Fumaroli, M. (2007): El Estado cultural (ensayo sobre una religión moderna). El Acantilado: Barcelona.
Polémico discurso pero necesario. Ven de reeditarse este
ensaio que xa xerara múltiples discusións alá por 1991.
De recomendable e sosegada lectura para políticos e
técnicos culturais.

 
 

Catálogo de novos creadores da Barbanza. Concello de Boiro.
O Proxecto "Leñaverde" medra e velaí un novo produto da súa factoría creativa. De excelente feitura, da conta da vizosidade creadora da mocidade daquela bisbarra.

 
 

Delgado, P. (2007): Acolhimento familiar. Conceitos,
práticas e (in)definiçoes
. Profediçoes: Porto.
Manual xurdido dunha ampla investigación ao redor do acollemento familiar de cativos.

 
 

Pascual, J. e Dragojevic, S. (2007): Guía para la
participación ciudadana en el desarrollo de políticas
culturales locales para ciudades europeas.
Fundación
interarts, Asociación Ecumest, Fundación Europea de la
Cultura: Barcelona.
Neste libro, dous nomeados expertos, exploran o marco conceptual e as teorías que están trala participación cidadá no desenvolvemento de políticas culturais locais.
Tamén se pode baixar de balde do enderezo:
http://www.ecumest.ro/eng/publications.html

 
 

Gehl, J. (2004): La humanización del espacio público.
Reverté: Barcelona
Lecturas que se moven nas tanxencias da acción cultural, sempre recomendables. Unha visión sociocultural do espazo público dende a arquitectura e o urbanismo.

 
 

Cid, X. M. e Rodríguez, X. (coords.) (2007): A fenda
dixital e as súas implicacións educativas.
Santiago:
Nova Escola Galega.
Manual que recolle as achegas dun Congreso celebrado na Casa da Cultura de Silleda arredor das actuais tecnoloxías da información e da comunicación.

 
 

Prego, C.; Rodríguez, X.; Antelo, M. e Castro, M. (2007):
Análise da rede de centros do Concello das Pontes.
As Pontes: Concello das Pontes e Universidade de Santiago.
Estudo sobre da realidade demográfica e educativa do municipio coruñés das Pontes.

 
 

Rodríguez, X. (coord.) (2006): A elaboración e
adaptación dos materiais curriculares.
Santiago:
Concello de Santiago de Compostela.
Actas do Congreso co mesmo título desenvolvido na
cidade compostelá..

 
 

Caride, J.A.; Freitas, O.M. e Vargas, G. (2007):
Educação e Desenvolvimento Comunitário Local:
perspectivas pedagógicas e sociais da
sustentabilidade.
Profedições, Porto (Portugal).
Unha obra que indaga nos debates acerca da
educación, a sustentabilidade e o desenvolvemento
comunitario local, coas sugestivas chaves que a
Pedagoxía Social proporciona para a súa lectura e
interpretación.

 
 

Cadaval, M. e Caramés, L. (2007): Os municipios
galegos: entre o minifundismo e a ineficiencia.

Xunta de Galicia: Santiago de Compostela.
Problemáticas municipais de sempre son abordadas con propostas organizativas e administrativas innovadoras.

 
 

Castro Rey, I. (2007): Votos de riqueza. La multitud
del consumo y el silencio de la existencia.
Editorial
Mínimo tránsito: Madrid.
Unha obra que pode conter moitos defectos, mais tal vez non o de facilitarse as cousas.

 
 

Josep Centelles i Portella: El buen gobierno de la
ciudad.
Plural Editores
Manual con argumentos e estratexias para xestrar preitias que procuren unha administración ercal relacional
.

 
 

Borrazás, X. (2007): Arte e parte. Dos particulares á
arte suicida
. Galaxia: Vigo.
Este ensaio refírese ao lector como usuario de conflicto, como problematización duns conceptos culturais tan asumidos que se converteron en paisaxe.

 
 

Andrade de Melo, V. (2007): A Animaçao cultural.
Conceitos e propostas.
Papirus:Sao Paulo.
Curto pero suxerente libro vido do Brasil da man dun autor que sabe moito da temática que aborda, froito da práctica e da reflexión.

 
 

Cid, X.M e Peres, A. (edits.) (2007): Educación social,
Animación sociocultural e Desenvolvemento
comunitario. Actas.
Universidade de Vigo, Universidade de Tras-os-Montes. 2 volumes.
Actas do II Congreso Iberoamericano de Pedagogía Social celebradas a cabalo de Allariz e Chaves.

 
 

Observatorio da Cultura Galega (2007): As políticas
culturais nas sete principais cidades galegas.

Consello da Cultura Galega: Santiago.
Informe sobre o quefacer cultural das nosas principais cidades coordinado por Xan Bouzada.

 
 

Ortega, A. (2007): La fuerza de los pocos. Galaxia
Gutenberg/Círculo de Lectores: Madrid.
Ensaio que nos achega chaves para entender a sociedade do século XXI dende o ollar dun coñecido sociólogo.
ctivo formato, informa, debate e reflexiona sobre asuntos vinculados á lingua galega.

 
 

A Ruta das Pedras (2007)
Recurso didáctico de apoio á exposición do mesmo nome no parque eólico de Sotovento.

 

Sumario dos 10 números de interea visual

 
 
 

Estevan, I. (2007): El efecto Guggenheim. Anagrama:
Barcelona.
Unha crítica directa ao modelo de implantar costosas e grandilocuentes equipamentos culturais para revitalizar zonas urbanas degradadas.

 
 
 

TONO, J. (2007): Conceptos y experiencias de la Gestión Cultural. Madrid: Ministerio de Cultura.
Escrito a modo dun manual básico para xestores culturais de equipamentos de proximidade.

 
 


REVISTAS

Revista Longa Lingua.
Publicación galega sobre lingua e sociedade que edita a Secretaría Xeral da Igualdade da Xunta de Galicia. De atractivo formato, informa, debate e reflexiona sobre asuntos vinculados á lingua galega.


 

Revista Periférica
Publicación de interese para o sector, editada polo Universidade de Cádiz e a Fundación Municipal de Cultura de Cádiz, en soporte papel.
http://www.uca.es/web/actividades/periferica/index_html


 


INTERNET

Portal do Observatorio de Políticas Culturais
Urbanas de Gales na Universidade de Glasgow

(Escocia), de interese para responsables políticos e técnicos das cidades.
http://www.gla.ac.uk/ccpr
Art-Signal
Revista dixital de arte.
http://art-signal.com/es
Uzzina
Creativa resposta social que procura dinamizar a formación de públicos para a literatura, o teatro e o cine en Porto (Portugal).
http://www.uzzina.org
Dardo Magazine
Revista cultural dixital de arte.
http://www.dardomagazine.com/castellano/dardo. html
Socialmente Responsable
Portal dedicado a informar e promover iniciativas de Responsabilidade Social Empresarial en España. Actúa como plataforma para aquelas empresas interesadas en aplicar boas prácticas sociais, medioambientais e de goberno corporativo.
http://www.socialmenteresponsable.com
Revista Quorum
Cultura e Desenvolvemento é o tema central do penúltimo número da revista Quórum.
http://www.revistaquorum.es/quorum-17/index.html
Interarts
O Observatorio interarts, unha axencia privada para o estudo e asesoramento sobre políticas culturais localizado en Barcelona, ven de renovar o seu portal electrónico.
http://www.interarts.net
Revista Tecnic
Unha nova revista sobre xestión cultural da Comunidade Valenciana.
http://www.revistatecnic.net/
Práticas de Animação
Número 0 da Revista Práticas de Animação, revista do ámbito da Animación Sociocultural en Portugal.
http://revistapraticasdeanimacao.googlepages.com
Empuje
Portal web de contracultura en Galicia.
http://www.empuje.net
Das funcións sociais e dos novos espazos profesionais para as artes escénicas en Galicia.
Caride, J.: Gradaílle, R.; Vieites, M. e Pose, H. (coord.): Das funcións sociais e dos novos espazos profesionais para as artes escénicas en Galicia. IGAEM: Santiago de Compostela. Informe dunha investigación sobre as múltiples posibilidades das artes escénicas como recurso de intervención social e das súas diversas potencialidades como xacimento laboral.
http://www.igaem.xunta.es/documentacion.php?lg=gal
Asociación Sociocultural Arrédemo
Un novo portal de comunicación ao servizo da información independente e da dinamización do tecido sociocultural galego da Asociación Sociocultural Arrédemo.
http://www.arredemo.info

Educación para a acción crítica
Educación para a acción crítica é unha asociación sen ánimo de lucro que prantexa un traballo de acción participativa en rede.
http://www.edpac.org
 

 

e-cerc
Butlletí de gestió i política cultural do CERC.
Novidade e de suscrición de balde, informa sobre noticias, cursos, publicacións no sector cultural.
http://www.diba.cat/butlletins

 

 

A Torre do Castro nº1
Primeiro número da revista cultural do Concello de Sandiás (Ourense).
http://www.sandias.es

 
   interea visual. NORMAS PARA A ADMISIÓN DE COLABORACIÓNS

1. A extensión máxima dos artigos presentados para a revista non poderá exceder en 3 páxinas, en DIN A4 numeradas, dobre espazo, en caracteres Times New Roman, incluídos gráficos, cadros ou bibliografía. As imaxes entregaranse por separado indicando con claridade no texto o lugar en que deben ser incluídas. Xunto a unha copia impresa en palpel, enviarase outra en disquete de 3,5 pulgadas, preferiblemente no programa WORD para PC. Na presentación do traballo non se utilizarán tabuladores e sangrías, evitando en todo momento, unha maquetación previa deste, responsabilidade dos editores de interea visual.
 
2. Cada traballo debe ir acompañado duna páxina que conteña o título do traballo, nome completo do autor/a ou autores/as, centro de traballo, enderezo completo.
 
3. Para as referencias bibliográficas, os autores mencionarán en texto o apelido do autor, data e páxina, con remisión a unha bibliografía final das obras citadas, sexan libros (Brook, 1993, 32) ou publicacións periódicas (Pérez Rasilla, 7001, 45). Brook, P. (1993): There are no secrets, London, Methuen Books. Pérez Rasilla, E (2001): "¿Somos tan malos os críticos?", Revista Galega de Teatro 28, Cangas do Morrazo, pp.44-46
 
4. Os autores/as poden utilizar notas a rodapé en función das necesidades de exposición, pero as referencias bibliográficas seguirán sempre a norma anterior, incluindo o apelido ou apelidos do autor/a, ano de publicación da obra e páxina ou páxinas se fose o caso. No caso de varios traballos nun mesmo ano, utilizaranse letras para diferenciala (Brook, 1993º, 1993b). Na bibliografía final tamén se incluirá a mesma letra.
 
5. As citas, cando sexan curtas, irán incluídas entre comiñas no corpo central do texto, precedidas igualmente da referencia bibliográfica (Brook, 1993, 12-13).
 
6. Os artigos que non reúnan estes requisitos, serán devoltos aos seus autores/as para a súa adecuación ás normas de edición da revista.
 
7. Os orixinais recibidos serán sometidos a revisión, cando menos, por dous avaliadores do Consello Científico-Asesor, en función dos seus coñecementos sobre a materia de que trata o traballo, garantíndose o anonimato de todos eles. A aceptación definitiva dos materiais depende do Consello Científico-Asesor de interea visual.
 
8. Os traballos enviaranse ao enderezo da revista: interea visual, Facultade de Educación, Despacho PB08, Campus Elviña, 15071 A Coruña. Tel: 981 167 000 ext. 1897.

 
 

   Atrás       Subir