Editorial

Editorial

Tema: cultura de rede

Do espectacular ao relacional / Xavier Campos

Cultura de redes, multimedia e segundas vidas / Fran Pérez Lorenzo

Animación sociocultural e traballo na rede en Iberoamérica / Victor J. Ventosa Pérez

Transversal...Rede de actividades culturais / Lluis San Martín

Novas artes para a faena cultural? / Fernando R. Lavandeira

Opinión

Rede, a nosa! / Lois Rodríguez

Chaves

Das bondades e riscos inherentes aos obxectivos extrínsecos no planteamento
da acción cultural
/ Xan Bouzada

A avaliación institucional / Antonio Javier González Rueda

Federalismo, nacionalismo e racionalidade / Pedro Puy

Axentes

CGAC. Centro Galego de Arte Contemporánea

O Ecomuseo do Forno do Forte

e-burbulla / Marcos Lorenzo

Nova Xestión Cultural

Conversa con...

Xosé Luís Barreiro Rivas

Boas prácticas

Amimuola / Marta Maciel

35 Milímetros, 36 fotos, 25 años de fotocracia en Ourense / Manuel P. Rúa

Colaboracións

A Tohu, os beneficios dun organismo sen ánimo de lucro

Disonancias. Novos territorios para a Arte

O Leopardo / Manuel Veiga

Recursos

Recursos

Artes

Capa, contracapa e páxina cero: Markos Couso

Manuel Lariño

Santi Jiménez

David Rubín

Lola Beade

Anne Heyvaert

Arquivo

Arquivo

Créditos
 

Presidente da Comisión de Cultura, Educación e Patrimonio Hco-Artístico: Caridad González Cerviño
Director: Héctor M. Pose
Secretaría técnica: Manuel P. Rúa
Consello Científico-Asesor: José A. Caride, Raúl Fraguela, Francisco Candia, Rita Gradaílle
Apoio Técnico: Noa Loira / Jesús Pérez
Colaboran neste número: Javier Campos, Fran P. Lorenzo, Víctor Ventosa, Fernando R. Lavandeira, Manuel Veiga, Lois Rodríguez, Xosé Luís Barreiro, Xan Bouzada, Antonio J. González Rueda, Pedro Puy,
Marta Maciel, Roberto Gómez de la Iglesia, Vítor R. Barca, Paco Doval, Marcos Lorenzo, Lluís San Martin, CGAC, Nova xestión cultural

Colaboracións visuais: Damián Eiras, David Rubín, Manuel Lariño, Santi Jiménez, Mar Vicente, Mónica Rivas, Lola Beade, Anne Heyvaert, Marcos Couso, Manuel P. Rúa, Juan Ramón Martín Catoira, Konrad Gös, Chema Madoz, Alain Laforest
Corrección Lingüística: Servizo de Normalización Lingüística da Universidade da Coruña
Edita: Deputación da Coruña
Imprime: Imprenta Provincial
Depósito Legal: C-2589-2006
ISSN: 1885-2882


 

 
 

 

 
 

As opinións emitidas en interea visual 10 son de exclusiva responsabilidade dos autor@s.
Esta publicación establece intercambios científicos con outras revistas.

 
 

   Atrás       Subir