Páxinas
Novas

Ordenanzas fiscais e de prezos públicos

 • Ordenanza Fiscal nº 2: Reguladora da taxa por servizo de publicacións do Boletín Oficial da Provincia.
 • Ordenanza Fiscal nº 3: Reguladora da taxa por expedición de documentos, actividades administrativas e dereitos de exame. 
 • Ordenanza Fiscal nº 5: Taxa por prestación de servizos tributarios.
 • Ordenanza Fiscal nº 6: Reguladora da recarga provincial do imposto sobre actividades económicas.
 • Ordenanza Fiscal nº 8: Reguladora da taxa por autorizacións de utilizacións privativas e aproveitamentos especiais en vías provinciais.
 • Ordenanza Fiscal nº10: Reguladora da taxa por servizos no conservatorio de danza. 
 • Ordenanza Fiscal nº11: Reguladora da taxa por servizos en establecementos provinciais de servizos sociais. 
 • Ordenanza nº 12: Reguladora do prezo público por servizos no centro residencial docente Calvo Sotelo. 
 • Ordenanza nº 13: Reguladora do prezo público por utilización da pista polideportiva.
 • Ordenanza nº 14: Reguladora do prezo público pola utilización do Pazo de Mariñán.
 • Ordenanza nº 15 reguladora do prezo público por utilización do IES Calvo Sotelo. 
 • Ordenanza nº 16: Prezos públicos aplicables ás actividades culturais, teatrais e escénicas que se han desenvolver no Teatro Colón da Deputación de A Coruña: