Estás en:Documentación Ordenanzas e Regulamentos

Ordenanzas e Regulamentos

 

Ordenanzas fiscais e de prezos públicos

 • Ordenanza Fiscal Xeral.
 • Ordenanza Fiscal nº 2: Reguladora da taxa por servizo de publicacións do Boletín Oficial da Provincia.
 • Ordenanza Fiscal nº 3: Reguladora da taxa por expedición de documentos, actividades administrativas e dereitos de exame.
 • Ordenanza Fiscal nº 5
  • Reguladora da taxa por prestación de servizos tributarios
 • Ordenanza Fiscal nº 6: Reguladora da recarga provincial do imposto sobre actividades económicas.
 • Ordenanza Fiscal nº 7: Contribucións especiais.
 • Ordenanza Fiscal nº 8: Reguladora da taxa por autorizacións para a execución de obras, instalacións ou a realización de calquera outra actividade na zona de dominio público ou nas zonas de protección das estradas da rede de titularidade da Deputación Provincial da Coruña.
 • Ordenanza Fiscal nº10: Reguladora da taxa por servizos no conservatorio de danza.
 • Ordenanza Fiscal nº11: Reguladora da taxa por servizos en establecementos provinciais de servizos sociais.
 • Ordenanza nº 12:
  • Reguladora do prezo público por servizos na residencia de estudantes do IES Calvo Sotelo. (Vixente ata o Curso Escolar 2020/2021)
  • Reguladora do prezo público por servizos na residencia de estudantes do IES Rosalía Mera. (Vixente dende o Curso Escolar 2021/2022)
 • Ordenanza nº 13
  • Reguladora do Prezo Público pola utilización do Pavillón Polideportivo "Calvo Sotelo"
 • Ordenanza nº 14: 
  • Reguladora do prezo público pola utilización do Pazo de Mariñán
 • Ordenanza nº 15:
  • Reguladora do prezo público por utilización do IES Calvo Sotelo. (Vixente ata o 15/07/2021)
  • Reguladora do prezo público por utilización do IES Rosalía Mera. (Vixente dende o 16/07/2021)
 • Ordenanza nº 16: Prezos públicos aplicables ás actividades culturais, teatrais e escénicas que se han desenvolver no Teatro Colón da Deputación de A Coruña.