Estás en:Documentación Ordenanzas e Regulamentos

Ordenanzas e Regulamentos

 

Ordenanzas fiscais e de prezos públicos

 • Ordenanza Fiscal nº 2: Reguladora da taxa por servizo de publicacións do Boletín Oficial da Provincia: Galego | Castelán

 • Ordenanza Fiscal nº 3: Reguladora da taxa por expedición de documentos, actividades administrativas e dereitos de exame: Galego | Castelán

 • Ordenanza Fiscal nº 5: Reguladora da taxa por prestación de servizos tributarios:

Galego | Castelán

 • Ordenanza Fiscal nº 6: Reguladora da recarga provincial do imposto sobre actividades económicas: Galego | Castelán

 • Ordenanza Fiscal nº 8: Reguladora da taxa por autorizacións para a execución de obras, instalacións ou a realización de calquera outra actividade na zona de dominio público ou nas zonas de protección das estradas da rede de titularidade da Deputación Provincial da Coruña: Galego | Castelán

 • Ordenanza Fiscal nº10: Reguladora da taxa por servizos no conservatorio de danza: Galego | Castelán

 • Ordenanza Fiscal nº11: Reguladora da taxa por servizos en establecementos provinciais de servizos sociais: Galego | Castelán

 • Ordenanza nº 12: Reguladora do prezo público por servizos na residencia de estudantes do IES Rosalía Mera.: Galego | Castelán

 • Ordenanza nº 14: Reguladora do prezo público pola utilización do Pazo de Mariñán:

Galego |Castelán

 • Ordenanza nº 15: Reguladora do prezo público por utilización do IES Rosalía Mera.: Galego | Castelán

 • Ordenanza nº 16: Prezos públicos aplicables ás actividades culturais, teatrais e escénicas que se han desenvolver no Teatro Colón da Deputación de A Coruña: Galego | Castelán