: Europe Direct Coruña

Política de privacidade

 

 

RESPONSABLE DO TRATAMIENTO

DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Avenida Porto da Coruña, 2, 15003 A Coruña

DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS

delegadodeprotecciondedatos@dacoruna.gal

FINALIDADE

En función da natureza da solicitude, a finalidade perseguirá a xestión de (i) subscrición ao “Boletín 9 minutos UE”, (ii) comunicacións electrónicas de natureza informativa.

A Deputación da Coruña poderá elaborar un perfil, con base na información facilitada. Non se tomarán decisións automatizadas con base no dito perfil.

LEXITIMACIÓN

A lexitimación para o tratamento dos datos persoais é o consentimento que o solicitante outorga nesta solicitude.

O consentimento é revogable en todo momento sen efectos retroactivos, pero a revogación suporá a imposibilidade de cumprir coa finalidade perseguida.

DESTINATARIAS/OS

A Deputación da Coruña non cederá datos a terceiros, salvo obriga legal.

DEREITOS

Poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ao tratamento e portabilidade dos datos a través da sede electrónica da Deputación da Coruña ou presencialmente nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

PRAZO DE CONSERVACIÓN

A Deputación conservará os datos durante o tempo que sexa necesario para cumprir coa finalidade para a que se solicitaron e para determinar as posibles responsabilidades que se poidan derivar da finalidade exposta e do tratamento dos datos.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Para calquera outra dúbida pode dirixirse ao Delegado de Protección de datos da Deputación a través do seguinte correo electrónico: delegadosdeprotecciondedatos@dacorunal.gal