Perfil do contratante - para licitación anteriores ao 09/04/2018

Inicio | busca

A partir do 09/04/2018 a información relativa ás licitacións que realice esta Deputación poderase consultar na plataforma de contratación do sector público, no entanto, transitoria e provisionalmente as licitacións relativas a contratos menores seguiranse publicando no perfil do contratante da Deputación.

Entrar

Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información verbo da actividade contractual da Deputación Provincial da Coruña ponse ao dispor de todo o persoal interesado o presente perfil de contratante, de conformidade co establecido na normativa de contratos do sector público