Perfil do contratante

Inicio | busca
A partir do 09/04/2018 a información relativa ás licitacións que realice esta Deputación poderase consultar na plataforma de contratación do sector público, no entanto, transitoria e provisionalmente as licitacións relativas a contratos menores seguiranse publicando no perfil do contratante da Deputación. Entrar

Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información verbo da actividade contractual da Deputación Provincial da Coruña ponse ao dispor de todo o persoal interesado o presente perfil de contratante, de conformidade co establecido na normativa de contratos do sector público


Información adicional:
Servizo de Patrimonio e Contratación.
Avenida Porto da Coruña nº2 15003, A Coruña. 5º andar.
Teléfono 981 08 03 14
Fax 981 08 03 07
contratacion@dacoruna.gal