Estás en:Novas

Ordenanza de protección contra a contaminación acústica de Galicia

A aplicación práctica da lexislación en materia de contaminación acústica é maioritariamente competencia dos concellos (artigo 6 da Lei 37/2003, do 17 de novembro, do ruído), e debe ser desenvolvida a nivel local, para adecuala ás súas propias circunstancias mediante ordenanzas municipais. Algúns concellos non teñen capacidade para elaborar as ditas ordenanzas, polo que o Decreto 106/2015, do 9 de xullo, sobre contaminación acústica de Galicia, previu que a consellería competente en ambiente aprobase, mediante orde, unha proposta de ordenanza de protección contra a contaminación acústica que será de aplicación para os concellos que así o decidan e nos termos que eses concellos consideren.

En cumprimento do establecido no Decreto 106/2015, do 9 de xullo, sobre contaminación acústica de Galicia, a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda elabora unha proposta de ordenanza, co obxecto de facilitar aos concellos galegos que así o dispoñan e de conformidade coa tramitación correspondente no ámbito da normativa local, a elaboración da súa propia ordenanza contra a contaminación acústica.

https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/mostrarContenido.do?ruta=/srv/www/doga/Publicados/2018/20181214/Secciones1_gl.html&paginaCompleta=false&fecha=14/12/2018&compMen

Páxinas suxeridas