Estás en:Novas

Publicación do Acordo de convalidación Decreto-lei 13/2019 da actualización extraordinaria das entregas a conta 2019 e establécense regras liquidación definitiva 2017.

Cortes xerais

Resolución do 22 de outubro de 2019, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de validación da Real decreto-lei 13/2019, do 11 de outubro, polo que se regula a actualización extraordinaria das entregas a conta para o ano 2019 das comunidades autónomas de réxime común e das entidades locais, en situación de prórroga orzamentaria, e se establecen determinadas regras relativas á liquidación definitiva da participación das entidades locais nos tributos do Estado, correspondente ao ano 2017.

https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/29/pdfs/BOE-A-2019-15487.pdf

Páxinas suxeridas