Estás en:Novas

Informe da Avogacía do Estado Art 34 RDL 8/2020

Ministerio de Xustiza

En consecuencia, e a pesar da literalidade do parágrafo primeiro, a suspensión será acordada polo órgano de contratación cando aprecie a imposibilidade de executar o contrato, sempre a pedimento do contratista, que deberá xustificar as circunstancias que enumera o parágrafo 7 do artigo 34.1. Unha vez acordada a suspensión, os seus efectos serán automáticos e retrotraeranse ao momento no que se produciu a situación de feito que a orixinou.

Informe_2_Abogac_a_sobre_art_culo_34_RDL_8_2020_1584651191.pdf.pdf.pdf

Páxinas suxeridas