Estás en:Novas

Adopción de medidas urxentes e excepcionais no control da xestión económico-financeira como consecuencia do COVID-19.

Ministerio de Facenda

Estado de alarma. Control económico-financeiro

Resolución do 23 de marzo de 2020, da Intervención Xeral da Administración do Estado, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 17 de marzo de 2020, polo que se adoptan medidas urxentes e excepcionais no ámbito do control da xestión económico-financeira efectuado pola Intervención Xeral da Administración do Estado como consecuencia do COVID-19.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4007.pdf

Páxinas suxeridas