Estás en:Novas

RDL 28/2020 de traballo a distancia.

Xefatura do Estado

Real decreto-lei 28/2020, do 22 de setembro, de traballo a distancia.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/23/pdfs/BOE-A-2020-11043.pdf

Disposición adicional sétima.

Tipo impositivo aplicable do imposto sobre o valor engadido ás entregas, importacións e adquisicións intracomunitarias de bens necesarios para combater os efectos da COVID-19. Con efectos desde a entrada en vigor do Real decreto-lei 15/2020, do 21 de abril, de medidas urxentes complementarias para apoiar a economía e o emprego, e vixencia ata o 31 de outubro de 2020, aplicarase o tipo do 0 por cento do Imposto sobre o valor engadido ás entregas de bens, importacións e adquisicións intracomunitarias de bens referidos no anexo deste real decreto-lei cuxos destinatarios sexan entidades de dereito público, clínicas ou centros hospitalarios, ou entidades privadas de carácter social a que se refire o apartado tres do artigo 20 da Lei 37/1992, do 28 de decembro, do Imposto sobre o valor engadido. Estas operacións documentaranse en factura como operacións exentas.

Páxinas suxeridas