Estás en:Novas

Promoción interna FHN

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL E FUNCIÓN PÚBLICA

Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución do 12 de febreiro de 2021, da Secretaría Xeral de Función Pública, pola que se aproba a relación provisional de admitidos e excluídos e anúnciase data e lugar de celebración do primeiro exercicio das probas selectivas, para o acceso por promoción interna, á subescala de Secretaría, categoría de entrada, da Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Resolución do 16 de decembro de 2020.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/20/pdfs/BOE-A-2021-2659.pdf

Resolución do 12 de febreiro de 2021, da Secretaría Xeral de Función Pública, pola que se aproba a relación provisional de admitidos e excluídos e anúnciase data e lugar de celebración do primeiro exercicio das probas selectivas, para o acceso por promoción interna, á subescala de Intervención-Tesourería, categoría de entrada, da Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Resolución do 16 de decembro de 2020.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/20/pdfs/BOE-A-2021-2660.pdf

Páxinas suxeridas