galego | castellano
: Servizos sociais : Área de Igualdade : Convocatoria de subvencións

Subvencións entidades sen ánimo de lucro

LIÑAS DE ACTUACIÓN

Nas convocatorias de subvencións para entidades sen ánimo de lucro fináncianse as seguintes liñas de actuación:

EI- PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DA IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES

Códigos:

EI-1 EMPODERAMENTO E PARTICIPACIÓN SOCIAL

Tipos de proxectos subvencionables:

- Programa formativo ou de sensibilización sobre a creación, consolidación e participación de mulleres nas organizacións e asociacións, así como sobre a importancia de que en igualdade de condicións as mulleres ocupen postos directivos e de responsabilidade, para unha participación mais activa da vida pública.

- Programas e accións de dinamización das mulleres do medio rural para que participen da vida pública e dispoñan de espazos de encontro onde se traballe con perspectiva de xénero.

EI-2 FOMENTO DA IGUALDADE DE XÉNERO

Tipos de proxectos subvencionables:

- Programa e servizos de actividades de fomento da igualdade de xénero especialmente dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade social como poden ser as que pertencen a minorías, emigrantes, inmigrantes, con diversidade funcional, que exercen a prostitución, reclusas e ex-reclusas, mulleres "vítimas violencia de xénero” etc.

- Programa de actividades de comprensión da maternidade como función social que incidan na necesidade de evitar os efectos negativos sobre os dereitos das mulleres en igualdade de oportunidades

EI-3 FOMENTO DO EMPREGO EN IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

Tipos de proxectos subvencionables:

- Programas formativos de mellora da empregabilidade das mulleres que inclúan itinerarios personalizados e/ou desenvolvan accións de acompañamento e/ou axuda á busca de emprego.

- Programas de fomento do cooperativismo ou autoemprego, dirixido principalmente a mulleres do medio rural, en actividades vinculadas ás potencialidades do contorno, e a procura dun medio rural sustentable.

EI-4 CONCILIACIÓN E RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS

Tipos de proxectos subvencionables:

- Programas e/ou Servizos de conciliación.

EV- PROGRAMAS LOITA CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO

Códigos:

EV-1 PREVENCIÓN, SENSIBILIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO

Tipos de proxectos subvencionables:

- Programas e/ou actividades de sensibilización, prevención e identificación da violencia de xénero en calquera das súas manifestacións, no ámbito comunitario.

EV-2 TRATAMENTO INTEGRAL DAS PERSOAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE XÉNERO

Tipos de proxectos subvencionables:

- Programas de intervención/tratamento integral coas mulleres vítimas de violencia de xénero e coas súas fillas e fillos e persoas delas dependentes.

 

CONCESIÓNS

Pode consultar as concesións de subvencións do programa F.O.I.O.0.A. (igualdade entre mulleres e homes e loita contra a violencia de xénero) dos últimos anos nas seguintes ligazóns:

ANO 2017

ANO 2016

ANO 2015

ANO 2014