galego | castellano
: Servizos sociais : Programa de financiamento dos SS.SS Comunitarios municipais

Liñas xerais

servicios_sociales.jpg

O Programa de Financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no ano 2018 convócase ao abeiro do Decreto 99/2012 do 16 de marzo, que regula os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento, e que no seu art. 31, establece que as Deputacións proporcionarán asistencia económica, técnica e xurídica aos concellos con menos de 20.000 habitantes na execución das súas competencias en materia de servizos sociais comunitarios e o Decreto 148/2014 polo que se modifica o Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento.

Neste ano realizaranse as seguintes modificacións:

1) Contías. Normalízanse os importes dos módulos para cada unha das seguintes categorías de persoal adscrito aos servizos sociais: persoal administrativo grupo C1 ou C2 (módulo I), persoal técnico A2 (módulo II) e persoal técnico A1 (módulo III). Os novos importes dos módulos recóllense na base 4.

2) Xornada dos módulos I, II e III. A normalización do módulo supón que calquera concello que tivera concedida media xornada poderá solicitar a xornada completa de calquera persoal.

3) Persoal administrativo. Todos os concellos poderán solicitar este módulo.

4) Persoal técnico. Os concellos que non teñen asignado ningún dos dous módulos II e III no cadro incluído na base 12, poderán solicitar a ampliación de financiamento para un destes dous módulos a xornada completa ou media xornada. Non obstante, estas solicitudes só poderán ser atendidas cando o importe total das desistencias totais e parciais de financiamento que se derive das solicitudes presentadas supoña a existencia de crédito suficiente e se reúnan os requisitos recollidos nas bases.

5) Persoal auxiliar SAF libre concorrencia. O módulo do persoal auxiliar SAF libre concorrencia (módulo IV) calcularase en función das horas prestadas polos concellos, establecéndose unha achega provincial por hora. O importe máximo do módulo IV para cada concello calcúlase con base nas horas prestadas no último exercicio completamente xustificado (exercicio 2016).

O programa financiarase en 2018, con cargo ao crédito disposto na partida 0611/231.21/46201 do Orzamento desta Deputación.

Polo que se refire ao tipo de tramitación, o programa tramitarase de xeito telemático a través da plataforma electrónica de tramitación de subvencións SUBTEL, á que se pode acceder a través da Sede Electrónica da Deputación da Coruña. A tramitación telemática aplicarase a todas as fases do procedemento.