Estás en:Accesos directos Formularios Europe Direct Adhesión "Europa no teu Concello"

Adhesión "Europa no teu Concello"

ENTC_Logotipo_Horizontal_+_Logos_Cor.png

Desde EUROPE DIRECT A Coruña agradecemos o interese en formar parte da iniciativa "Europa no teu Concello". A través deste formulario poderá achegar os datos precisos para tramitar a adhesión do seu Concello á rede.

*
*
*

Finalmente, unha vez instalado o expositor nun punto visible e accesible para os vosos usuarios, pregamos que nos remitan constancia gráfica ou ben compartan a imaxe nas vosas redes sociais citando a Europe Direct A Coruña.

Datos de contacto do representante institucional:

*
*
*
*

Datos de contacto do persoal técnico:
Os Concellos membros da rede de multiplicadores locais de información europea, reciben semanalmente unha newsletter con oportunidades de bolsas, prácticas e actividades de interese para a mocidade, que poñen a disposición dos usuarios no expositor.

*
*
*
*

Enlace para a páxina web da acción: 
Esta acción está publicada na web de Europe Direct A Coruña https://www.dacoruna.gal/europedirect/europa-no-teu-concello/, onde cada Concello aparece enlazado ao perfil da oficina de información xuvenil en Instagram ou, no seu defecto, ao departamento de xuventude/cultura da web municipal. No caso do seu Concello, indíquenos a onde ha de remitir o enlace.

*
Including http(s):// or (s)ftp://

Indíquenos, se procede, os perfís sociais da oficina de información xuvenil e/ou do Concello

Logotipos do concello

Finalmente, pode subir nun arquivo comprimido .zip os logotipos do seu concello. Empregarémolos tanto para a difusión de actividades como para a edición de materiais promocionais:

  • Formato png
  • Fondo transparente
  • Versión horizontal e vertical, en caso de telas.

Información sobre Protección de Datos

Os seguintes datos serán tratados pola Deputación da Coruña con dirección en Avenida Porto da Coruña 2, 15003 A Coruña, para xestionar a comunicación cos Concellos interesados: nome e apelidos, teléfono, correo electrónico, enderezo postal.
A lexitimación para o tratamento dos datos persoais é o consentimento que o/a interesado/a outorga á Deputación Provincial ao enviar este formulario.
A Deputación conservará os datos durante o tempo que sexa necesario para cumprir coas finalidades para as que se solicitaron e para determinar as posibles responsabilidades que se poidan derivar das finalidades expostas e do tratamento dos datos.
As persoas interesadas poden exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ao tratamento e portabilidade dos datos a través da sede electrónica da Deputación da Coruña ou en persoa nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común. Se consideran que o presente tratamento incumpre o establecido no RGPD poden presentar unha reclamación ante a AEPD.
Para calquera outra dúbida relacionada coa protección de datos as persoas interesadas poden dirixir un correo a delegadodeprotecciondedatos@dacoruna.gal.

*
Codigo Captcha

Clic en la imagen para ver otro captcha.