Estás en:Documentación Impresos Oficiais

Impresos Oficiais

  • Comunicación de alta de datos bancarios para o Rexistro de Terceiros para os efectos de domiciliación dos importes que procede ordenar a Deputación Provincial da Coruña [ Galego | Castelán ]
  • Declaración - Solicitude autorización para a execución de obras, instalacións e realización de calquera outra actividade na zona de dominio público ou zona de protección das estradas da rede de titularidade da Deputación Provincial da Coruña  [ Galego  | Castellano ]
  • Declaración responsable para a realización de obras menores de conservación e mantemento das edificacións, instalacións e peches situados na zona de servidume ou na zona de afección das estradas de titularidade da Deputación Provincial da Coruña  [ Galego  | Castellano  ]