Estás en:Servizos Tributarios Documentos

Documentos

1.- Instancia Xeral

2.- Solicitude plan individualizado de pagos: Galego | Castelán

3.-Solicitude de devolución:

4.- Solicitude de bonificación do IBI:

5.- Solicitude de bonificación/exención do IBI:

6.- Solicitude de exención do IVTM:

7.- Domiciliación de recibo:

8.- Aprazamentos e fraccionamentos de pago:

   • Solicitude de aprazamento ou fraccionamento: Galego | Castelán
    Utilizaranse para formular a solicitude de aprazamento ou fraccionamento polo debedor ou o seu representante. A solicitude propiamente dita está constituída polas páxinas 1 e 2 do documento. Deberán ser asinadas as dúas. As páxinas 3 a 5 conteñen a relación de documentos que deberán achegarse xunto coa solicitude segundo cada suposto, así como os criterios xerais de xestión da solicitude
   • Autorización cargo en conta bancaria: Galego | Castelán
    Utilizaranse cando, por calquera motivo, o titular ou autorizado na conta bancaria non asine no recadro correspondente do formulario de solicitude. Deberá acompañarse do documento que acredite a condición de titular ou autorizado na conta. Cando esta persoa asine caligraficamente acompañarase copia do seu DNI
   • Compromiso de aval solidario: Galego Castelán
    Utilizaranse, cando sexan necesarios, para plasmar o compromiso de conceder aval solidario ao debedor no caso de que se lle conceda o aprazamento ou fraccionamento solicitado. Deberán acompañarse do documento que acredite a representación da entidade polo asinante do documento e, cando a sinatura sexa caligráfica, copia do seu DNI.
   • Compromiso de seguro de caución: Galego Castelán
    Utilizaranse, cando sexan necesarios, para plasmar o compromiso de asegurar ao debedor no caso de que se lle conceda o aprazamento ou fraccionamento solicitado. Deberán acompañarse do documento que acredite a representación da entidade polo asinante do documento e, cando a sinatura sexa caligráfica, copia do seu DNI
   • Compromiso de fianza persoal e solidaria: Galego Castelán
    Utilizaranse, cando sexan necesarios, para plasmar o compromiso de formalizar a fianza ao debedor no caso de que se lle conceda o aprazamento ou fraccionamento solicitado. Cando as persoas asinantes o fagan caligraficamente deberán acompañarse copias dos DNI. Cando a fianza se vaia prestar por algunha persoa xurídica, deberá acompañarse copia do documento que acredite a representación pola persoa que asine no seu nome.
   • Autorización de representación
    Utilizarase para acreditar a representación cando o debedor actúe por medio de representante voluntario e non o acredite con outro documento. Cando se asine caligraficamente acompañaranse copias dos DNI
   • Desistencia
    Utilizarase cando o debedor desexe desistir dunha solicitude de aprazamento
    ou fraccionamento que estea aínda en fase de tramitación, é dicir, na que
    non se notificase aínda a resolución. Cando se asine caligraficamente
    acompañarase copia do DNI.

9.- Cambio de domicilio:

10.- Modelo de declaración IIVTNU (Plusvalía) [ Galego | Castellano ]

11.- Declaración - Solicitude autorización para a execución de obras, instalacións e realización de calquera outra actividade na zona de dominio público ou zona de protección das estradas da rede de titularidade da Deputación Provincial da Coruña [Galego  | Castellano]

12.- Autorización para solicitud de duplicados de recibos

13.- Suspensión do acto impugnado