Estás en:Novas

Lei 18/2022 de creación e crecemento de empresas.

Xefatura do Estado

Lei 18/2022, do 28 de setembro, de creación e crecemento de empresas.

Aspectos contractuais Lei 18/2022, do 28 de setembro, de creación e crecemento de empresas.
Luís Jaime Rodríguez Fernández
Xefe do Servizo de Patrimonio e Contratación Deputación da Coruña

CAPÍTULO IV Medidas para a loita contra a morosidade comercial
Artigo 9. Modificación da Lei 15/2010, do 5 de xullo, de modificación da Lei 3/2004, do 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais. A Lei 15/2010, do 5 de xullo, de modificación da Lei 3/2004, do 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais, queda modificada nos seguintes termos: Un. Modifícase o artigo segundo, que queda redactado como segue:
«Artigo segundo. Seguimento da evolución da morosidade e resultados da eficacia da Lei
Dúas. Modifícase a disposición adicional terceira, coa seguinte redacción: «Disposición adicional terceira. Deber de información.

Artigo 10. Modificación da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se transpoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014. A Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se transpoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014, queda modificada nos seguintes termos:
Un. Modifícase o apartado 4 do artigo 216, que queda redactado como segue:
«4. O contratista deberá abonar as facturas no prazo fixado de conformidade co previsto no apartado 2. En caso de demora no pago, o subcontratista ou o subministrador terá dereito á cobranza dos intereses de demora e a indemnización polos custos de cobranza nos termos previstos na Lei 3/2004, do 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais.
Así mesmo, nos contratos suxeitos a regulación harmonizada e, ademais, naqueles cuxo valor estimado sexa igual ou superior a dous millóns de euros, cando o subcontratista ou subministrador exercite fronte ao contratista principal, en sede xudicial ou arbitral, accións dirixidas ao aboamento das facturas unha vez excedido o prazo fixado segundo o previsto no apartado 2, o órgano de contratación, sen prexuízo de que siga despregando todos os seus efectos, procederá á retención provisional da garantía definitiva a cal non poderá ser devolta ata o momento en que o contratista acredite a íntegra satisfacción dos dereitos declarados na resolución xudicial ou arbitral firme que poña termo ao litixio, e sempre que se cumpran as condicións establecidas no artigo 111 da presente lei.»
Dous. Modifícase o artigo 217, coa seguinte redacción:
«Artigo 217. Comprobación dos pagos aos subcontratistas ou subministradores
1. As Administracións Públicas e demais entes públicos contratantes poderán comprobar o estrito cumprimento dos pagos que os contratistas adxudicatarios dos contratos públicos, cualificados como tales no artigo 12, han de facer a todos os subcontratistas ou subministradores que participen nos mesmos. En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitirán ao ente público contratante, cando este o solicite, relación detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no contrato cando se perfeccione a súa participación, xunto con aquelas condicións de subcontratación ou subministración de cada un deles que garden unha relación directa co prazo de pago. Así mesmo, deberán achegar a solicitude do ente público contratante xustificante de cumprimento dos pagos a aqueles unha vez terminada a prestación dentro dos prazos de pago legalmente establecidos no artigo 216 e na Lei 3/2004, do 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais no que lle sexa de aplicación. Estas obrigacións, que en todo caso incluiranse nos anuncios de licitación e nos correspondentes pregos de condicións ou nos contratos, considéranse condicións especiais de execución, cuxo incumprimento, ademais das consecuencias previstas polo ordenamento xurídico, permitirá a imposición das penalidades que para ese efecto se conteñan nos pregos, respondendo a garantía definitiva das penalidades que se impoñan por este motivo.
2. As actuacións de comprobación e de imposición de penalidades polo incumprimento previstas no apartado 1, serán obrigatorias para as Administracións Públicas e demais entes públicos contratantes, nos contratos de obras e nos contratos de servizos cuxo valor estimado supere os 5 millóns de euros e nos que o importe da subcontratación sexa igual ou superior ao 30 por cento do prezo do contrato, en relación aos pagos a subcontratistas que asuman contractualmente co contratista principal o compromiso de realizar determinadas partes ou unidades de obra. A tales efectos, nestes contratos o contratista deberá achegar en cada certificación de obra, certificado dos pagos aos subcontratistas do contrato. Mediante Orde do Ministro de Facenda e Función Pública, a proposta da Oficina Independente de Regulación e Supervisión da Contratación, previo informe da Comisión Delegada do Goberno para Asuntos Económicos, poderá ampliarse o ámbito dos contratos nos que estas actuacións de comprobación e imposición de penalidades previstas no apartado 1 sexan obrigatorias.
3. Sen prexuízo do previsto nos apartados anteriores, procederá en todo caso a imposición de penalidades ao contratista cando, mediante resolución xudicial ou arbitral firme achegada polo subcontratista ou polo subministrador ao órgano de contratación quedase acreditado a falta de pagamento polo contratista a un subcontratista ou subministrador vinculado á execución do contrato nos prazos previstos na Lei 3/2004, do 29 de decembro, e que a dita demora no pago non vén motivada polo incumprimento dalgunha das obrigacións contractuais asumidas polo subcontratista ou polo subministrador na execución da prestación. A penalidade poderá alcanzar ata o cinco por cento do prezo do contrato, e poderá reiterarse cada mes mentres persista a falta de pagamento ata alcanzar o límite conxunto do 50 por cento do este prezo. A garantía definitiva responderá as penalidades que se impoñan por este motivo.»

Artigo 11. Modificación da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións. A Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións, queda modificada nos seguintes termos:

Un. Introdúcese un novo apartado 3 bis ao artigo 13
Dous. Modifícase o apartado 4 do artigo 13
Tres. Modifícase o apartado 2 do artigo 31

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/29/pdfs/BOE-A-2022-15818.pdf