Estás en:Novas

Lei 12/2023 polo dereito á vivenda.

Xefatura do Estado

Lei 12/2023, do 24 de maio, polo dereito á vivenda.
Disposición final terceira.Modulación da recarga aos inmobles de uso residencial desocupados con carácter permanente no Imposto sobre Bens Inmobles.
O texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado por Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, queda modificado como segue:
O apartado 4 do artigo 72 queda redactado nos seguintes termos : (...)

https://www.boe.es/boe/dias/2023/05/25/pdfs/BOE-A-2023-12203.pdf

Páxinas suxeridas