Estás en:Novas

Lei 13/2023 pola que se modifican a Lei 58/2003 Xeral Tributaria.

Xefatura do Estado

Lei 13/2023, do 24 de maio, pola que se modifican a Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria, en transposición da Directiva (UE) 2021/514 do Consello do 22 de marzo de 2021, pola que se modifica a Directiva 2011/16/UE relativa á cooperación administrativa no ámbito da fiscalidade, e outras normas tributarias.

https://www.boe.es/boe/dias/2023/05/25/pdfs/BOE-A-2023-12204.pdf