Estás en:Novas

Lei 4/2023 de ordenación e xestión integrada do litoral de Galicia.

Comunidad Autónoma de Galicia

Lei 4/2023, do 6 de xullo, de ordenación e xestión integrada do litoral de Galicia.

https://www.boe.es/boe/dias/2023/09/14/pdfs/BOE-A-2023-19356.pdf