Estás en:Servizos Tributarios Documentos Servizos Tributarios

Documentos Servizos Tributarios

 1. Instancia Xeral
 1. Solicitude de devolución:
  1. IAE
  2. IVTM
  3. IBI
  4. Recursos Propios
  5. IIVTNU
  6. Taxas e prezos públicos de recursos alleos
  7. Ingresos duplicados de débeda tributaria
  8. Compensación
 2. Solicitude de bonificación do IBI:
  1. Vivenda de protección oficial/Vivenda de prezo taxado
  2. Empresas
 3. Solicitude de bonificación/exención do IBI:
  1. Solicitude
  2. Colexios concertados
  3. Patrimonio histórico
 4. Solicitude de exención do IVTM:
  1. Solicitude
  2. Declaración uso exclusivo
 5. Domiciliación de recibo:
  1. Galego / Castelán
  2. Anulación
  3. Orde de domiciliación en dous prazos (só válido para domiciliar recibos de IBI Urbana do Concello de Ames): Galego /Castelán
 6. Aprazamentos e fraccionamentos de pago:
   1. Solicitude: Castelán | Galego
   2. Autorización cargo en conta bancaria: Castelán | Galego
   3. Compromiso de aval bancario: Castelán | Galego
   4. Aval bancario: Galego | Castelán
   5. Seguro de caución: Galego | Castelán
   6. Fianza persoal:Galego | Castelán
   7. Modelo de autorización para solicitude de fraccionamentos/aprazamentos de pago
 7. Cambio de domicilio:
  1. PDF
  2. OpenOffice
 8. Modelo de declaración IIVTNU (Plusvalía)
 9. Solicitude autorización de utilizacións privativas e aproveitamentos especiais en vías provinciais
 10. Solicitude de matrícula no Conservatorio Profesional de Danza
 11. Autorización para solicitud de duplicados de recibos
 12. Suspensión do acto impugnado
  1. Fianza Personal [Galego | Castellano]
  2. Modelo Aval Bancario [Galego | Castellano]