Estás en:A Corporación Órganos de goberno Representantes da Deputación en organismos e entidades

Representantes da Deputación en organismos e entidades

ORGANISMO/ENTIDADE

REPRESENTANTE/S

AFIGAL

Dna. Rosa Mª Galego Neira

Biblioteca do Real Consulado

D. Xosé Xurxo Couto Rodríguez

Comisión de seguimento do Convenio de Colaboración subscrito entre a Xunta de Galicia, Federación Galega de Municipios e Provincias e As Deputacións Provinciais en materia de Emerxencias e prevención e defensa contra incendios forestais, para a creación e implantación dos grupos de Emerxencias Supramunicipais

Titular: D. José Blas García Piñeiro

Suplente: D. Antonio Leira Piñeiro

Comisión de Seguemento do Plan Estratéxico dos Comerciantes "Ourives de Compostela"

Titular: D. José Blas García Piñeiro

Suplente: Dna Milagros Castro Sánchez

Comisión Galega de Cooperación Local

D. Valentín González Formoso

Comisión Galega de Protección Civil

D. José Blas García Piñeiro

 Comisión institucional no Marco do Protocolo de colaboración de desenvolvemento do Pacto Local para a xestión do Ciclo Urbano da Auga entre a Federación Galega de Municipios e Provincias e a Xunta de Galicia

D. José Ramón Rioboo Castro

 Comisión provincial de colaboración do Estado coas Corporacións Locais

D. Valentín González Formoso

 Comisión provincial de Violencia de Xénero da Coruña

Dna. María del Carmen Muiño Filgueira

Comisión Superior de Urbanismo de Galicia

D. Valentín González Formoso

Consello de Administración de Portos de Galicia

D. Bernardo Fernández Piñeiro

Consello de Administración de Xestur, S.A.

D. Valentín González Formoso

Consello Municipal do Deporte da Coruña

Dna. Cristina Capelán Cancelo

Consello Territorial da Axencia Turismo de Galicia

D. Xosé Regueira Varela

 

Consello Territorial da Propiedade Inmobiliaria da Coruña capital e provincia

D. José Manuel Lage Tuñas

Consorcio do Depósito Franco do Porto da Coruña

D. Bernardo Fernández Piñeiro

D. José Manuel Lage Tuñas

D. Antonio Leira Piñeiro

 Consorcio Provincial da Coruña para a prestación do Servizo Contra Incendios e Salvamento

 

D. Valentín González Formoso

D. Xosé Luis Penas Corral

D. José Blas García Piñeiro

Cruz Vermella Española (Comité Provincial)

Dna. Ana Lamas Villar

 Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP)

D. Valentín González Formoso

Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP)

D. Valentín González Formoso

Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade

D. José Ramón Rioboo Castro

Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña (FAEPAC)

D. Valentín González Formoso

Dna. Cristina Capelán Cancelo

Dna. María del Carmen Muiño Filgueira

D. José Ramón Rioboo Castro

Fundación Camilo José Cela

D. Valentín González Formoso

Fundación Escola Universitaria de Relacións Laborais da Coruña 

Dna. Cristina Capelán Cancelo

 Fundación Eugenio Granell

Dna. Milagros Castro Sánchez

Fundación  Exponav

D. Valentín González Formoso

Fundación Galicia - Europa

D. Valentín González Formoso

Fundación  Gonzalo López Abente

D. Xosé Xurxo Couto Rodríguez

Fundación Gonzalo Torrente Ballester

Dna. Ana Lamas Villar

Fundación Privada Democracia y Gobierno Local

D. Valentín González Formoso

Fundación Rosalía de Castro

D. Xosé Xurxo Couto Rodríguez

Fundación Terra de Trasancos

Dna. Ana Lamas Villar

Fundación Universidade da Coruña -  FUAC

D. José Manuel Lage Tuñas

 Instituto Feiral da Coruña (IFECO)

  • Padroado
    • D. José Manuel Lage Tuñas
    • D. Antonio Leira Piñeiro
  • Concello Dirección
    • D. Antonio Leira Piñeiro

Mesa pola Mobilidade Sostible da Coruña

D. José Ramón Rioboo Castro

Mesa Provincial de Comercio Local

D. José Blas García Piñeiro

Museo Arqueolóxico do Castelo de San Antón 

D. Xosé Xurxo Couto Rodríguez

Museo do Pobo Galego 

D. Xosé Xurxo Couto Rodríguez

Parque Natural Complexo DUNAR de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán

Dna. Sandra González Castro

Parque Natural das Fragas do Eume 

D. José Ramón Rioboo Castro

Parque Natural das Illas Atlanticas 

D. Xosé Regueira Varela

Red Española de Turismo Industrial (RETI)

D. Xosé Regueira Varela

Rede de Entidades Locais para o Desenvolvemento Local (REDES)

D. José Ramón Rioboo Castro

Reserva da Biosfera  Mariñas Coruñesas e Terras de Mandeo

Dna. Cristina Capelán Cancelo

D. Bernardo Fernández Patiño

D. Xosé Regueira Varela

D. José Ramón Rioboo Castro

Sección de EELL con aguas minerales y termales de la FEMP

D. Xosé Regueira Varela