Táboa IIVTNU

 

AMES

Periodo de xeración

Coeficiente

(1)

Tipo de gravame

(2)

 

Ano Rev. IBI

(3)

Redución Art. 107.3

(4)

Ordenanza fiscal

(BOP)

Data entrada en vigor

Bonificación

Art. 108.5

(5)

< 1 ano

0,14

25%

2005

40%

BOP núm. 83, de 03/05/2022

 

Consultar

04/05/2022

1. Gozarán de bonificación nas cotas deste imposto que se devenguen nas transmisións de terreos ou na transmisión e constitución de dereitos reais de goce limitativos do dominio, realizada a título lucrativo por causa de morte a favor dos descendentes e adoptados, os cónxuxes e os ascendentes e adoptantes, segundo a escala que se contén no apartado seguinte.

 

2. As bonificacións da cota a que se refire o apartado anterior aplicaranse segundo a seguinte escala:

 

Cota Tributaria: Bonificación

Ata 10.000 euros: 90 por 100

De 10.000,01 euros ata 20.000 euros: 85 por 100

mais de 20.000 euros: 80 por 100

 

3. A cota tributaria para aplicación da escala de bonificación computarase pola totalidade de inmobles obxecto da transmisión lucrativa a liquidar.

1 anos

0,13

2 anos

0,15

3 anos

0,16

4 anos

0,17

5 anos

0,17

6 anos

0,16

7 anos

0,12

8 anos

0,10

9 anos

0,09

10 anos

0,08

11 anos

0,08

12 anos

0,08

13 anos

0,08

14 anos

0,10

15 anos

0,12

16 anos

0,16

17 anos

0,20

18 anos

0,26

19 anos

0,36

≥ 20 anos

0,45

 

 

 

 

ARES

Periodo de xeración

Coeficiente

(1)

Tipo de gravame

(2)

 

Ano Rev. IBI

(3)

Redución Art. 107.3

(4)

Ordenanza fiscal

(BOP)

Data entrada en vigor

Bonificación

Art. 108.5

(5)

< 1 ano

0,14

27%

2007

40%

BOP núm. 100, de 08/04/2022

(aprobación inicial con texto)

 

Consultar

 

 

BOP núm. 100, de 27/05/2022

(aprobación definitiva)

 

Consultar

 

28/05/2022

1. Gozarán de bonificación nas cotas deste imposto que se devindiquen nas transmisións de terreos ou na transmisión e constitución de dereitos reais de goce limitativos do dominio, realizadas a título lucrativo por causa de morte a favor dos descendentes e adoptados, os cónxuxes e os ascendentes e adoptantes, segundo a escala que se contén no apartado seguinte.

 

2. As bonificacións da cota a que se refire o apartado anterior aplicaranse segundo a seguinte escala:

 

Cota Tributaria

Bonificación

Ata 10.000 euros

95 por 100

De 10.000,01 euros ata 25.000 euros

85 por 100

máis de 25.000 euros

75 por 100

 

3. A cota tributaria para aplicación da escala de bonificación computarase pola totalidade de inmobles obxecto da transmisión lucrativa a liquidar.

1 anos

0,13

2 anos

0,15

3 anos

0,16

4 anos

0,17

5 anos

0,17

6 anos

0,16

7 anos

0,12

8 anos

0,10

9 anos

0,09

10 anos

0,08

11 anos

0,08

12 anos

0,08

13 anos

0,08

14 anos

0,10

15 anos

0,12

16 anos

0,16

17 anos

0,20

18 anos

0,26

19 anos

0,36

≥ 20 anos

0,45

 

 

 

 

ARZÚA

Periodo de xeración

Coeficiente

(1)

Tipo de gravame

Ano Rev. IBI

(3)

Redución Art. 107.3

(4)

Ordenanza fiscal

(BOP)

Data entrada en vigor

Bonificación

Art. 108.5

(5)

< 1 ano

0,14

25%

2013

NON

BOP núm. 125, de 04/07/2022

 

Consultar

04/07/2022

Gozarán dunha bonificación do 50% da cota do imposto, as transmisións de terreos e a transmisión ou constitución de dereitos reais de goce limitativos do dominio, realizados a títulos lucrativo por causa de morte a favor dos descendentes e adoptados, os cónxuxes e os ascendentes e adoptantes.

1 anos

0,13

2 anos

0,15

3 anos

0,16

4 anos

0,17

5 anos

0,17

6 anos

0,16

7 anos

0,12

8 anos

0,10

9 anos

0,09

10 anos

0,08

11 anos

0,08

12 anos

0,08

13 anos

0,08

14 anos

0,10

15 anos

0,12

16 anos

0,16

17 anos

0,20

18 anos

0,26

19 anos

0,36

≥ 20 anos

0,45

 

 

 

 

BERGONDO

Periodo de xeración

Coeficiente

(1)

Tipo de gravame

Ano Rev. IBI

(3)

Redución Art. 107.3

(4)

Ordenanza fiscal

(BOP)

Data entrada en vigor

Bonificación

Art. 108.5

(5)

< 1 ano

0,14

25%

2014

60%

BOP núm. 105, de 03/06/2022

 

Consultar

03/06/2022

Estarán bonificadas ó 95%, na cota íntegra do imposto, as transmisións de terreos e as transmisións ou constitucións de dereitos reais de goce limitativos de dominio, realizadas a título lucrativo por causa de morte, a favor dos descendentes e adoptados, os cónxuxes e os ascendentes e adoptantes, cando o ben ou dereito obxecto de transmisión fose a vivenda habitual do causante á data de devengo do imposto, e polo menos, durante os dous últimos anos, o que se acreditará cun certificado de empadroamento.

1 anos

0,13

2 anos

0,15

3 anos

0,16

4 anos

0,17

5 anos

0,17

6 anos

0,16

7 anos

0,12

8 anos

0,10

9 anos

0,09

10 anos

0,08

11 anos

0,08

12 anos

0,08

13 anos

0,08

14 anos

0,10

15 anos

0,12

16 anos

0,16

17 anos

0,20

18 anos

0,26

19 anos

0,36

≥ 20 anos

0,45

 

 

 

 

BETANZOS

Periodo de xeración

Coeficiente

(2)

Tipo de gravame

Ano Rev. IBI

(3)

Redución Art. 107.3

(4)

Ordenanza fiscal

(BOP)

Data entrada en vigor

Bonificación

Art. 108.5

(5)

< 1 ano

0,14

20%

2008

NON

 

 

BOP núm. 298, de 30/12/1999

 

Consultar

01/01/2000

Se establece una bonificación del 50% de la cuota del impuesto, en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes.

1 anos

0,13

2 anos

0,15

3 anos

0,16

4 anos

0,17

5 anos

0,17

6 anos

0,16

7 anos

0,12

8 anos

0,10

9 anos

0,09

10 anos

0,08

11 anos

0,08

12 anos

0,08

13 anos

0,08

14 anos

0,10

15 anos

0,12

16 anos

0,16

17 anos

0,20

18 anos

0,26

19 anos

0,36

≥ 20 anos

0,45

 

 

 

BRIÓN

Periodo de xeración

Coeficiente

(1)

Tipo de gravame

Ano Rev. IBI

(3)

Redución Art. 107.3

(4)

Ordenanza fiscal

(BOP)

Data entrada en vigor

Bonificación

Art. 108.5

(5)

< 1 ano

0,14

25%

2006

40%

BOP núm. 113, de 15/06/2022

 

Consultar

16/06/2022

1. Gozarán de bonificación nas cotas deste imposto que se devenguen nas transmisións de terreos ou na transmisión e constitución de dereitos reais de goce limitativos do dominio, realizada a título lucrativo por causa de morte a favor dos descendentes e adoptados, os cónxuxes e os ascendentes e adoptantes, segundo a escala que se contén no apartado seguinte.

 

2. As bonificacións da cota a que se refire o apartado anterior aplicaranse segundo a seguinte escala:

 

Cota tributaria

Bonificación

Ata 10.000 €

90%

De 10.000,01 € ata 20.000 €

85%

Máis de 20.000 €

80%

 

A cota tributaria para aplicación da escala de bonificación computarase pola totalidade de inmobles obxecto da transmisión lucrativa a liquidar.

1 anos

0,13

2 anos

0,15

3 anos

0,16

4 anos

0,17

5 anos

0,17

6 anos

0,16

7 anos

0,12

8 anos

0,10

9 anos

0,09

10 anos

0,08

11 anos

0,08

12 anos

0,08

13 anos

0,08

14 anos

0,10

15 anos

0,12

16 anos

0,16

17 anos

0,20

18 anos

0,26

19 anos

0,36

≥ 20 anos

0,45

 

 

 

 

CABANA DE BERGANTIÑOS

Periodo de xeración

Coeficiente

(1)

Tipo de gravame

Ano Rev. IBI

(3)

Redución Art. 107.3

(4)

Ordenanza fiscal

(BOP)

Data entrada en vigor

Bonificación

Art. 108.5

(5)

< 1 ano

0,14

26%

2007

NON

BOP núm. 105, de 03/06/2022

 

Consultar

03/06/2022

Establécese unha bonificación do 95% da cota íntegra do imposto, nas transmisións de terreos, e na transmisión ou constitución de Dereitos Reais de goce limitativos do dominio, realizadas a título lucrativo por causa de morte a favor dos descendentes e adoptados, os cónxuxes e os ascendentes e adoptantes.

1 anos

0,13

2 anos

0,15

3 anos

0,16

4 anos

0,17

5 anos

0,17

6 anos

0,16

7 anos

0,12

8 anos

0,10

9 anos

0,09

10 anos

0,08

11 anos

0,08

12 anos

0,08

13 anos

0,08

14 anos

0,10

15 anos

0,12

16 anos

0,16

17 anos

0,20

18 anos

0,26

19 anos

0,36

≥ 20 anos

0,45

 

 

 

 

CAMBRE

Periodo de xeración

Coeficiente

(1)

Tipo de gravame

Ano Rev. IBI

(3)

Redución Art. 107.3

(4)

Ordenanza fiscal

(BOP)

Data entrada en vigor

Bonificación

Art. 108.5

(5)

< 1 ano

0,14

22%

2015

40%

BOP núm. 100, de 27/05/2022

 

Consultar

28/05/2022

Gozarán dunha bonificación do 75 por cento na cota do imposto, as transmisións de terreos ou a transmisión e constitución de dereitos reais de goce limitativos do dominio, realizadas a título lucrativo, por causa de morte a favor dos descendentes e adoptados de primeiro grao, os cónxuxes e os ascendentes e adoptantes de primeiro grao, cando o ben oudereito obxecto da transmisión fose a vivenda habitual do causante á data do devengo do imposto e, polo menos, durante os dous últimos anos, o que se acreditará cun certificado de empadroamento.

 

Aos efectos do desfrute da bonificación, equipararase ao cónxuxe a quen houbera convivido co causante, con análoga relación de afectividade, a lo menos durante un ano, e acredite a súa inscrición no rexistro de unións de parellas de feito en virtude de certificado expedido ao efecto.

 

Para gozar desta bonificación será preciso que o sucesor manteña a adquisición durante os catro anos seguintes ao devengo deste imposto. De non cumprirse este requisito de permanencia, procederá o ingreso do importe da bonificación aplicada cos correspondentes xuros de demora.

 

O suxeito pasivo realizará este ingreso complementario polo procedemento de autoliquidación no prazo dun mes contado dende a transmisión que orixina a perda da bonificación.

 

A bonificación terá carácter rogado, pudendo solicitarse dende a data de devengo do imposto ata a finalización do prazo de declaración-liquidación do mesmo. As solicitudes presentadas dentro deste prazo, de non ser resoltas nun mes dende a súa presentación, entenderanse concedidas por silencio administrativo.

1 anos

0,13

2 anos

0,15

3 anos

0,16

4 anos

0,17

5 anos

0,17

6 anos

0,16

7 anos

0,12

8 anos

0,10

9 anos

0,09

10 anos

0,08

11 anos

0,08

12 anos

0,08

13 anos

0,08

14 anos

0,10

15 anos

0,12

16 anos

0,16

17 anos

0,20

18 anos

0,26

19 anos

0,36

≥ 20 anos

0,45

 

CARIÑO

Periodo de xeración

Coeficiente

(2)

Tipo de gravame

Ano Rev. IBI

(3)

Redución Art. 107.3

(4)

Ordenanza fiscal

(BOP)

Data entrada en vigor

Bonificación

Art. 108.5

(5)

< 1 ano

0,14

20%

2005

60%

BOP núm. 299, de 30/12/2004

 

Consultar

01/01/2005

NO

1 anos

0,13

2 anos

0,15

3 anos

0,16

4 anos

0,17

5 anos

0,17

6 anos

0,16

7 anos

0,12

8 anos

0,10

9 anos

0,09

10 anos

0,08

11 anos

0,08

12 anos

0,08

13 anos

0,08

14 anos

0,10

15 anos

0,12

16 anos

0,16

17 anos

0,20

18 anos

0,26

19 anos

0,36

≥ 20 anos

0,45

 

 

 

 

 

CARNOTA

Periodo de xeración

Coeficiente

(2)

Tipo de gravame

Ano Rev. IBI

(3)

Redución Art. 107.3

(4)

Ordenanza fiscal

(BOP)

Data entrada en vigor

Bonificación

Art. 108.5

(5)

< 1 ano

0,14

26%

2011

NON

BOP núm. 71, de 15/04/2013

(aprobación inicial con texto)

 

Consultar

 

 

BOP núm. 103, de 31/05/2013

(aprobación definitiva)

 

Consultar

 

31/05/2013

Establécese unha bonificación do 85% da cota do imposto nas transmisións de terreos e na transmisión ou constitución de dereitos reais de gozo limitativos do dominio a título lucrativo, por causa de morte, cando os suxeitos pasivos do imposto sexan descendentes ou adoptados, ou ben ascendentes ou adoptantes, ou o cónxuxe do causante.

1 anos

0,13

2 anos

0,15

3 anos

0,16

4 anos

0,17

5 anos

0,17

6 anos

0,16

7 anos

0,12

8 anos

0,10

9 anos

0,09

10 anos

0,08

11 anos

0,08

12 anos

0,08

13 anos

0,08

14 anos

0,10

15 anos

0,12

16 anos

0,16

17 anos

0,20

18 anos

0,26

19 anos

0,36

≥ 20 anos

0,45

 

 

 

 

CARRAL

Periodo de xeración

Coeficiente

(1)

Tipo de gravame

Ano Rev. IBI

(3)

Redución Art. 107.3

(4)

Ordenanza fiscal

(BOP)

Data entrada en vigor

Bonificación

Art. 108.5

(5)

< 1 ano

0,14

25%

1994

NON

BOP núm. 115, de 17/06/2022

 

Consultar

18/06/2022

Nas transmisión da propiedade da vivenda habitual do causante, o una constitución ou transmisión dun dereito real de goce limitativo de dominio sobre o referido ben, realizadas a título lucrativo por causa de norte, aplicarase una bonificacióndo 95% da cota cando sexan realizadas a favor de cónxuxe vivo ou persoa que acredite que convivirá co causante en relación análoga de afectividade, ascendentes ou descendentes, por natureza ou adopción.

 

Esta bonificación concederase, no seu caso, previa solicitude do suxeito pasivo dentro do prazo establecido para presentar a declaración tributaria.

1 anos

0,13

2 anos

0,15

3 anos

0,16

4 anos

0,17

5 anos

0,17

6 anos

0,16

7 anos

0,12

8 anos

0,10

9 anos

0,09

10 anos

0,08

11 anos

0,08

12 anos

0,08

13 anos

0,08

14 anos

0,10

15 anos

0,12

16 anos

0,16

17 anos

0,20

18 anos

0,26

19 anos

0,36

≥ 20 anos

0,45

 

 

 

 

CEDEIRA

Periodo de xeración

Coeficiente

(1)

Tipo de gravame

Ano Rev. IBI

(3)

Redución Art. 107.3

(4)

Ordenanza fiscal

(BOP)

Data entrada en vigor

Bonificación

Art. 108.5

(5)

< 1 ano

0,14

17%

2014

NON

BOP núm. 119, de 23/06/2022

 

Consultar

24/06/2022

1. Gozarán de bonificación nas cotas deste imposto que se devindiquen nas transmisións de terreos ou na transmisión e constitución de dereitos reais de goce limitativos do dominio, realizadas a título lucrativo por causa de morte a favor dos descendentes e adoptados, os cónxuxes e os ascendentes e adoptantes, segundo a escala que se contén no apartado seguinte.

 

2. As bonificacións da cota a que se refire o apartado anterior aplicaranse segundo a seguinte escala:

 

Cota tributaria

Bonificación

Ata 10.000 €

95%

De 10.000,01 € ata 20.000 €

90%

máis de 20.000 €

85%

 

3. A cota tributaria para aplicación da escala de bonificación computarase pola totalidade de inmobles obxecto da transmisión lucrativa a liquidar.

1 anos

0,13

2 anos

0,15

3 anos

0,16

4 anos

0,17

5 anos

0,17

6 anos

0,16

7 anos

0,12

8 anos

0,10

9 anos

0,09

10 anos

0,08

11 anos

0,08

12 anos

0,08

13 anos

0,08

14 anos

0,10

15 anos

0,12

16 anos

0,16

17 anos

0,20

18 anos

0,26

19 anos

0,36

≥ 20 anos

0,45

 

 

 

 

 

CEE

Periodo de xeración

Coeficiente

(1)

Tipo de gravame

Ano Rev. IBI

(3)

Redución Art. 107.3

(4)

Ordenanza fiscal

(BOP)

Data entrada en vigor

Bonificación

Art. 108.5

(5)

< 1 ano

0,14

30%

2005

NON

BOP núm. 97, de 24/05/2022

 

Consultar

24/05/2022

Gozarán dunha bonificación do 95% por cento na cota do imposto, as transmisións de vivenda habitual, terreos ou a transmisión e constitución de dereitos reais de goce limitativos do dominio, realizadas a título lucrativo, por causa de norte a favor dos descendentes e adoptados de primeiro grao, os cónxuxes e os ascendentes e adoptantes de prImeiro grao, cando o ben ou dereito obxecto da transmisión fose a vivenda habitual do causante á data do devengo do imposto e, polo menos, durante os dous últimos anos, o que se acreditará cun certificado de empadroamento.

 

Aos efectos do disfrute da bonificación, equipararase ao cónxuxe a quen houbera convivido co causante, con análoga relación de afectividade, a lo menos durante un ano, e acredite a súa inscripción no rexistro de unións de parellas de feito en virtude de certificado expedido ao efecto.

 

Para gozar desta bonificación será preciso que o sucesor manteña a adquisición durante os dous anos seguintes ó

devengo deste imposto. De non cumprirse este requisito de permanencia, procederá o ingreso do importe da bonificación aplicada cos correspondentes intereses de demora.

 

Esta bonificación terá carácter rogado, pudendo solicitarse dende a data do devengo ata a finalización do prazo de declaración do mesmo.

1 anos

0,13

2 anos

0,15

3 anos

0,16

4 anos

0,17

5 anos

0,17

6 anos

0,16

7 anos

0,12

8 anos

0,10

9 anos

0,09

10 anos

0,08

11 anos

0,08

12 anos

0,08

13 anos

0,08

14 anos

0,10

15 anos

0,12

16 anos

0,16

17 anos

0,20

18 anos

0,26

19 anos

0,36

≥ 20 anos

0,45

 

CORCUBIÓN

Periodo de xeración

Coeficiente

(1)

Tipo de gravame

Ano Rev. IBI

(3)

Redución Art. 107.3

(4)

Ordenanza fiscal

(BOP)

Data entrada en vigor

Bonificación

Art. 108.5

(5)

< 1 ano

0,14

20%

1994

40%

BOP núm. 183, de 26/09/2022

 

Consultar

27/09/2022

Gozarán dunha bonificación do 60% da cota íntegra do imposto, a transmisión de terreos, e a transmisión/constitución de dereitos reais de goce limitativos de dominio, realizadas a título lucrativo por causa de morte a favor dos descendentes e adoptados, os cónxuxes e os ascendentes e adoptantes.

1 anos

0,13

2 anos

0,15

3 anos

0,16

4 anos

0,17

5 anos

0,17

6 anos

0,16

7 anos

0,12

8 anos

0,10

9 anos

0,09

10 anos

0,08

11 anos

0,08

12 anos

0,08

13 anos

0,08

14 anos

0,10

15 anos

0,12

16 anos

0,16

17 anos

0,20

18 anos

0,26

19 anos

0,36

≥ 20 anos

0,45

 

CORISTANCO

Periodo de xeración

Coeficiente

(1)

Tipo de gravame

Ano Rev. IBI

(3)

Redución Art. 107.3

(4)

Ordenanza fiscal

(BOP)

Data entrada en vigor

Bonificación

Art. 108.5

(5)

< 1 ano

0,14

a) Período dun mes ate cinco anos: 28%.

 

b) Período ate dez anos: 26%.

 

c) Período ate quince anos: 24%.

 

d) Período ate vinte anos e mais de vinte: 22%

2005

50%

BOP núm. 99, de 26/05/2022

 

Consultar

26/05/2022

A cota líquida do imposto será o resultado de aplicar sobre a cota íntegra unha bonificación do 95% nas transmisións, por causa de morte, da titularidade e nas transmisións ou constitucións de dereitos reais de goce limitativos do dominio, realizados a título lucrativo correspondentes ao ben inmoble de natureza urbana que sexa a vivenda habitual do causante, cando os suxeitos pasivos do imposto sexan descendentes e adoptados, ou ascendentes e adoptantes, ou cónxuxe do causante ou convivinte con análoga relación de afectividade.

 

Considerase a vivenda habitual aquela que figure como domicilio do causante no padrón municipal de habitantes.

1 anos

0,13

2 anos

0,15

3 anos

0,16

4 anos

0,17

5 anos

0,17

6 anos

0,16

7 anos

0,12

8 anos

0,10

9 anos

0,09

10 anos

0,08

11 anos

0,08

12 anos

0,08

13 anos

0,08

14 anos

0,10

15 anos

0,12

16 anos

0,16

17 anos

0,20

18 anos

0,26

19 anos

0,36

≥ 20 anos

0,45

 

 

 

 

LAXE

Periodo de xeración

Coeficiente

(1)

Tipo de gravame

Ano Rev. IBI

(3)

Redución Art. 107.3

(4)

Ordenanza fiscal

(BOP)

Data entrada en vigor

Bonificación

Art. 108.5

(5)

< 1 ano

0,14

26%

2020

40%

BOP núm. 29, de 04/02/2006

 

Consultar

04/02/2006

Establécese unha bonificación do 30 por cento da cota do imposto nas transmisións de terreos e na transmisión ou constitución de dereitos reais de gozo limitativo do dominio a título lucrativo, por causa de morte, cando os suxeitos pasivos do imposto sexan descendentes ou adoptados, ou ben ascendentes ou adoptantes, ou o cónxuxe do causante.

1 anos

0,13

2 anos

0,15

3 anos

0,16

4 anos

0,17

5 anos

0,17

6 anos

0,16

7 anos

0,12

8 anos

0,10

9 anos

0,09

10 anos

0,08

11 anos

0,08

12 anos

0,08

13 anos

0,08

14 anos

0,10

15 anos

0,12

16 anos

0,16

17 anos

0,20

18 anos

0,26

19 anos

0,36

≥ 20 anos

0,45

 

DERROGADO (ENTRADA EN VIGOR: 01/08/2022)

BOP núm. 144, de 01/08/2022

Consultar

 

 

 

MELIDE

Periodo de xeración

Coeficiente

(1)

Tipo de gravame

Ano Rev. IBI

(3)

Redución Art. 107.3

(4)

Ordenanza fiscal

(BOP)

Data entrada en vigor

Bonificación

Art. 108.5

(5)

< 1 ano

0,14

18%

1994

60%

BOP núm. 101, de 30/05/2022

 

Consultar

31/05/2022

Establécese unha bonificación do 10% da cota do imposto nas transmisións de terreos, e na transmisión ou constitución de dereitos reais de goce, limitativos do dominio, realizados a título lucrativo por causa de morte a favor dos descendentes e adoptados, os cónxuxes e os ascendentes e adoptantes. Para iso será necesario a súa solicitude polos suxeitos pasivos así como a presentación da declaración de herdeiros.

1 anos

0,13

2 anos

0,15

3 anos

0,16

4 anos

0,17

5 anos

0,17

6 anos

0,16

7 anos

0,12

8 anos

0,10

9 anos

0,09

10 anos

0,08

11 anos

0,08

12 anos

0,08

13 anos

0,08

14 anos

0,10

15 anos

0,12

16 anos

0,16

17 anos

0,20

18 anos

0,26

19 anos

0,36

≥ 20 anos

0,45

 

 

 

 

 

MIÑO

Periodo de xeración

Coeficiente

(2)

Tipo de gravame

Ano Rev. IBI

(3)

Redución Art. 107.3

(4)

Ordenanza fiscal

(BOP)

Data entrada en vigor

Bonificación

Art. 108.5

(5)

< 1 ano

0,14

17%

2004

NON

BOP núm. 124, de 31/05/2008

 

Consultar

01/06/2008

Nas transmisións dos terreos e nas transmisións ou constitucións de dereitos reais de goce limitativos do dominio a título gratuito, por causa de morte, cando os suxeitos pasivos do imposto sexan descendentes e adoptados, ou ascendentes e adoptantes, ou cónxuxe do causante, estabñecese unha bonificación do 95 por cento sobre a cota íntegra do imposto correspondente ó ben inmoble de natureza urbana que sexa vivenda habitual do causante.

 

Se non existe a relación de parentesco mencionada no apartado anterior deste artigo, a bonificación afectará tamén a quen reciban do ordenamento xurídico un trato análogo pola continuación no uso da vivenda por convivir co causante.

 

A estos efectos considerarase vivenda habitual aquela que figure como domicilio do causante no padrón de habitantes na data do seu falecemento.

 

Esta bonificación deberá solicitarse dentro dos plazo habilitado no artigo 110 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, para a presentación da declaración deste imposto.

1 anos

0,13

2 anos

0,15

3 anos

0,16

4 anos

0,17

5 anos

0,17

6 anos

0,16

7 anos

0,12

8 anos

0,10

9 anos

0,09

10 anos

0,08

11 anos

0,08

12 anos

0,08

13 anos

0,08

14 anos

0,10

15 anos

0,12

16 anos

0,16

17 anos

0,20

18 anos

0,26

19 anos

0,36

≥ 20 anos

0,45

 

 

MUROS

Periodo de xeración

Coeficiente

(2)

Tipo de gravame

Ano Rev. IBI

(3)

Redución Art. 107.3

(4)

Ordenanza fiscal

(BOP)

Data entrada en vigor

Bonificación

Art. 108.5

(5)

< 1 ano

0,14

25%

2014

60%

BOP núm. 172, de 29/07/2005

 

Consultar

29/07/2005

1. De conformidade co que dispón o artigo 108.4 da LFL establécense as seguintes bonificacións da cota íntegra nas transmisións de terreos e na transmisión ou constitución de dereitos reais de goce limitativos do dominio, realizadas a título lucrativo por causa de morte a proi dos descendentes e adoptados, os cónxuxes, os ascendentes e os adpotantes:

 

 

Rendementos anuais brutos obtidos polo suxeito pasivo por todos os conceptos no último exercicio declarado (euros)

% Bonificación

0-12.000

95%

12.001-18.000

85%

1.8.001-20.000

75%

A partir de 20.001

50%

 

 

2. A concesión da bonificación realizarase polo órgano competente trala presentación polo suxeito pasivo, unha vez que se lle notificase a cota en período voluntario, dos certificados, en copia compulsada, das declaracións que acrediten os rendementos anuais brutos obtidos, no seu caso, por rendementos do traballo, do capital mobiliario e inmobiliario, actividades económicas, e por gañanzas e perdas patrimoniais.

1 anos

0,13

2 anos

0,15

3 anos

0,16

4 anos

0,17

5 anos

0,17

6 anos

0,16

7 anos

0,12

8 anos

0,10

9 anos

0,09

10 anos

0,08

11 anos

0,08

12 anos

0,08

13 anos

0,08

14 anos

0,10

15 anos

0,12

16 anos

0,16

17 anos

0,20

18 anos

0,26

19 anos

0,36

≥ 20 anos

0,45

 

 

 

NEDA

Periodo de xeración

Coeficiente

(1)

Tipo de gravame

Ano Rev. IBI

(3)

Redución Art. 107.3

(4)

Ordenanza fiscal

(BOP)

Data entrada en vigor

Bonificación

Art. 108.5

(5)

< 1 ano

0,14

25%

1994

NON

BOP núm. 104, de 02/06/2022

(Aprobación definitiva)

 

Consultar

 

 

BOP núm. 149, de 08/08/2022

(Corrección de erros)

 

Consultar

 

02/06/2022

A cota líquida do imposto será o resultado de aplicar sobre a cota íntegra, de ser o caso, a bonificación do 90% nas transmisións da vivenda habitual e na transmisión ou constitución de dereitos reais de goce limitativos do dominio sobre ela, realizadas a título lucrativo por causa de morte a favor dos descendentes e adoptados, os cónxuxes e os ascendentes e adoptantes.

 

Para estes efectos, considerarase vivenda habitual aquela na que estivese empadroado o causante de forma ininterrompida durante, cando menos, os dous anos anteriores á transmisión ou dende o momento da adquisición se dito prazo fose inferior aos dous anos.

 

Para gozar desta bonificación deberá solicitarse dentro do prazo fixado no artigo 6.2 b) desta Ordenanza.

1 anos

0,13

2 anos

0,15

3 anos

0,16

4 anos

0,17

5 anos

0,17

6 anos

0,16

7 anos

0,12

8 anos

0,10

9 anos

0,09

10 anos

0,08

11 anos

0,08

12 anos

0,08

13 anos

0,08

14 anos

0,10

15 anos

0,12

16 anos

0,16

17 anos

0,20

18 anos

0,26

19 anos

0,36

≥ 20 anos

0,45

 

 

 

 

NEGREIRA

Periodo de xeración

Coeficiente

(2)

Tipo de gravame

Ano Rev. IBI

(3)

Redución Art. 107.3

(4)

Ordenanza fiscal

(BOP)

Data entrada en vigor

Bonificación

Art. 108.5

(5)

< 1 ano

0,14

25%

2005

40%

BOP núm. 299, de 30/12/2004

 

Consultar

31/12/2004

1. Gozarán de bonificación nas cotas deste imposto que se devenguen nas transmisións de terreos ou na transmisión e constitución de dereitos reias de goce limitativos do dominio, realizada a título lucrativo por causa de morte a favor dos descendentes e adoptados, os cónxuxes e os ascendentes e adoptantes, segundo a escala que se contén no apartado seguinte.

 

2. As bonificacións da cota a que se refire o apartado anterior aplicaranse segundo a seguinte escala:

 

Cota Tributaria

Bonificación

Ata 10.000 euros

95 por 100

De 10.000,01 euros ata 20.000 euros

90 por 100

mais de 20.000 euros

85 por 100

 

3. A cota tributaria para aplicación da escala de bonificación computarase pola totalidade de inmobles obxecto da transmisión lucrativa a liquidar.

1 anos

0,13

2 anos

0,15

3 anos

0,16

4 anos

0,17

5 anos

0,17

6 anos

0,16

7 anos

0,12

8 anos

0,10

9 anos

0,09

10 anos

0,08

11 anos

0,08

12 anos

0,08

13 anos

0,08

14 anos

0,10

15 anos

0,12

16 anos

0,16

17 anos

0,20

18 anos

0,26

19 anos

0,36

≥ 20 anos

0,45

 

 

OROSO

Periodo de xeración

Coeficiente

(1)

Tipo de gravame

Ano Rev. IBI

(3)

Redución Art. 107.3

(4)

Ordenanza fiscal

(BOP)

Data entrada en vigor

Bonificación

Art. 108.5

(5)

< 1 ano

0,14

28%

2008

40%

BOP núm. 194, de 13/10/2022

 

Consultar

13/10/2022

De conformidade co disposto no artigo 108.4 do TRLHL, gozarán dunha bonificación do 95% da cota íntegra do imposto as transmisións de terreos , e na transmisión ou constitución de dereitos reais de goce limitativos do dominio, realizadas a título lucrativo por causa de norte a favor dos descendentes e adoptados, os cónxuxes e os ascendentes e adoptantes. Para gozar da bonificación achegarase a seguinte documentación para o acreditamento do parentesco: a) Copia do libro de familia ou certificado do Rexistro Civil correspondente, sempre que a administración encargada da xestión do imposto non teña acceso telemático ao Rexistro Civil para obter a devandita información. A bonificación prevista no presente artigo tramitarase e concederase de oficio sen necesidade de solicitude expresa do suxeito pasivo.

1 anos

0,13

2 anos

0,15

3 anos

0,16

4 anos

0,17

5 anos

0,17

6 anos

0,16

7 anos

0,12

8 anos

0,10

9 anos

0,09

10 anos

0,08

11 anos

0,08

12 anos

0,08

13 anos

0,08

14 anos

0,10

15 anos

0,12

16 anos

0,16

17 anos

0,20

18 anos

0,26

19 anos

0,36

≥ 20 anos

0,45

 

 

ORTIGUEIRA

Periodo de xeración

Coeficiente

(1)

Tipo de gravame

Ano Rev. IBI

(3)

Redución Art. 107.3

(4)

Ordenanza fiscal

(BOP)

Data entrada en vigor

Bonificación

Art. 108.5

(5)

< 1 ano

0,14

22%

1996

NON

BOP núm. 91, de 13/05/2022

 

Consultar

13/05/2022

Establécese unha bonificación do 95% da cota íntegra do imposto, nas transmisións da propiedade da vivenda habitual do causante e na transmisión ou constitución de dereitos reais de goce limitativos do dominio sobre o referido ben, realizadas a título lucrativo por causa de morte a favor dos descendentes e adoptados, os cónxuxes e os ascendentes e adoptantes.

1 anos

0,13

2 anos

0,15

3 anos

0,16

4 anos

0,17

5 anos

0,17

6 anos

0,16

7 anos

0,12

8 anos

0,10

9 anos

0,09

10 anos

0,08

11 anos

0,08

12 anos

0,08

13 anos

0,08

14 anos

0,10

15 anos

0,12

16 anos

0,16

17 anos

0,20

18 anos

0,26

19 anos

0,36

≥ 20 anos

0,45

 

 

 

 

O PINO

Periodo de xeración

Coeficiente

(2)

Tipo de gravame

Ano Rev. IBI

(3)

Redución Art. 107.3

(4)

Ordenanza fiscal

(BOP)

Data entrada en vigor

Bonificación

Art. 108.5

(5)

< 1 ano

0,14

25%

2007

40%

BOP núm. 296, de 28/12/2006

 

Consultar

28/12/2006

Gozarán de bonificación na cota deste imposto que se devenguen nas transmisións de terreos ou na transmisión e constitución de dereitos reais de goce limitativos do dominio, realizada a título lucrativo, por causa de morte a favor dos descendentes e adoptados, os cónxuxes e os ascendentes e adoptantes, segundo a escala que se contén no apartado seguinte.

 

As bonificacións da cota a que se refire o apartado anterior aplicaranse segundo a seguinte escala:

 

 

Cota Tributaria

Bonificación

Ata 10.000 euros

95%

De 10.000,01 euros ata 20.000 euros

90%

Máis de 20.000 euros

85%

 

A cota tributaria para aplicación da escala de bonificación computarase pola totalidade de inmobles obxecto da transmisión lucrativa a liquidar.

1 anos

0,13

2 anos

0,15

3 anos

0,16

4 anos

0,17

5 anos

0,17

6 anos

0,16

7 anos

0,12

8 anos

0,10

9 anos

0,09

10 anos

0,08

11 anos

0,08

12 anos

0,08

13 anos

0,08

14 anos

0,10

15 anos

0,12

16 anos

0,16

17 anos

0,20

18 anos

0,26

19 anos

0,36

≥ 20 anos

0,45

 

 

 

PONTECESO

Periodo de xeración

Coeficiente

(2)

Tipo de gravame

Ano Rev. IBI

(3)

Redución Art. 107.3

(4)

Ordenanza fiscal

(BOP)

Data entrada en vigor

Bonificación

Art. 108.5

(5)

< 1 ano

0,14

30%

2007

NON

BOP núm. 48, de 27/02/2008

 

Consultar

 

 

BOP núm. 193, de 09/10/2012

(modificación tipo graváme)

 

Consultar

28/02/2008

Establécese unha bonificación do 95% da cota do imposto nas transmisións de terreos e na transmisión e constitución de dereitos reais de goce limitativos de dominio a título lucrativo, por causa de morte, cando os suxeitos pasivos do imposto sexan descendentes e adoptados, os conxuges e os ascendentes e adoptantes.

1 anos

0,13

2 anos

0,15

3 anos

0,16

4 anos

0,17

5 anos

0,17

6 anos

0,16

7 anos

0,12

8 anos

0,10

9 anos

0,09

10 anos

0,08

11 anos

0,08

12 anos

0,08

13 anos

0,08

14 anos

0,10

15 anos

0,12

16 anos

0,16

17 anos

0,20

18 anos

0,26

19 anos

0,36

≥ 20 anos

0,45

 

 

 

 

PONTEDEUME

Periodo de xeración

Coeficiente

(2)

Tipo de gravame

Ano Rev. IBI

(3)

Redución Art. 107.3

(4)

Ordenanza fiscal

(BOP)

Data entrada en vigor

Bonificación

Art. 108.5

(5)

< 1 ano

0,14

26%

2020

NON

BOP núm. 288, de 19/12/2005

 

Consultar

 

 

BOP núm. 240, de 18/12/2012

(modificación art. 2)

 

Consultar

 

 

 

BOP núm. 160, de 24/08/2022

 

Consultar

01/01/2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/01/2023

NO

1 anos

0,13

2 anos

0,15

3 anos

0,16

4 anos

0,17

5 anos

0,17

6 anos

0,16

7 anos

0,12

8 anos

0,10

9 anos

0,09

10 anos

0,08

11 anos

0,08

12 anos

0,08

13 anos

0,08

14 anos

0,10

15 anos

0,12

16 anos

0,16

17 anos

0,20

18 anos

0,26

19 anos

0,36

≥ 20 anos

0,45

 

 

 

 

 

PORTO DO SON

Periodo de xeración

Coeficiente

(1)

Tipo de gravame

Ano Rev. IBI

(3)

Redución Art. 107.3

(4)

Ordenanza fiscal

(BOP)

Data entrada en vigor

Bonificación

Art. 108.5

(5)

< 1 ano

0,14

27%

2015

40%

BOP núm. 87, de 09/05/2022

 

Consultar

10/05/2022

Gozarán dunha bonificación de até o 95% da cota íntegra do imposto, a transmisión de terreos, e a transmisión/ constitución de dereitos reais de goce limitativos de dominio, realizadas a título lucrativo por causa de morte a favor dos descendentes e adoptados, os cónxuxes e os ascendentes e adoptantes.

1 anos

0,13

2 anos

0,15

3 anos

0,16

4 anos

0,17

5 anos

0,17

6 anos

0,16

7 anos

0,12

8 anos

0,10

9 anos

0,09

10 anos

0,08

11 anos

0,08

12 anos

0,08

13 anos

0,08

14 anos

0,10

15 anos

0,12

16 anos

0,16

17 anos

0,20

18 anos

0,26

19 anos

0,36

≥ 20 anos

0,45

 

 

 

 

SADA

Periodo de xeración

Coeficiente

(1)

Tipo de gravame

Ano Rev. IBI

(3)

Redución Art. 107.3

(4)

Ordenanza fiscal

(BOP)

Data entrada en vigor

Bonificación

Art. 108.5

(5)

< 1 ano

0,14

20%

2020

60%

BOP núm. 101, de 30/05/2022

 

Consultar

30/05/2022

Establécese unha bonificación do 50% da cota íntegra do imposto, nas transmisións de terreos, e na transmisións ou constitución de dereitos reais de goce limitativos do dominio, realizadas a título lucrativo por causa de morte a favor dos descendentes e adoptados, os conxugues e os ascendentes e adoptantes.

1 anos

0,13

2 anos

0,15

3 anos

0,16

4 anos

0,17

5 anos

0,17

6 anos

0,16

7 anos

0,12

8 anos

0,10

9 anos

0,09

10 anos

0,08

11 anos

0,08

12 anos

0,08

13 anos

0,08

14 anos

0,10

15 anos

0,12

16 anos

0,16

17 anos

0,20

18 anos

0,26

19 anos

0,36

≥ 20 anos

0,45

 

 

 

 

TEO

Periodo de xeración

Coeficiente

(1)

Tipo de gravame

Ano Rev. IBI

(3)

Redución Art. 107.3

(4)

Ordenanza fiscal

(BOP)

Data entrada en vigor

Bonificación

Art. 108.5

(5)

< 1 ano

0,14

25%

2019

40%

BOP núm. 84, de 04/05/2022

 

Consultar

05/05/2022

1. Gozarán de bonificación nas cotas deste imposto que se devenguen nas transmisións de terreos ou na transmisión e constitución de dereitos reais de goce limitativos do dominio, realizada a título lucrativo por causa de morte a favor dos descendentes e adoptados, os cónxuxes e os ascendentes e adoptantes, segundo a escala que se contén no apartado seguinte.

 

2. As bonificacións da cota a que se refire o apartado anterior aplicaranse segundo a seguinte escala:

 

Cota Tributaria

Bonificación

Ata 10.000 €

95 por cento

De 10.000,01 € ata 20.000 €

90 por cento

Máis de 20.000 €

85 por cento

 

3. A cota tributaria para aplicación da escala de bonificación computarase pola totalidade de inmobles obxecto da transmisión lucrativa a liquidar.

1 anos

0,13

2 anos

0,15

3 anos

0,16

4 anos

0,17

5 anos

0,17

6 anos

0,16

7 anos

0,12

8 anos

0,10

9 anos

0,09

10 anos

0,08

11 anos

0,08

12 anos

0,08

13 anos

0,08

14 anos

0,10

15 anos

0,12

16 anos

0,16

17 anos

0,20

18 anos

0,26

19 anos

0,36

≥ 20 anos

0,45

 

 

 

 

VALDOVIÑO

Periodo de xeración

Coeficiente

(1)

Tipo de gravame

Ano Rev. IBI

(3)

Redución Art. 107.3

(4)

Ordenanza fiscal

(BOP)

Data entrada en vigor

Bonificación

Art. 108.5

(5)

< 1 ano

0,14

29%

1994

40%

BOP núm. 110, de 10/06/2022

 

Consultar

11/06/2022

1. Gozarán dunha bonificación do 95% da cota do imposto as transmisións da propiedade da vivenda habitual do causante realizadas a título lucrativo por causa de morte a favor dos descendentes e adoptados, os cónxuxes e os ascendentes e adoptantes. Enténdense equiparadas aos cónxuxes as relacións análogas de afectividade acreditadas co certificado expedido para o efecto polo rexistro correspondente.

 

2. Esta bonificación será de aplicación exclusiva a aqueles adquirentes aos que se refire o apartado 1 que teñan a súa residencia habitual na devandita vivenda durante os dous anos anteriores á data do pagamento do imposto, e cuxas unidades familiares teñan unha renda inferior a dúas veces o valor do IPREM no período impositivo inmediato anterior a esa data. Para estes efectos, presúmese que a residencia habitual é aquela en a que consten empadroados os interesados, a salvo do previsto no artigo 108.1 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria. Este extremo poderase acreditar por volante de empadroamento, certificado ou calquera outro medio válido en dereito.

 

3. Esta bonificación está condicionada a que os seus beneficiarios manteñan a adquisición e a residencia habitual durante os tres anos seguintes ao momento do pagamento, salvo que falecesen dentro dese prazo. En caso de incumprimento do requisito de permanencia ao que se refire o parágrafo anterior o obrigado tributario deberá satisfacer a parte da cota que deixara de ingresar como consecuencia da bonificación practicada, máis os intereses de demora. Este extremo deberá comunicarse a este Concello polo interesado dentro prazo dun mes desde a transmisión da vivenda ou o cambio de domicilio.

 

4. Os adquirentes deberán solicitar esta bonificación simultaneamente á declaración tributaria presentada nos prazos previstos no artigo 15 desta ordenanza para os efectos deste imposto. A solicitude realizada noutro momento considerarase extemporánea e non producirá efecto.

1 anos

0,13

2 anos

0,15

3 anos

0,16

4 anos

0,17

5 anos

0,17

6 anos

0,16

7 anos

0,12

8 anos

0,10

9 anos

0,09

10 anos

0,08

11 anos

0,08

12 anos

0,08

13 anos

0,08

14 anos

0,10

15 anos

0,12

16 anos

0,16

17 anos

0,20

18 anos

0,26

19 anos

0,36

≥ 20 anos

0,45

 

 

VAL DO DUBRA

Periodo de xeración

Coeficiente

(2)

Tipo de gravame

Ano Rev. IBI

(3)

Redución Art. 107.3

(4)

Ordenanza fiscal

(BOP)

Data entrada en vigor

Bonificación

Art. 108.5

(5)

< 1 ano

0,14

25%

2002

40%

BOP núm. 300, de 31/12/2004

 

Consultar

01/01/2005

1. Gozarán de bonificación nas cotas deste imposto que se devenguen nas transmisións de terreos ou na transmisión e constitución de dereitos reias de goce limitativos do dominio, realizada a título lucrativo por causa de morte a favor dos descendentes e adoptados, os cónxuxes e os ascendentes e adoptantes, segundo a escala que se contén no apartado seguinte.

 

2. As bonificacións da cota a que se refire o apartado anterior aplicaranse segundo a seguinte escala:

 

Cota Tributaria: Bonificación

Ata 10.000 euros: 95 por 100

De 10.000,01 euros ata 20.000 euros: 90 por 100

Máis de 20.000 euros: 85 por 100

 

3. A cota tributaria para aplicación da escala de bonificación computarase pola totalidade de inmobles obxecto da transmisión lucrativa a liquidar.

 

1 anos

0,13

2 anos

0,15

3 anos

0,16

4 anos

0,17

5 anos

0,17

6 anos

0,16

7 anos

0,12

8 anos

0,10

9 anos

0,09

10 anos

0,08

11 anos

0,08

12 anos

0,08

13 anos

0,08

14 anos

0,10

15 anos

0,12

16 anos

0,16

17 anos

0,20

18 anos

0,26

19 anos

0,36

≥ 20 anos

0,45

 

 

 

 

 

VEDRA

Periodo de xeración

Coeficiente

(2)

Tipo de gravame

Ano Rev. IBI

(3)

Redución Art. 107.3

(4)

Ordenanza fiscal

(BOP)

Data entrada en vigor

Bonificación

Art. 108.5

(5)

< 1 ano

0,14

25%

2011

40%

BOP núm. 299, de 30/12/2004

 

Consultar

01/01/2005

1. Gozarán de bonificación nas cotas deste imposto que se devenguen nas transmisións de terreos ou na transmisión e constitución de dereitos reias de goce limitativos do dominio, realizada a título lucrativo por causa de morte a favor dos descendentes e adoptados, os cónxuxes e os ascendentes e adoptantes, segundo a escala que se contén no apartado seguinte.

 

2. As bonificacións da cota a que se refire o apartado anterior aplicaranse segundo a seguinte escala:

 

Cota Tributaria

Bonificación

Ata 10.000 euros

95 por 100

De 10.000,01 euros ata 20.000 euros

90 por 100

mais de 20.000 euros

85 por 100

 

3. A cota tributaria para aplicación da escala de bonificación computarase pola totalidade de inmobles obxecto da transmisión lucrativa a liquidar.

1 anos

0,13

2 anos

0,15

3 anos

0,16

4 anos

0,17

5 anos

0,17

6 anos

0,16

7 anos

0,12

8 anos

0,10

9 anos

0,09

10 anos

0,08

11 anos

0,08

12 anos

0,08

13 anos

0,08

14 anos

0,10

15 anos

0,12

16 anos

0,16

17 anos

0,20

18 anos

0,26

19 anos

0,36

≥ 20 anos

0,45

 

 

ZAS

Periodo de xeración

Coeficiente

(2)

Tipo de gravame

Ano Rev. IBI

(3)

Redución Art. 107.3

(4)

Ordenanza fiscal

(BOP)

Data entrada en vigor

Bonificación

Art. 108.5

(5)

< 1 ano

0,14

17%

2014

40%

BOP núm. 31, de 07/02/2004

 

Consultar

 

 

BOP núm. 61, de 31/03/2014

(modificación)

 

Consultar

07/02/2004

Bonifícase o 95 por cento da cota íntegra do imposto, nas transmisións de terreos, e na transmisión ou constitución de dereitos reais de goce limitativos do dominio, realizadas a título lucrativo por causa de morte a favor dos descendentes e adoptados, os cónxuxes e os ascendentes e adoptantes.

1 anos

0,13

2 anos

0,15

3 anos

0,16

4 anos

0,17

5 anos

0,17

6 anos

0,16

7 anos

0,12

8 anos

0,10

9 anos

0,09

10 anos

0,08

11 anos

0,08

12 anos

0,08

13 anos

0,08

14 anos

0,10

15 anos

0,12

16 anos

0,16

17 anos

0,20

18 anos

0,26

19 anos

0,36

≥ 20 anos

0,45

 

 

 

 

 

 

 

(1) Coeficiente aplicable segundo a última ordenanza fiscal aprobada polo concello con posterioridade á entrada en vigor do Real decreto-lei 26/2021, de 8 de novembro (BOE núm. 268, de 9 de novembro de 2021).

(2) Coeficiente aplicable segundo o disposto na disposición transitoria única do Real decreto-lei 26/2021, de 8 de novembro (BOE núm. 268, de 9 de novembro de 2021).

(3) Ano de entrada en vigor dos valores catastrais resultantes da última valoración colectiva con carácter xeral levada a cabo no municipio.

(4) Redución aplicable segundo a ordenanza fiscal vixente (únicamente respecto de cada un dos cinco primeiros anos de efectividad dos novos valores catastrais e coas limitacións impostas no artigo 107.3 do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais).

(5) Bonificación establecida na ordenanza fiscal vixente.