Orzamentos

Informes sobre período medio de pago global según RD635/2014, de 25 de xullo
e relación de facturas pagadas