Estás en:Servizos Sociais Área de Diversidade Funcional

Área de Diversidade Funcional

 

A Deputación da Coruña a través do Servizo de Acción Social, Cultural e Deporte, leva a cabo un Programa de Fomento da Accesibilidade na Deputación Provincial de A Coruña. A finalidade é achegar o programa a todas as áreas e actuacións desenvolvidas por parte da Deputación Provincial da Coruña.

Este estudo aborda todos os tipos de accesibilidade (física, cognitiva e sensorial) co obxectivo de detectar as necesidades que ten a institución provincial e adoptar as medidas precisas que axuden a superar a situación de desigualdade.

Para acadar a Accesibilidade Universal, será de aplicación a normativa técnica UNE 170001 de accesibilidade universal segundo os criterios DALCO, que ten en conta a Deambulación (acción de desprazarse), Aprehensión (acción de asir ou tomar algunha cousa), Localización (identificación dun lugar ou momento onde sucede algo) e Comunicación (permitir o intercambio de información); aspectos que repercuten nas capacidades utilizadas nas actividades realizadas en diferentes espazos e contornas.

Tendo en conta estes criterios e que a accesibilidade é exixible en todos os ámbitos sen importar se o titular é un ente público, privado ou particular; preséntanse cinco áreas de vital importancia nas que aplicar a accesibilidade:

 • Accesibilidade no medio físico urbano
 • Accesibilidade na edificación
 • Accesibilidade na información e comunicación
 • Accesibilidade nos procesos de xestión
 • Accesibilidade no transporte

A desenvolver en varias fases, o programa consiste en analizar, valorar, informar-formar e proporcionar as ferramentas necesarias para a incorporación de criterios de accesibilidade universal nos diferentes departamentos da Deputación. Logo, trátase de proxectar e entender contornas, procesos, actividades, bens, produtos, servizos, obxectos, instrumentos, ferramentas e dispositivos de xeito que poidan ser utilizados por todas as persoas, independentemente do seu xénero, idade, capacidades ou cultura. Este proceso realizarase procurando a maior autonomía posible da persoa.

Para chegar a isto, a sociedade no seu conxunto ten a súa responsabilidade e, especialmente, os poderes públicos no seu labor por modificar contornas de modo que poidan ser utilizadas en igualdade de condicións por toda a cidadanía.

Para máis información poden consultar a páxina web do proxecto www.dicorunaaccesible.gal

Formación 4.2.JPG Formación 4.1.jpg
 Formación 5.33.JPG  Formación 2.2.JPG

LIÑAS DE ACTUACIÓN

Nas convocatorias de subvencións para entidades sen ánimo de lucro fináncianse as seguintes liñas de actuación:

SERVIZOS SOCIAIS NA ÁREA DE DIVERSIDADE FUNCIONAL

Códigos:

 • ED-1 Transporte adaptado
 • ED-2 Eliminación barreiras
 • ED-3 Centros residenciais
 • ED-4 Centros ocupacionais
 • ED-5 Centros de día
 • ED-6 Vivendas comunitarias e apartamentos tutelados
 • ED-7 Tratamentos de rehabilitación
 • ED-8 Respiro familiar
 • ED-9 Centros especiais de emprego
 • ED-10 Programas de inserción laboral que inclúan itinerarios personalizados, accións de formación específica, atención e seguimento individualizado.
 • ED-11 Programas de acción tutelar

 

CONCESIÓNS

Pode consultar as concesións de subvencións do programa F.O.A.X.E. (mantemento de servizos sociais) dos últimos anos nas seguintes ligazóns:

ANO 2017

ANO 2016

ANO 2015

ANO 2014

Pode consultar as concesións de subvencións do programa F.O.I.E. (investimento de servizos sociais) dos últimos  anos nas seguintes ligazóns:

ANO 2017

ANO 2016

ANO 2015

ANO 2014

 

LIÑAS DE ACTUACIÓN

Nas convocatorias de subvencións para entidades locais fináncianse as seguintes liñas de actuación:

PROGRAMAS E SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS BÁSICOS

Códigos:

 • CCB-1. Programa de valoración, orientación e información
 • CCB-2. Servizo de axuda no fogar.
 • CCB-3. Servizo de educación e apoio familiar.
 • CCB-4. Programa básico de inserción social.
 • CCB-5.Programa de fomento da cooperación e solidariedade social.

 

SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS ESPECÍFICOS

Códigos:

 • CCE-1. Centros enfocados á prevención e á atención de persoas en risco de exclusión, en particular, os centros de inclusión e emerxencia social tipificados regulamentariamente, tales como albergues, centros de acollida, comedores sociais, centros de atención continuada e centros de día de inclusión social.
 • CCE-2. Programas enfocados á prevención e á atención de persoas en risco de exclusión mediante equipos de inclusión sociolaboral e proxectos específicos enfocados, entre outros, a persoas perceptoras de rendas mínimas de inserción, persoas sen fogar, inmigrantes, emigrantes retornados, comunidade xitana e outras minorías socialmente vulnerables.
 • CCE-3. Centros e servizos de atención diúrna ou nocturna para a atención de persoas maiores ou con limitacións na súa autonomía.
 • CCE-4. Centros ocupacionais para a atención de persoas con discapacidade, así como o apoio psicosocial e familiar vinculado á atención temperá.
 • CCE-5. Equipamentos e servizos que faciliten a atención das persoas maiores e a súa socialización activa, a prevención da dependencia e a promoción da autonomía persoal.
 • CCE-6. Centros e instalacións de atención da primeira infancia que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar.
 • CCE-7.Programas e/ou servizos de asesoramento, atención e orientación prestada a mulleres en situación de especial vulnerabilidade.
 • CCE-8. Equipamentos e programas orientados a atención psicosocial, intervención socioeducativa, actividades de tempo libre, promoción de actividades saudables, formación en habilidades sociais ou outros que contribúan á súa integración familiar e comunitaria para a atención a menores de idade en situación de risco ou conflito social.
 • CCE-9. Equipamentos que favorezan un ámbito de convivencia alternativa nos casos de necesidade temporal tecnicamente valorada.
 • CCE-10. Outros equipamentos sociais non residenciais destinados ao desenvolvemento de programas para sectores de poboación con necesidades sociais diferenciadas que posibiliten o logro dos obxectivos do sistema galego de servizos sociais.

 

SERVIZOS SOCIAIS ESPECIALIZADOS

Códigos:

 • CE-1. Área de familia, infancia e mocidade
 • CE-2. Área de diversidade funcional
 • CE-3. Área das persoas maiores
 • CE-4. Área das drogodependencias e outros trastornos aditivos
 • CE-5. Área de migracións
 • CE-6. Área de prevención da delincuencia e inserción social de persoas ex-internas.
 • CE-7. Outros colectivos de persoas en risco ou situación de exclusión ou especiais dificultades de inserción social e/ou laboral.

 

CONCESIÓNS

Pode consultar as concesións de subvencións do programa F.O.A.X.C.A. (Mantemento de servizos sociais) dos últimos anos nas seguintes ligazóns:

ANO 2016

ANO 2015

ANO 2014

ANO 2013

 

NO ANO 2017 A CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS A CONCELLOS PARA O MANTEMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS INCORPOROUSE O PLAN P.O.S.+ DA DEPUTACIÓN