Estás en:Servizos Sociais Inclusión social

Inclusión social

Convocatoria de subvencións

LIÑAS DE ACTUACIÓN

Nas convocatorias de subvencións para entidades locais fináncianse as seguintes liñas de actuación:

PROGRAMAS E SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS BÁSICOS

Códigos:

 • CCB-1. Programa de valoración, orientación e información.
 • CCB-2. Servizo de axuda no fogar.
 • CCB-3. Servizo de educación e apoio familiar.
 • CCB-4. Programa básico de inserción social.
 • CCB-5.Programa de fomento da cooperación e solidariedade social.

 

SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS ESPECÍFICOS

Códigos:

 • CCE-1. Centros enfocados á prevención e á atención de persoas en risco de exclusión, en particular, os centros de inclusión e emerxencia social tipificados regulamentariamente, tales como albergues, centros de acollida, comedores sociais, centros de atención continuada e centros de día de inclusión social.
 • CCE-2. Programas enfocados á prevención e á atención de persoas en risco de exclusión mediante equipos de inclusión sociolaboral e proxectos específicos enfocados, entre outros, a persoas perceptoras de rendas mínimas de inserción, persoas sen fogar, inmigrantes, emigrantes retornados, comunidade xitana e outras minorías socialmente vulnerables.
 • CCE-3. Centros e servizos de atención diúrna ou nocturna para a atención de persoas maiores ou con limitacións na súa autonomía.
 • CCE-4. Centros ocupacionais para a atención de persoas con discapacidade, así como o apoio psicosocial e familiar vinculado á atención temperá.
 • CCE-5. Equipamentos e servizos que faciliten a atención das persoas maiores e a súa socialización activa, a prevención da dependencia e a promoción da autonomía persoal.
 • CCE-6. Centros e instalacións de atención da primeira infancia que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar.
 • CCE-7.Programas e/ou servizos de asesoramento, atención e orientación prestada a mulleres en situación de especial vulnerabilidade.
 • CCE-8. Equipamentos e programas orientados a atención psicosocial, intervención socioeducativa, actividades de tempo libre, promoción de actividades saudables, formación en habilidades sociais ou outros que contribúan á súa integración familiar e comunitaria para a atención a menores de idade en situación de risco ou conflito social.
 • CCE-9. Equipamentos que favorezan un ámbito de convivencia alternativa nos casos de necesidade temporal tecnicamente valorada.
 • CCE-10. Outros equipamentos sociais non residenciais destinados ao desenvolvemento de programas para sectores de poboación con necesidades sociais diferenciadas que posibiliten o logro dos obxectivos do sistema galego de servizos sociais.

 

SERVIZOS SOCIAIS ESPECIALIZADOS

Códigos:

 • CE-1. Área de familia, infancia e mocidade
 • CE-2. Área de diversidade funcional
 • CE-3. Área das persoas maiores
 • CE-4. Área das drogodependencias e outros trastornos aditivos
 • CE-5. Área de migracións
 • CE-6. Área de prevención da delincuencia e inserción social de persoas ex-internas.
 • CE-7. Outros colectivos de persoas en risco ou situación de exclusión ou especiais dificultades de inserción social e/ou laboral.

 

CONCESIÓNS

Pode consultar as concesións de subvencións do programa FOAXCA dos últimos anos nas seguintes ligazóns

NO ANO 2017 A CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS A CONCELLOS PARA O MANTEMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS INCORPOROUSE O PLAN P.O.S.+ DA DEPUTACIÓN

LIÑAS DE ACTUACIÓN

Nas convocatorias de subvencións para entidades sen ánimo de lucro fináncianse as seguintes liñas de actuación:

SERVIZOS SOCIAIS NA ÁREA DE MINORÍAS ÉTNICAS E INMIGRACIÓN
 • EOM-1 Programas de formación para o emprego.
 • EOM-2 Programas de inserción laboral que inclúan itinerarios personalizados, accións de formación específica, atención e seguimento individualizado.
 • EOM-3 Programas de apoio á integración social.

 

SERVIZOS SOCIAIS NA ÁREA DE PERSOAS EN RISCO OU SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN OU ESPECIAIS DIFICULTADES DE INSERCIÓN SOCIAL, LABORAL, ETC (PERSOAS SEN TEITO, EXRECLUSAS E OUTRAS)
 • EOR-1 Albergues.
 • EOR-2 Centros de acollida e inclusión.
 • EOR-3 Comedores sociais.
 • EOR-4 Centros de atención social continuada.
 • EOR-5 Centros de día de inclusión social.
 • EOR-6 Programas de inserción laboral que inclúan Itinerarios personalizados, accións de formación específica, atención e seguimento individualizado.

 

CONCESIÓNS

Pode consultar as concesións de subvencións do programa F.O.A.X.E. (mantemento de servizos sociais) dos últimos anos nas seguintes ligazóns:

Pode consultar as concesións de subvencións do programa F.O.I.E. (investimento de servizos sociais) dos últimos anos nas seguintes ligazóns: