Estás en:Biblioteca Actividades Inscrición no Club da Raíña Lupa (menores de idade)

Inscrición no Club da Raíña Lupa (menores de idade)

Que a páxina permita enviar a solicitude non significa a confirmación de praza no club. Nuns días publicarase a lista de admitidos nesta web.

*
*
*
*

Información básica sobre protección de datos

De acordo ca normativa vixente de protección de datos de carácter persoal, informámolo/a de que os datos facilitados serán tratados pola Deputación coa finalidade de poder atender a súa solicitude. Estes datos serán tratados de maneira confidencial, e só poderán ser cedidos, nos casos contemplados na normativa vixente. Comunicámoslle que pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ao tratamento e portabilidade dos seus datos, dirixíndose por escrito ao Rexistro de Entrada da Deputación Provincial da Coruña na Avenida do Porto da Coruña, 2, 15003 A Coruña, ou ben a través da sede electrónica. Para calquera outra dúbida pode dirixir un correo a delegadodeprotecciondedatos@dacoruna.gal

Consultar política de privacidade

 

 INFORMACIÓN BÁSICA

INFORMACIÓN ADICIONAL

 

RESPONSABLE DO TRATAMENTO

 

 

DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Para calquera dúbida pode dirixirse as oficinas centrais da Deputación sitas na Av. Porto da Coruña, 2, 15003 A Coruña, ou a

dirección                       de                                     correo delegadodeprotecciondedatos@dacoruna.gal

 

FINALIDADE

 

OBTENCIÓN CARNET BIBLIOTECA

 

Prestación do servizo, biblioteca provincial

 

 

LEXITIMACIÓN

 

-     Consentimento do interesado

No caso de que sexa denegado o consentimento para o tratamento dos datos persoais, non se poderá ter acceso ao servizo solicitado por imposibilidade de

tramitación da solicitude.

 

DESTINATARIOS

 

Non    serán    cedidos    os    datos           persoais facilitados, salvo obriga legal

 

 

 

DEREITOS

O interesado pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, oposición, limitación, supresión perante as oficinas centrais da Deputación sitas na Av. Porto da Coruña, 2,

15003 A Coruña, ou a dirección de correo delegadodeprotecciondedatos@dacoruna.gal

 

Pode consultar información adicional na política de privacidade da Deputación na dirección //www.dacoruna.gal/avisos/politica- privacidade

Autorización de captación e uso da imaxe en relación á actividade

Autorizo á Biblioteca Provincial da Deputación da Coruña, de maneira expresa e inequívoca, a captar e utilizar as imaxes nas que o meu fillo/filla tutelado/a, apareza gravado ou fotografado, individualmente ou en grupo, con ocasión da devandita actividade, así como para a súa montaxe e edición coa finalidade de ser publicadas e expostas a través das súas canles de comunicación interna e externa. O prazo da cesión dos dereitos de imaxe e voz será por tempo idenfinido, de forma gratuíta e sen límite no seu ámbito territorial. A Biblioteca Provincial e a Deputación da Coruña coidarán de que a captación e utilización das imaxes non atente contra a dignidade nin o dereito á honra das persoas, nin contra a moral e a orde pública, nos termos establecidos na lexislación vixente. Igualmente, autorizo que estas imaxes poidan aparecer en calquera plataforma de comunicación da Biblioteca Provincial e a Deputación da Coruña, en concreto:

*
*
*