Estás en:Biblioteca Solicitude de alta na EBiblioDaCoruna para maiores de 14 anos

Solicitude de alta na EBiblioDaCoruna para maiores de 14 anos

*
*
*
*
*
*

SOLICITO: que me concedan acceso á plataforma de libros electrónicos da Biblioteca Provincial
CONSINTO EXPRESAMENTE o tratamento dos meus datos personais.

De acordo ca normativa vixente de protección de datos de carácter persoal, informámolo/a de que os datos facilitados serán tratados pola Deputación coa finalidade de poder atender a súa solicitude. Estes datos serán tratados de maneira confidencial, e só poderán ser cedidos, nos casos contemplados na normativa vixente. Comunicámoslle que pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ao tratamento e portabilidade dos seus datos, dirixíndose por escrito ao Rexistro de Entrada da Deputación Provincial da Coruña na Avenida do Porto da Coruña, 2, 15003 A Coruña, ou ben a través da sede electrónica. Para calquera outra dúbida pode dirixir un correo a delegadodeprotecciondedatos@dacoruna.gal

Consultar política de privacidade

INFORMACIÓN BÁSICA

INFORMACIÓN ADICIONAL

RESPONSABLE DO TRATAMENTO

DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Para calquera dúbida pode dirixirse as oficinas centrais da Deputación sitas na Av. Porto da Coruña, 2, 15003 A Coruña, ou a

dirección de correo delegadodeprotecciondedatos@dacoruna.gal

FINALIDADE

OBTENCIÓN PLATAFORMA LIBRO ELECTRÓNICO

Prestación do servizo, biblioteca provincial.

LEXITIMACIÓN

- Consentimento do interesado

- Prestación dun servizo

No caso de que sexa denegado o consentimento do tratamento dos datos persoais, a solicitude será rexeitada por imposibilidade material para a prestación do devandito servizo.

DESTINATARIOS

Odilo Tid S.L. (CIF B-30856439)

Proporciona a Plataforma de soporte para a lectura dixital de libros.

DEREITOS

O interesado pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, oposición, limitación, supresión perante as oficinas centrais da Deputación sitas na Av. Porto da Coruña, 2,

15003 A Coruña, ou a dirección de correo delegadodeprotecciondedatos@dacoruna.gal

Pode consultar información adicional na política de privacidade da Deputación na dirección //https://www.dacoruna.gal/accesos-directos/politica-privacidade 

*
Codigo Captcha

Clic en la imagen para ver otro captcha.