Estás en:Biblioteca Trámites en liña Carné para entidades

Carné para entidades

Calquera cambio na información recollida neste documento debe notificarse por escrito á Biblioteca (cambio de responsable, baixas de persoas autorizadas, etc.)

Datos da entidade
*
*
*
*
Persoa responsable da entidade
*
*
Queremos ademais
Persoas autorizadas
*
*

Información en materia de protección de datos

Informámolo/a de que os datos persoais facilitados serán tratados pola Deputación da Coruña co fin de xestionar os servizos solicitados. A lexitimación para o tratamento dos datos persoais baséase no consentimento outorgado e no cumprimento dunha misión realizada en interese público.
Os datos poderán ser comunicados ás Administracións públicas para o exercicio das súas competencias e serán conservados de acordo co establecido a normativa de arquivo.
Pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ao tratamento e portabilidade dos datos a través da nosa sede electrónica ou presencialmente nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común. Así mesmo, se considera que o tratamento incumpre o establecido no RXPD pode reclamar perante a AEPD.
Pode consultar máis información relacionada coa protección de datos na nosa Política de Privacidade ou dirixir un correo a delegadodeprotecciondedatos@dacoruna.gal.

*
Codigo Captcha

Clic en la imagen para ver otro captcha.